Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Przetarg Nieograniczony

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy

Numer ogłoszenia: 89611 - 2013; data zamieszczenia: 25.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka przez okres 12 miesięcy. 1.Ilość odpadów Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i zagospodarowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) usytuowanego w m. Turka, os. Borek, plac k. boiska Orlik, ze szkół na terenie gminy Wólka, z cmentarzy z terenu gminy Wólka, z budynku Urzędu Gminy Wólka oraz boiska Orlik w Turce. 2.Rodzaje odpadów. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są selektywnie z podziałem na frakcje obejmujące następujące rodzaje odpadów: a)frakcja sucha odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe (gromadzone w workach żółtych), b)odpady ze szkła opakowaniowego (gromadzone w workach zielonych), c)odpady biodegradowalne kuchenne, odpady zielone obejmujące w szczególności: trawę, liście, gałęzie, wycięte rośliny (gromadzone w workach brązowych), d)przeterminowane leki (oddawane do PSZOK), e)przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach (oddawane do PSZOK), f)zużyte baterie i zużyte akumulatory (oddawane do PSZOK), g)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne źródła światła (oddawane do PSZOK), h)zużyte opony pojazdów (oddawane do PSZOK), i)odpady budowlane i rozbiórkowe obejmujące odpady pochodzące z przebudowy, montażu lub remontu budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, pochodzących z remontów niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (oddawane do PSZOK), j)meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości oraz popiół (oddawane do PSZOK lub odbierane bezpośrednio z nieruchomości podczas zbiórki organizowanej przez wykonawcę co najmniej 2 razy w roku). k)pozostałe, niewymienione wyżej odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości kwalifikuje się jako zmieszane odpady komunalne (gromadzone w pojemnikach o wielkości od 120L do 1100L) Zamawiający dopuszcza możliwość okresowego odbioru niektórych odpadów, o których mowa w punktach od d) do i) bezpośrednio z nieruchomości po określeniu pojemników, i terminów ich odbioru (np. łacznie z odpadami wielkogabarytowymi). Właściciele nieruchomości deklarują czy gromadzą odpady w sposób selektywny czy nieselektywny (tylko zmieszane), a Zamawiający przekazuje taką informację wykonawcom. 3.Pojemniki do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w: -pojemnikach na odpady o pojemności od 120 L do 1100 L, -kontenerach o pojemności od 2 do 7 m3, -workach foliowych o pojemności od 80 L, przy czym worki posiadają odpowiedni kolor w zależności od frakcji: frakcja sucha - żółty, odpady ze szkła opakowaniowego - zielone, odpady biodegradowalne kuchenne, odpady zielone - kolor brązowy. Worki powinny zapewniać szczelność, a folia przezroczystości umożliwiającą identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania. Pojemniki będą oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wyposażenia każdej nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki w formie najmu lub dzierżawy lub użyczenia lub sprzedaży. Wykonawca zobowiązany jest do wydzierżawienia Zamawiającemu zamykanych pojemników z informacją o rodzaju frakcji odpadu, który należy w nim przechowywać, w ilości i o pojemności potrzebnej do bezpiecznego magazynowania odpadów w sposób selektywny w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanym w m. Turka, os. Borek, plac k. boiska Orlik, dz. nr 2306, następujących frakcji: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów gromadzonych w pojemnikach będących własnością właścicieli nieruchomości. Za zawinione szkody (uszkodzenie techniczne pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych i segregowanych) w majątku osób trzecich oraz Zamawiającego w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. 4.Dojazd do nieruchomości. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest obowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do pojemników w sposób umożliwiający ich opróżnienie: 3.4.1.z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, poprzez wystawienie pojemników lub worków na utwardzony teren przed posesją, 4.2.z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami przeznaczonymi do okresowego pobytu ludzi, w szczególności budynkami zamieszkania zbiorowego i budynkami użyteczności publicznej oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez udostępnienie pojemników lub worków w miejscach zbierania odpadów, bądźw uzgodnionych miejscach odbioru odpadów, w sposób umożliwiający dojazd pojazdem przewidzianym do transportu odpadów. 4.3.Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do nieruchomości również tych trudno dostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu lub w czasie remontów dróg) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji wynikających ze złych parametrów technicznych dróg. Gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. UWAGA: Zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji w terenie w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi i specyfiką terenu gminy Wólka. 5.Częstotliwość odbioru odpadów. -raz na tydzień - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej -raz na dwa tygodnie - ze szkół z terenu gminy Wólka oraz w miesiącu kwietniu i w miesiącu listopadzie z cmentarzy z terenu gminy Wólka -raz na miesiąc od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (w tym z cmentarzy) i użytkowanych sezonowo. -dwa razy w tygodniu z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz popiół z palenisk domowych odbierane są przez Wykonawcę, w terminach przez niego określonych, uzgodnionych z wójtem i przekazanych do wiadomości właścicieli poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz na stronie internetowej urzędu gminy, przy czym odbiór odpadów będzie się odbywał nie rzadziej niż dwa razy do roku. