Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

 

ZP.271.10.2013.TM

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. 

 

Na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia
03-06-2013r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie nr 1.

„Zamawiający w pkt 3.3 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do oznakowania pojemników w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez szczegółowe wskazanie przez Zamawiającego  treści takiego oznaczenia, jego szaty graficznej, wielkości i materiału z jakiego ma być wykonane.

- jeżeli Wykonawca ma przygotować oznaczenia we własnym zakresie to kto poniesie koszt ich zaprojektowania i produkcji?”

Odpowiedź

Pojemniki oraz ich oznakowanie zapewnia właściciel nieruchomości na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest tylko umożliwić nabycie pojemnika w formie sprzedaży, dzierżawy, użyczenia lub innej.

 

Pytanie nr 2.

„Zamawiający w pkt 3.5 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do odbioru mebli i innych odpadów wiekogabarytowych oraz popiołu z palenisk domowych. 

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- czy zamiarem Zamawiającego jest przeprowadzenie zbiórki tego typu odpadów w formie zbiórki objazdowej (wystawka odpadów przed posesjami i ich odbiór z tych miejsc), czy zgromadzenie tych odpadów w ustalonym punkcie (punktach) na terenie gminy i ich odbiór przez Wykonawcę w ustalonym terminie?

- w jaki sposób Zamawiający przewiduje organizację zbiórki popiołu? Czy właściciele nieruchomości sami mają zapewnić sobie  worki/pojemniki?”

 

Odpowiedź

Zamiarem Zamawiającego jest przeprowadzenie zbiórki tego typu odpadów w formie zbiórki objazdowej (wystawka odpadów przed posesjami i ich odbiór z tych miejsc). Worki, pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości.

 

Pytanie nr 3.

„Zamawiający w pkt 3.5 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia harmonogramu na drugą połowę roku 2013 na 10 dni przed rozpoczęciem zadania w 2013 r.

Biorąc pod uwagę termin składania ofert, planowany termin zawarcia umowy i termin,                w którym Zamawiający ma przekazać Wykonawcy szczegółowe dane dotyczące nieruchomości, z których ma następować  odbiór odpadów, termin ten wydaje się zbyt długi.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- zmianę tego zapisu SIWZ poprzez określenie, iż Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu na drugą połowę roku 2013 na 5 dni przed rozpoczęciem zadania w 2013 r.”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie do akceptacji harmonogramu odbioru odpadów  na drugą połowę roku 2013 nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem zadania w 2013 r.

 

Pytanie nr 4.

„Zamawiający w pkt 3.6 SIWZ oraz § 6 projektu umowy zobowiązuje Wykonawcę do przekazywania odpadów do konkretnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „KOM-EKO” S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie z wytycznymi opisanymi w tym punkcie SIWZ.

Należy zauważyć, że Wykonawca tylko przekazuje odpady do RIPOK i nie ma wpływu na to w jaki sposób zostaną one zagospodarowane ani czy sposób ich zagospodarowania przez RIPOK będzie zgodny z wytycznymi opisanymi w tym pkt 3.6 SIWZ.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

– wyjaśnienie czy w treści SIWZ zamiast zapisu wskazującego konkretny Zakład Zagospodarowania Odpadów „KOM-EKO” S.A. nie powinien znajdować się bardziej ogólny zapis nakazujący przekazywanie odpadów do RIPOK właściwego dla Gminy Wólka lub najbliższego RIPOK .

- wykreślenie obowiązku zagospodarowania przez Wykonawcę zebranych odpadów zgodnie z wytycznymi opisanymi w tym punkcie SIWZ.”

