Przetargi

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy w Wólce wraz z jednostkami podległymi oraz członków ich rodzin

Jakubowice Murowane, 5 marca 2013r.

ZP.271.4.2013.TM

Wykonawcy,  którzy pobrali SIWZ

 

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Gminy w Wólce wraz z jednostkami podległymi  oraz członków ich rodzin

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dnia 01-03-2013r. otrzymał faksem od jednego z wykonawców zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej zamieszczone są pytania zadane przez wykonawcę oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje partnera Wykonawcy:

partner pracownika – osobę płci przeciwnej wobec pracownika, wskazaną przez pracownika w deklaracji uczestnictwa/zmiany jako osobę z nim nie spokrewnioną, pozostającą z pracownikiem w nieformalnym związku, prowadzącą z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe oraz nie pozostającą w związku małżeńskim z osobą trzecią, która w dniu składania stosownych oświadczeń o związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią, o ile pracownik w dniu składania stosownych oświadczeńo związku partnerskim, a także w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia również nie pozostaje w związku małżeńskim z osobą trzecią

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.4.7)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.4.7).

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się, aby wypłata świadczeń następowała maksymalnie po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania kompletu dokumentów z tytułu urodzenia dziecka, śmierci rodzica/rodzica małżonka na konto ubezpieczonego/uposażonego lub przekazem pocztowym na adres ubezpieczonego/uposażonego?

 

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.18)

Odpowiedź :  Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.18. Zamawiający  pod pojęciem „Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty świadczenia maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych…” ma na myśli podjęcie decyzji oraz zlecenie realizacji świadczenia przez Wykonawcę.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje nieszczęśliwego wypadku Wykonawcy:

wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.23.3)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.23.ppkt.3).

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje wypadku komunikacyjnego Wykonawcy:

wypadek komunikacyjny – wypadek zgłoszony na policję lub potwierdzony w dokumentacji prowadzonej przez straż miejską, sąd, prokuraturę i powstały w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z ruchem:

a) lądowym pojazdów silnikowych, pojazdów szynowych, rowerzystów, motorowerzystów,

w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca - w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołany:

- działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub

- wywróceniem się pojazdu, lub

- pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,

b) wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,

c) lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.23.4)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.23.ppkt.4).

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje wypadku przy pracy Wykonawcy:

wypadek przy pracy – wypadek zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BHP, który nastąpił w związku z pracą:

a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków wynikających z umowy o pracę albo poleceń przełożonych,

b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,

c) w czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę; na równi

z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu ubezpieczony uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.23.5)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.23.ppkt.5).

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje udaru mózgu Wykonawcy:

udar mózgu – powstała w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:

a) wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,

b) obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres

min. 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu,

c) obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone).

Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:

a) epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA),

b) zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem,

c) wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych,

d) jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.23.11)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.23.ppkt.11b).

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje zawału serca Wykonawcy:

zawał serca – zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela

z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia; za zawał serca uważa się rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego.3

Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej,

 

z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

a) typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,

b) jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.23.11)

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.23.ppkt.11a).

 

Pytanie 8

Czy Zamawiający uzna jako zamienny katalog ciężkich chorób wykonawcy:

poważne zachorowanie – jedno z poniżej wymienionych poważnych zachorowań zamieszczonych w katalogu poważnych zachorowań, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela:

katalog  poważnych zachorowań:

1) nowotwór (guz) złośliwy,

2) zawał serca,

3) udar mózgu,

4) operacja pomostowania naczyń wieńcowych,

5) niewydolność nerek,

6) przeszczepianie narządów,

7) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi,

8) zakażenie wirusem HIV w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych,

9) paraliż,

10) utrata kończyn,

11) utrata wzroku,

12) utrata słuchu,

13) utrata mowy,

14) ciężkie oparzenia,

15) łagodny nowotwór mózgu

16) śpiączka,

17) choroba Creutzfeldta-Jacoba,

18) operacja aorty,

19) choroba Alzheimera,

20) schyłkowa niewydolność wątroby,

21) operacja zastawek serca,

22) stwardnienie rozsiane,

23) choroba Parkinsona,

24) anemia aplastyczna,

25) zapalenie mózgu,

26) schyłkowa niewydolność oddechowa,

27) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

28) bąblowiec mózgu

29) zgorzel gazowa

30) masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie

31) odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu

32) ropień mózgu

33) sepsa

34) borelioza

35) tężec

36) wścieklizna

37) gruźlica

38) choroba Huntingtona

39) zakażona martwica trzustki

40) choroba neuronu ruchowego

41) bakteryjne zapalenie wsierdzia

42) utrata kończyn wskutek choroby

43) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowych

44) przewlekłe zapalenie wątroby typu C?

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.23.10 i 12)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujące zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.23.ppkt.10 i 12). który zawierają:  katalog co najmniej 17 chorób jako obligatoryjnych , tzn. Wykonawca może rozszerzyć ten katalog i wymienić inne choroby oprócz obligatoryjnych lub zamieścić je w zakresie fakultatywnym dodatkowo punktowanym.

