Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy Wólka i jednostek podległych oraz członków ich rodzin.

 Wólka, dnia 19-03-2013 r.

Numer sprawy: ZP.271.4.2013

 

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadaniaUsługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy Wólka i jednostek podległych oraz członków ich rodzin.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy Wólka i jednostek podległych oraz członków ich rodzin

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna

00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

 

Uzasadnienie wyboru: Jedyna złożona oferta, nie podlegająca odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24

Oferta otrzymała następująca punktację w poszczególnych kryteriach łącznie dla obu wariantów ubezpieczenia:

Cena - 20 pkt

Wysokość świadczeń - 164 pkt

Dodatkowe świadczenia fakultatywne - 8 pkt

Łączna punktacja przyznana ofercie - 192 pkt

 

Podstawa prawna: Art. 91 ust. 1, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2013 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1113
19 marca 2013 11:25 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.