Odpowiedź

Zamawiający  nakłada na wykonawcę obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do RIPOK właściwego dla Gminy Wólka. Na chwilę obecną właściwym jest RIPOK prowadzony przez Zakładu Zagospodarowania Odpadów „KOM-EKO” S.A. w Lublinie, ul. Wojenna 3. Zamawiający podał nazwę podmiotu prowadzącego RIPOK po to żeby wykonawcy nie musieli samodzielnie sprawdzać tego w uchwałach Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja ta, jako uzupełniająca została zamieszczona w nawiasie.
Natomiast nie ma obowiązku przekazywania do wyżej wymienionego RIPOK odpadów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania - wybór podmiotu zajmującego się recyklingiem pozostaje w gestii wykonawcy. Ważne jest aby zostało to wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i uzyskano odpowiedni poziom recyklingu.

 

Pytanie nr 5.

 „Zamawiający w pkt 3.8 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę, aby w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów lub przekracza deklarowaną ilość odpadów,  wykonał dokumentację fotograficzną tego naruszenia za pomocą aparatu fotograficznego wyposażonego w lokalizację GPS.

Zdaniem Wykonawcy wystarczającym dowodem dokonania w/w naruszenia może być dokumentacja fotograficzna sporządzona za pomocą aparatu fotograficznego nie posiadającego funkcji lokalizacji GPS, za to wykonana w taki sposób, aby na jej podstawie jednoznacznie można było stwierdzić, że zdjęcia dotyczą konkretnej nieruchomości. Wyposażenie obsługi pojazdów w aparaty fotograficzne wyposażone w lokalizację GPS niepotrzebnie podniesienie koszt wykonywania usługi.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- wykreślenie z SIWZ wymogu sporządzania dokumentacji fotograficznej naruszenia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów lub przekraczania przez niego deklarowanej ilość odpadów za pomocą aparatu fotograficznego wyposażonego w lokalizację GPS.”

Odpowiedź

Prosty aparat fotograficzny wyposażony w GPS można kupić już za cenę 350 zł, więc nie jest to duży koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Poza tym wiele współczesnych telefonów komórkowych jest wyposażonych w aparat fotograficzny i GPS więc niektórzy wykonawcy prawdopodobnie dysponują takimi aparatami nawet o tym nie wiedząc.

 

Pytanie nr 6.

„Zamawiający w pkt 3.8 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę, aby w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów lub przekracza deklarowaną ilość odpadów,  przekazał mu stosowną informację w formie naklejki na pojemniku.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- czy Zamawiający przekaże Wykonawcy przedmiotowe naklejki czy też Wykonawca ma je przygotować we własnym zakresie?

- jeżeli Wykonawca ma przygotować naklejki we własnym zakresie to proszę wskazać szczegółowe wymogi Zamawiającego co do treści takiej naklejki, jej szaty graficznej, wielkości  i materiału z jakiego ma być wykonana.

- jeżeli Wykonawca ma przygotować naklejki we własnym zakresie to kto poniesie koszt ich zaprojektowania i produkcji?

- kiedy naklejka ma być usunięta z pojemnika?

- czy fakt usunięcia naklejki również należy zgłosić Zamawiającemu?

- kto poniesie koszt usunięcia naklejki i czyszczenia pojemnika po jej usunięciu?”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ  wykonawca przekazuje krótką informację właścicielowi nieruchomości np. w formie naklejki na pojemniku „ZA DUŻO ODPADÓW”, „NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA”. Naklejka podana jest tu jako przykład, może to być inna forma zauważalna dla właściciela nieruchomości. Koszty przygotowania i przekazania takiej informacji ponosi Wykonawca.

 

Pytanie nr 7.

„Zamawiający w pkt 3.9.4 SIWZ oraz § 5 ust. 3 b) projektu umowy zobowiązuje Wykonawcę, aby przekazywał mu miesięczne oświadczenia zawierające informację m.in. o sposobach zagospodarowania zebranych odpadów.

Trzeba zauważyć, że Wykonawca przekazuje odpady do RIPOK i nie ma wiedzy o sposobie ich zagospodarowania.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- jakie informacje na temat zagospodarowania odpadów ma przekazywać Zamawiającemu Wykonawca w w/w miesięcznym oświadczeniu?

- czy wystarczy wskazać tylko, że odpady zostały przekazane do RIPOK?”