 

Pytanie 9

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję angioplastyka wieńcowa Wykonawcy:

Za operację pomostowania naczyń wieńcowych uważa się przeprowadzenie operacji chirurgicznej przy otwartej klatce piersiowej, mającej na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego. Operacja musi być poprzedzona angiografią wykazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej i przeprowadzona wskutek zalecenia specjalisty - kardiologa.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek innych zabiegów na tętnicach wieńcowych wykonywanych od strony światła tętnicy wieńcowej i wykorzystujących techniki cewnikowania naczyń wieńcowych lub techniki laserowe.

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.23.11)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.23.ppkt.11c).

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję operacji Wykonawcy: operacja – zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy i pielęgniarek

w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, powiązany z koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.23.13)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ  pkt.23.ppkt.13).

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu:

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego nie są objęte przypadki pobytu w szpitalu w związku z:

1) chorobami psychicznymi, nerwicami oraz leczeniem uzależnień,

2) operacjami plastyczno-kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek wypadku,

3) ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym lub sztucznym – z wyłączeniem przypadków ciąży wysokiego ryzyka, powikłaniami ciąży oraz komplikacjami połogu,

4) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem,

5) zatruciem lub działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

6) stanami chorobowymi lub skutkami wypadków wywołanymi lub pozostającymi w związku

z usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego,

7) samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

8) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

9) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

10) pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,

11) wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem: sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowymi lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie,

12) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,

13) wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,

14) pozostawaniem ubezpieczonego w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo – leczniczym,

15) skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia, pkt.28)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis wyłączeń w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.28.

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający przyjmie ogólną zasadę, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy, a w sprawach nieregulowanych przez SIWZ obowiązują OWU Wykonawcy?

Załącznik nr 2, 2. Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź : Zamawiający przyjmuje ogólną zasadę, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU Wykonawcy, a w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ obowiązują OWU Wykonawcy.

 

Pytanie 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, kto będzie Ubezpieczającym.

Załącznik nr 2, 4. Obligatoryjne warunki zamówienia, pkt.4.1)

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza , że w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 4 ppkt.1) nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający zmienia  przedmiotowy zapis na : Zamawiający – Ubezpieczający, który zawiera umowę ubezpieczenia z Wykonawcą i przekazuje składki ubezpieczeniowe tj. Urząd Gminy w Wólce, Jakubowice Murowane 8 , 20-258 Lublin 62,

 

Pytanie 14

Czy Zamawiający zgodzi się, ze w przypadku zmiany wariantu z niższego na wyższy w okresie karencji wynikających z OWU Wykonawcy wypłacone zostaną świadczenia z niższego wariantu?

Załącznik nr 2, 4. Obligatoryjne warunki zamówienia, pkt.20.7)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy obowiązujący zapis w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.20. ppkt. 7).

 

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się, ze odpowiedzialność Wykonawcy nie będzie dotyczyć uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (w tym zakresie odpowiada dotychczasowy Ubezpieczyciel), a w przypadku pozostałych ryzyk odpowiedzialność Wykonawcy będzie dotyczyła tylko tych ryzyk, które Ubezpieczony wykupił w ramach umowy ubezpieczenia grupowego funkcjonującej u Zamawiającego bądź umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia grupowego funkcjonującego dotychczas u Zamawiającego, pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia

Załącznik nr 2, 4. Obligatoryjne warunki zamówienia, pkt.20.1)

Odpowiedź : Zamawiający precyzuje odpowiedzialność Wykonawcy w załączniku nr 2 do SIWZ warunki zniesienia karencji pkt.20. oraz  szczególne warunki odpowiedzialności Ubezpieczyciela pkt.21.  i utrzymuje w mocy  przedmiotowe zapisy.  

 

Pytanie 16

Czy Zamawiający zaakceptuje indywidualną kontynuację Wykonawcy według Ogólnych Warunków:

Zakres podstawowy

Zgon ubezpieczonego 100%

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200%

zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu 200%

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku 1%-4%

Zgon małżonka 100%

Zgon dziecka 30%

Zgon noworodka 20%

Zgon rodziców i Zgon rodziców małżonka 20%

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 10%

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 40%

Zakres dodatkowy (dobierany indywidualnie)

dzienne świadczenie szpitalne – pobyt w wyniku nieszczęśliwego wypadku 40zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowe świadczenie) 8 000zł

Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku 1 000 zł

Zgon małżonka w wyniku wypadku (dodatkowe świadczenie) 8 000 zł

Zgon małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowe świadczenie) 8 000zł

Zgon dziecka w wyniku wypadku (dodatkowe świadczenie) 2400 zł

Ubezpieczenie z funduszem – zgodnie z zapisami ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia z funduszem

Załącznik nr 2, 4. Obligatoryjne warunki zamówienia, pkt.22.6,8)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy dotyczące indywidualnej kontynuacji , o których mowa w załączniku nr 2 do SIWZ pkt.22.ppkt. 6),8).

