Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - drugi przetarg

ZP.271.11.2013.TM

 

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wizyt studyjnych - dotyczy realizacji zadań w projekcie: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim - drugi przetarg. 

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
03-06-2013r. otrzymał faksem oraz mailem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„Niniejsze zapytanie dotyczy pkt1.1 ppkt 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w którym zawarto opis wymagań  dot. zakwaterowania grup w każdej z 4 wizyt studyjnych wraz z następującym zapisem: „Informacje o miejscu zakwaterowania (nazwa hotelu i jego adres) uczestników wizyt studyjnych zgodnie z wymogami Wykonawca określi w ofercie”.

Zwracam się zatem z prośbą o wyjaśnienie czy podanie tych informacji jest konieczne oraz czy należy w tym celu sporządzić dodatkowy załącznik przygotowany wedle uznania potencjalnego wykonawcy?

Odpowiedź

Ponieważ zamawiający w rozdziale X. SIWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT określił, że na ofertę składają się wypełniony formularz ofertowy oraz dokumenty i oświadczenia opisane w rozdziale VI SIWZ, a jednocześnie w formularzu ofertowym nie przewidziano miejsca na informację o hotelach, Zamawiający traktuje tą informację jako uzupełniającą. Brak tej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Jednocześnie Zmawiający prosi o dołączenie takiej uzupełniającej nieobowiązkowej informacji w formie załącznika, ponieważ będzie to świadczyć o rzetelnym skalkulowaniu oferty.

Pytanie nr 2.

„Proszę o wyjaśnienie niespójności w SIWZ względem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w kwestii wymagań jakie musi spełnić pilot oraz tłumacz.

Na stronie 2 SIWZ widnieje informacja, że opiekun grupy/pilot powinien posiadać doświadczenie polegające na koordynacji co najmniej 3 podróży zagranicznych dla grup zorganizowanych. Nie ma w tym miejscu mowy o znajomości języków obcych, a taka informacja pojawia się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 1.1 ppkt. 9. o treści:

"Zapewnienie personelu - 2 osoby: 1 tłumacza i 1 pilota podczas każdej wizyty ze znajomością języka obcego właściwego ze względu na miejsce wizyty oraz odpowiedzialnego za przebieg wizyty i jej organizację oraz nadzór nad uczestnikami wizyty w czasie jej trwania."

Z ww. opisu nie wynika jednoznacznie jakie kwalifikacje/doświadczenie winien posiadać opiekun grupy a jakie tłumacz.”

Odpowiedź

Szczegółowe informacje na temat wymagań w stosunku do osób którymi będzie dysponował wykonawca w celu realizacji zamówienia opisane są w ogłoszeniu o przetargu punkt III 3.4. oraz rozdziale V SIWZ. Wykonawca musi dysponować  co najmniej 5 osobowym zespołem składającym się z:

-opiekuna grupy/pilota, który posiada doświadczenie polegające na koordynacji co najmniej 3 podróży zagranicznych dla grup zorganizowanych

- tłumacza, który posługuje się językiem francuskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

- tłumacza , który posługuje się językiem niemieckim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

- tłumacza , który posługuje się językiem włoskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

-tłumacza , który posługuje się językiem hiszpańskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

Na każdy z wyjazdów musi jechać 2 osoby ze strony wykonawcy: pilot, który posiada doświadczenie polegające na koordynacji co najmniej 3 podróży zagranicznych dla grup zorganizowanych oraz tłumacz, który posługuje się językiem kraju do którego realizowany jest dany wyjazd.

 

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2013 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1135
04 czerwca 2013 14:14 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.