Odpowiedź

Jak już zauważono w odpowiedzi na pytanie nr 4, wykonawca ma obowiązek przekazywania do RIPOK zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Odpady podlegające recyklingowi mogą być przetwarzane przez inny podmiot. Dlatego Zamawiający żąda informacji na temat zagospodarowania odpadów. W przypadku przekazania do RIPOK, wystarczy informacja do którego RIPOK. Jeśli np. recykling wykonywany jest przez inny podmiot to informację o tym podmiocie.

 

Pytanie nr 8.

„Zamawiający w pkt 3.11 SIWZ wskazuje szacowaną liczbę nieruchomości objętych usługą. Z opisu wynika, że liczba ta dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych i oddanych do użytkowania. Tymczasem w pkt 12.4 SIWZ Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów również z nieruchomości niezamieszkałych.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- czy przedmiotem zamówienia jest również odbiór z nieruchomości niezamieszkałych?

-  czy liczna nieruchomości wskazana w pkt 3.11 obejmuje też nieruchomości niezamieszkałe?

- jaka jest liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których Wykonawca będzie zobowiązany odbierać odpady?”

 

Odpowiedź

Jak napisano na samym początku opisu przedmiotu zamówienia w punkcie 3.1. wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy  odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Nieruchomościami niezamieszkałymi są między innymi szkoły, cmentarze, urzędy, siedziby firm, a także np. budynki nie oddane jeszcze do użytkowania. Zamawiający nie może podać ich dokładnej liczby ponieważ nadal spływają deklaracje od właścicieli nieruchomości.  Jednak sposób odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie różni się znacznie więc wyszczególnienie liczby nieruchomości niezamieszkałych nie ma większego znaczenia.  Liczba nieruchomości wskazana w pkt 3.11 obejmuje przewidywana liczbę wszystkich nieruchomości

 

Pytanie nr 9.

Zamawiający w pkt 3.12 SIWZ wskazuje wykaz miejscowości z rozbiciem na ilość lokali w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Brak jednak wskazania jaka liczba mieszkańców zamieszkuje budynki wielorodzinne.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie:

- jaka liczba mieszkańców zamieszkuje w każdej miejscowości budynki wielorodzinne?”

Odpowiedź

Łącznie w budynkach wielorodzinnych zameldowanych jest około 1746 osób, w tym 27 w Turce oraz 1719 w osiedlu Borek. Są to dane z ewidencji ludności więc rzeczywiste ilości podane w deklaracjach mogą się różnić oraz zmieniać w miarę napływania nowych deklaracji.

 

Pytanie nr 10.

„Zamawiający w pkt 3.14 SIWZ szacuje, że do obliczeń należy przyjąć, iż ilość zebranych odpadów poszczególnych frakcji zebranych w roku 2013 od wszystkich mieszkańców będzie stanowić czterokrotność ilości podanej powyżej w pkt 3.14 SIWZ.

Zdaniem Wykonawcy takie dane są zbyt lakoniczne i uniemożliwiają Wykonawcy dokonanie prawidłowej i rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

– doprecyzowanie powyższego zapisu poprzez podanie dokładnego prognozowanego tonażu odpadów, do odbioru którego zobowiązany będzie Wykonawca

 - podanie dokładnie ile posesji będzie segregować odpady  a ile nie będzie dokonywało segregacji.”

Odpowiedź

Na chwilę obecna codziennie spływają nowe deklaracje od właścicieli nieruchomości. Zamawiający podał wszystkie informacje jakimi dysponuje. Biorąc pod uwagę fakt że cena oferty liczona jest od osoby, wykonawca w pierwszych miesiącach obsługując mniejsza liczbę osób, wykona mniejszą pracę i otrzyma mniejsze wynagrodzenie. Zamawiający zakłada, że w ciągu kolejnych miesięcy liczba obsługiwanych osób zbliży się do prognozowanej.

Jak podano w punkcie nr 11 SIWZ dotyczącym sposobu obliczenia ceny i w formularzu ofertowym 95% mieszkańców w złożonych dotychczas deklaracjach  zamierza zbierać odpady w sposób selektywny.