 

Pytanie 17

Czy Zamawiający uzna za równoważną definicje rehabilitacji poszpitalnej Wykonawcy:

rehabilitacja poszpitalna – trwający nieprzerwanie, bezpośrednio po pobycie w szpitalu kończącym się w trakcie

trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital

z zastrzeżeniem, że świadczenie przysługuje za maksymalnie 30 dni zwolnienia, a pobyt w szpitalu poprzedzający zwolnienie trwał nieprzerwanie minimum 10 dni?

Załącznik nr 2, 4. Obligatoryjne warunki zamówienia, pkt.23.9)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 23.ppkt.9).

 

Pytanie 18

Czy Zamawiający zgodzi się, że Wykonawca wypłaci świadczenie, jeśli zgon nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu?

Załącznik nr 2, 4. Obligatoryjne warunki zamówienia, pkt.27.1)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 27.ppkt.1).

 

Pytanie 19

Czy Zamawiający zgodzi się, że wypadek, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy zajdzie w okresie odpowiedzialności Wykonawcy?

Załącznik nr 2, 4. Obligatoryjne warunki zamówienia, pkt.27.2)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 27.ppkt.2).

 

Pytanie 20

Czy Zamawiający zgodzi się, że wypadek, o którym mowa, zajdzie w okresie odpowiedzialności Wykonawcy?

Załącznik nr 2, 4. Obligatoryjne warunki zamówienia, pkt.27.6,8)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 27.ppkt.6),8).

 

Pytanie 21

Czy Zamawiający potwierdzi, ze wysokości świadczeń podane za każdy dzień pobytu w przypadku ryzyk w pozycjach: 19, 20, 25 są kwotami skumulowanymi?

Załącznik nr 3, pkt. 5a)

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza ,że wysokości świadczeń w załącznikach nr 3a,3b,5a,5b do SIWZ podane za każdy dzień pobytu w przypadku ryzyk w pozycjach : 19,20,25 są kwotami skumulowanymi.

 

Pytanie 22

Czy Zamawiający potwierdzi, że zgodnie z minimalnymi wysokościami świadczeń z uwzględnieniem świadczeń fakultatywnych, świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek NW miałoby wynosić 120 zł od 1. do 14. dnia pobytu i 160 zł od 15. dnia pobytu w wariancie I, i odpowiednio w wariancie II: 135 zł i 180 zł?

Załącznik nr 3, pkt.5b)

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że zgodnie z minimalnymi wysokościami świadczeń z uwzględnieniem świadczeń fakultatywnych , w załącznikach nr 3a,3b,5a,5b do SIWZ  świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek NW wynosi : w wariancie I 120 zł od 1 dnia do 14 dnia pobytu i 160 zł od 15 dnia pobytu i odpowiednio w wariancie II : 135 zł i 180 zł .  

 

Pytanie 23

Czy Zamawiający zgodzi się, że przyjęcie zmian w zapisach SIWZ poza Załącznikiem nr 6 bądź dopuszczenie przez Zamawiającego uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą spowodują stosowne, odpowiadające tym zmianom bądź uzgodnieniom, zmiany w zapisach Warunków umowy w Załączniku nr 6?

Odpowiedź : Zamawiający informuje , że w przypadku wszelkich zmian zapisów w SIWZ , które akceptuje Zamawiający w formie odpowiedzi pisemnych na pytania Wykonawcy znajdują jednocześnie odzwierciedlenie w zapisach  warunków umowy w Załączniku 6 do SIWZ.

 

Pytanie 24

Czy Zamawiający zgodzi się, że przedłużenie umowy będzie możliwe o ile Wykonawca wyrazi na nie zgodę?

Załącznik nr 6, par.17 pkt. 2)

Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy w załączniku nr 6 do SIWZ , §17 pkt.2.

 

Pytanie 25

Czy Zamawiający zgodzi się, ze zmiany te odbędą się za zgodą Wykonawcy?

Załącznik nr 6, par. 19 pkt. 1 ppkt.2)

Odpowiedź : Zamawiający wprowadza zmiany zapisów w załączniku nr 6 do SIWZ , § 19 pkt.1 ppkt.2) na następujące : „ zmiany warunków i zakresu ubezpieczenia w stosunku do obligatoryjnych i dodatkowych warunków oraz zakresu ubezpieczenia podanych w załączniku nr 2 do SIWZ, załącznikach nr 5a, 5b w ofercie Wykonawcy na korzyść Zamawiającego odbędą się za porozumieniem obu stron niniejszej umowy ;”


W wyniku udzielonych odpowiedzi modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i załącznik nr 6 do SIWZ - warunki umowy. Zmodyfikowane złączniki dołączone są poniżej.

 

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z póź. zm.).

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2013 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1048
05 marca 2013 13:51 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [gmina_wolka__zal_nr_6__warunki_umowy_po_zmianach_z_05032013.pdf] do dokumentu.
05 marca 2013 13:51 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [gmina_wolka__zal_nr_2__opis_przedmiotu_zamowienia_po_zmianach_z_05032 013.pdf] do dokumentu.
05 marca 2013 13:50 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_drugie_zapytanie_do_siwz__pozostali.pdf] do dokumentu.