Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn

 Wólka, dnia 7 maja 2013r.

Numer sprawy: ZP.271.7.2013.

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaUtwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60
oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07
w miejscowości Pliszczyn

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe Roman Wałach

24-170 Kurów, ul. Głowackiego 57A

Uzasadnienie wyboru: Oferta najtańsza, nie podlegająca odrzuceniu

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

Jedynym kryterium oceny była cena.

Liczba ofert złożonych : 4.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium ceny

(Oferta najtańsza)x100

/Oferta badana

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28 adres do korespondencji:
20-234 Lublin ul. Mełgiewska 38B

83,45

2

Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski

20-711 Lublin, ul. Tatiany 4,
adres do korespondencji:
24-220 Niedrzwica Duża, ul. Spółdzielcza 1c

Wykonawca wykluczony

(69,66)

3

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

20-260 Lublin, ul. Grygowej 23

59,69

4

Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe Roman Wałach

24-170 Kurów, ul. Głowackiego 57A

100

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2013 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1006
07 maja 2013 15:39 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.