Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn.

Przetarg Nieograniczony

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn.

 

Numer ogłoszenia: 143750 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 106063L od km 0+671,43 do km 0+826,60 oraz od km 0+826,60 do km 0+922,07 w miejscowości Pliszczyn. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Zadanie oraz przedmiar robót jest podzielony na dwa odcinki ponieważ jeden z odcinków podlega dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

2. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości łącznie dla obu odcinków drogi:

- Długość drogi około 250 m

- Szerokość jezdni - 3,0 m

- Obustronne pobocza utwardzone kruszywem szerokości 0,75m na odcinku około 98m

- Obustronne betonowe ścieki korytkowe na odcinku około 153m

- Ściany wąwozu umocnione betonowymi gazonami na odcinku około 136m

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -0,25km

- Karczowanie krzaków i podszycia -0,12ha

- Mechaniczne usunięcie humusu, o grubości do 15 cm -822m2

- Wykonanie wykopów mechanicznie z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę -301m3

- Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp -80m3

- Wykonanie nasypów mechanicznie -80m3

- Plantowanie powierzchni skarp (wykopy i nasypy) -781m2

-Ułożenie przepustów z rur HDPE o śr. 50cm -12m

-Wykonanie koryta drogi -825m2

-Wykonanie i warstwy odsączającej z piasku grubości 7 cm (doziarnienie podłoża gruntowego w korycie drogi)- 825m2

-Wykonanie podbudowy na miejscu w korycie drogi z gruntu stab. cementem Rm=2,5 grubości 15cm (w tym doziarnienie piaskiem7cm ujęte wcześniej) -825m2

-Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31, gr. 16 cm -778m2

-Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych -778m2

-Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna grubości 6 cm -752m2

-Humusowanie gr. 5cm i obsianie skarp mieszanką traw -780 m2

-Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo - piaskowej gr.5cm i ławie z betonu gr. 20cm -306m

-Umocnienie skarp gazonami betonowymi wym. 66x45x30 cm z wypełnieniem do połowy wysokości elementu żwirem i gruntem urodzajnym -245m2

- Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - 30m

-Uzupełnianie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym gr. w-wy 15cm - 222m2

-Ustawienie 4 znaków drogowych na 2 słupkach

-Wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm -55m2

3. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

4. Minimalna wymagana gwarancja i rękojmia 5 lat.

5. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych przed sporządzeniem oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1.Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,

w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

2.Wadium może być wnoszone w następujących formach:

-pieniądzu;

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

-gwarancjach bankowych;

-gwarancjach ubezpieczeniowych;

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 72193017092003006000950016, tytułem: Wadium - Wąwóz w Pliszczynie. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia oryginał dokumentu należy złożyć w miejscu składania ofert lub włożyć do koperty z ofertą, przed upływem terminu składania ofert.

5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

5.1.gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych

5.2.okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych

6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o wartości minimalnej brutto 200 000,00 zł każda (dwieście tysięcy złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży drogowej, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Podstawa prawna art. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, póz. 1623 ze zmianami). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz winien wskazywać wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o wartości minimalnej brutto 200000,00 zł każda (dwieście tysięcy złotych każda), (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów);

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, póz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.

2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:

  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.

  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy - o ile jest wymagane.

  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.

  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Wólka, pok. 24

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 10:00, miejsce:

Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2013 20:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1109
11 kwietnia 2013 21:05 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [zal_1_projekt_przedmiar_sstwoir.zip] do dokumentu.
11 kwietnia 2013 21:04 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__wawoz_pliszczyn.zip] do dokumentu.
11 kwietnia 2013 20:17 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.