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogramy usuwania odpadów zmieszanych i segregowanych (w formie papierowej i elektronicznej) na okres trwania umowy, z zastrzeżeniem, że odbiór w.w. odpadów musi odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00. Harmonogram musi uwzględniać częstotliwość odbioru odpadów zgodną z zapisami projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka. Obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizowanie Harmonogramu w miarę zaistniałych potrzeb - informując Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem. Harmonogram na drugą połowę roku 2013 Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na 10 dni przed rozpoczęciem zadania w 2013r., a na I-wsze półrocze 2014 r. do dnia 15 grudnia 2013r. 6.Sposób zagospodarowania odpadów Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wólka do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub, w szczególnych przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu (Zmieszane odpady komunalne z terenu gminy Wólka dostarczane będą do Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM- EKO S.A. w Lublinie ul. Wojenna 3, 20-424 Lublin - Region Centralny RIPOK). Wykonawca ma obowiązek zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni osiągniecie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) następujących frakcji odpadów: papier metale, tworzywa sztuczne i szkło, inne niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku niewywiązania się z niniejszego obowiązku na Wykonawcę nałożona zostanie kara umowna określona w projekcie umowy z Wykonawcą . 7.Wykazy nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji usługi wykaz nieruchomości, z których należy odbierać odpady z podziałem na zamieszkane jednorodzinne, wielorodzinne i niezamieszkane, zawierające informacje o liczbie zadeklarowanych mieszkańców lub zadeklarowanych pojemników, selektywnej zbiórce odpadów lub jej braku, częstotliwości odbioru odpadów. Zamawiający będzie aktualizował wykazy w miarę otrzymywania nowych deklaracji i na bieżąco przekazywał je wykonawcy. 8.Kontrola zgodności rzeczywistej ilości odpadów i prawidłowości segregacji z deklaracjami. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w zakresie większej niż deklarowana ilości odpadów oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez właścicieli nieruchomości zadeklarowanych obowiązków. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, aparatem fotograficznym wyposażonym w lokalizację GPS, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki lub przekroczonej ilości odpadów i przekazuje Zamawiającemu w ciągu 72 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów. Dodatkowo wykonawca przekazuje krótką informację właścicielowi nieruchomości np. w formie naklejki na pojemniku ZA DUŻO ODPADÓW, NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA 9. Sprawozdawczość. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 9.1. Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.2. Kwartalną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9.3. Miesięczne oświadczenia zawierające informacje o ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, tj.: -ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], -ilości odebranych odpadów segregowanych[Mg], -ilości nieruchomości z których zostały odebrane odpady -informacji o sposobie zagospodarowania w.w. odpadów. 9.4.Miesięczne oświadczenia zawierające informacje o ilości odpadów komunalnych odebranych z PSZOK, tj.: -ilości odebranych odpadów zmieszanych [Mg], -ilości odebranych odpadów segregowanych[Mg], -ilości odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych [Mg], -ilości odebranych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych [Mg], -ilości odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg], odpadów zielonych [Mg], -opon [Mg], -przeterminowanych leków i chemikaliów [Mg], -zużytych baterii i akumulatorów [Mg], -sposobach zagospodarowania w.w. odpadów 10. Dodatkowe zobowiązania 10.1.Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym uchwał Rady Gminy Wólka. 10.2. Wykonawca jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową, usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Wólka, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedmiotem zamówienia nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów ani zawarcie umowy ramowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, 
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
- pieniądzu; 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
- gwarancjach bankowych; 
- gwarancjach ubezpieczeniowych; 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - odpady komunalne. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 
5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 
5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 
6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych 
6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzywykażą, że posiadają: - wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wólka, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Dz. U z 2012 r., poz.391 z późn. zm); oraz - zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21); Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie co najmniej 100,00 Mg. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się dysponowaniem co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, przy czym wszystkie pojazdy muszą być sprawne i dopuszczone do ruchu . Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza, niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1)także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert odpowiednio dożadanych dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy spowodowanych zmianami obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 24
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:00, miejsce: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2013 20:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1747
25 maja 2013 20:33 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [uchwaly_rady_gminy_wolka.zip] do dokumentu.
25 maja 2013 20:32 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zalaczniki_w_wersi_edytowalnej.zip] do dokumentu.
25 maja 2013 20:31 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_z_zalacznikami__odpady_kom unalne.pdf] do dokumentu.