 

Pytanie nr 11.

„Zamawiający w § 4 projektu umowy wskazuje, że Wykonawca na dzień 1 lipca 2013 r. musi posiadać własną instalację do przetwarzania odpadów lub umowę z RIPOK właściwą terytorialnie dla Gminy Wólka.

Zdaniem Wykonawcy zapis ten wymaga modyfikacji, gdyż nie wiadomo, czy biorąc pod uwagę np. możliwość wniesienia odwołań, do dnia 1 lipca 2013 r. uda się rozstrzygnąć przedmiotowy przetarg i zawrzeć stosowną umowę. Nawet Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do czasu podpisania umowy nie może mieć pewności, że będzie realizował zamówienie. W związku z tym nie ma potrzeby, aby Wykonawca miał zawartą w/w umowę z RIPOK już od dnia 1 lipca 2013 r. ,a jedynie, aby zawarł ją przed podpisaniem umowy na odbiór odpadów z Gminą Wólka.”

Odpowiedź

Zamawiający zakłada, że odbiór odpadów rozpocznie się od dnia 01-07-2013.

 

Pytanie nr 12.

„Zamawiający w § 6 ust. 9  projektu umowy wskazuje, że Wykonawca ma realizować reklamację najpóźniej w ciągu kolejnego dnia roboczego. Zdaniem Wykonawcy jest to termin zbyt krótki i niemożliwy do w pewnych sytuacjach niemożliwy do realizowania.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- o wprowadzenie zapisu w projekcie umowy ustalającego dłuższy termin dla Wykonawcy na realizację reklamacji, np. 2 dni robocze.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmieni powyższych zapisów umowy.

 

Pytanie nr 13.

„Zamawiający w § 7 pkt 3  projektu umowy zobowiązuje się do aktualizowania wykazu nieruchomości i przekazywania go Wykonawcy.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- doprecyzowanie jak często będzie dokonywana ta aktualizacja?”

Odpowiedź

 Ponieważ usługa jest rozliczana w cyklu miesięcznym zamawiający będzie przekazywał wykonawcy zaktualizowane wykazy w cyklu miesięcznym. Zamawiający planuje również udostępnienie wykonawcy wglądu do elektronicznej bazy danych do której na bieżąco wprowadzane są deklaracje.

 

Pytanie nr 14.

„Zamawiający w § 9 ust. 1 pkt e) i f)   projektu umowy wskazuje kary umowne w wysokości 5.000 zł . Zdaniem Wykonawcy są to zbyt surowe kary.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- zmniejszenie wysokości w/w kar umownych.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmieni powyższych zapisów umowy.

 

Pytanie nr 15.

„Zamawiający w § 10 projektu umowy zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, nie przewiduje zaś takiego prawa dla Wykonawcy. Ponadto, Zamawiający nie wskazał tutaj, że odstąpienie od umowy może nastąpić dopiero po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowiązań wraz ze wskazaniem mu do tego odpowiedniego, dodatkowego terminu.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- wprowadzenie do projektu umowy zapisu przyznającego Wykonawcy prawo do odstąpienia od umowy, np. w przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia przekraczającą 30 dni.

- doprecyzowania warunków  odstąpienia od umowy poprzez wskazanie, że odstąpienie od umowy może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do wykonania swoich obowiązków zawierającym wyznaczenie dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu na wykonanie zobowiązania.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmieni powyższych zapisów umowy.

 

Pytanie nr 16

„Zamawiający w § 11 projektu umowy przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o:

- wskazanie sytuacji, w jakich możliwa będzie zmiana umowy,

- wskazanie, że zmiana umowy będzie możliwa, jeżeli zmiana ta przyczyni się / zapewni prawidłową realizację zamówienia.”

Odpowiedź

Jak napisano w § 11 projektu umowy Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany umowy w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany. Natomiast w ogłoszeniu o zmówieniu napisane jest, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy spowodowanych zmianami obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do umowy.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2013 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1341
04 czerwca 2013 11:09 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.