Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka

Przetarg Nieograniczony

 Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka

Numer ogłoszenia: 55192 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa targowiska stałego - MÓJ RYNEK - m. Turka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska stałego Mój Rynek w miejscowości Turka w Gminie Wólka. 
Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. Mogące wystąpić w projekcie określenia zawierające w nazwie znaki towarowe są tylko przykładami - zamawiający dopuszcza przedmioty równoważne spełniające wymagania projektu. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości: 
1Wykonanie obiektów budowlanych: 
- Budynek socjalno-biurowy wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz instalację wentylacyjną. Ściany w technologii murowanej, strop podwieszany, dach drewniany z pokryciem z blachy. Powierzchnia zabudowy 46,89m2, kubatura 87,58m3. 
- Wiata handlowa wyposażona w instalację elektryczną wraz z wyposażeniem stanowisk handlowych. Wiata o konstrukcji stalowej z pokryciem z tworzywa sztucznego. Powierzchnia zabudowy 196,00 m2, kubatura 805,00 m3. 
- Przyłącze energetyczne do obiektu długości około 23m, prowadzone przewiertem pod drogą gminną. 
- Oświetlenie terenu za pomocą 6 lamp sodowych na słupach stalowych zasilanych kablem YKY 3x4mm2 długości około 177m. 
- Przyłącze wodociągowe z rur zgrzewanych PE do budynku socjalno-biurowego, długość rury 13,5m, śr. 40mm. 
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja do budynku socjalno-biurowego z rur PVC-U śr. 160mm łącznej długości 15,5m wraz ze studnią rewizyjną PVC-U śr. 425mm. 
- Kanalizacja deszczowa odwadniająca plac targowiska włączana do istniejącej sieci deszczowej w sąsiadującej ulicy obejmująca: 5 wpustów ulicznych betonowych, 2 studnie rewizyjne betonowe śr. 600mm, 2 studnie rewizyjne betonowe śr. 1000mm, kanały z rur pcv śr. 160mm - 85,0m, kanały z rur pcv śr. 200mm 
- 26,0m, kanały z rur pcv śr. 250mm - 25,5m. 
- Zjazd na działkę , utwardzenie terenu i urządzenie terenów zielonych. 
Konstrukcja zjazdu, jezdni manewrowych i stanowisk postojowych - o łącznej powierzchni 1587m2: kostka betonowa 8cm, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa z kruszywa łamanego 15cm, warstwa mrozoochronna z piasku 10cm. 
Konstrukcja chodników o łącznej powierzchni 405m2: kostka betonowa 6cm, podsypka cementowo-piaskowa 3cm, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 10cm, warstwa odcinająca z piasku 10cm. 
Humusowanie terenów zielonych - 291m2 oraz zasadzenie drzew i krzewów 50szt. 
- Ogrodzenie panelowe terenu (w tym dwie furtki i brama przesuwna z napędem) oraz zamontowanie elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, śmietniki, tablica z regulaminem targowiska oraz tablica informacyjna o współfinansowaniu z Unii Europejskiej (nie ujęta w przedmiarze robót). 
2. Zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
3. Dokonanie czynności (przygotowanie i przesłanie dokumentów, dostosowanie instalacji) wymaganych przez operatora sieci dystrybucyjnej umożliwiających włączenie zasilania (tzw. umożliwienie odbioru przez zakład energetyczny). 
4. Zawiadomienie nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania oraz załatwienie w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności związanych z odbiorem obiektu przez nadzór budowlany. 
5. Poniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na czas prowadzenia robót (szacowane na około 100 - 200 zł). 
6. Minimalna wymagana gwarancja i rękojmia 5lat. 
7. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
8. Nadmiary gruntu z robót ziemnych do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie. 
9. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej ani ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.30.00-3, 45.21.31.41-3, 45.21.55.00-2, 45.23.21.30-2, 45.22.33.00-9, 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi: 
   15 000,00zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
 3.1. pieniądzu, 
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
 3.3. gwarancjach bankowych, 
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.) 
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - budowa targowiska. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej o wartości minimalnej brutto 300 000,00 zł każda (trzysta tysięcy złotych każda), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie. 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży konsturkcyjno-budowlanej i minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży sanitarnej oraz minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży elektrycznej posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy minimum 5lat. 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych). 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w rozdział III pkt 4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki. 
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach: 
  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy. 
  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy - o ile jest wymagane. 
  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót. 
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO. 
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. 
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania. 
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 24
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2013 godzina 10:00, miejsce: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja, mająca na celu realizację projektu -Targowisko stałe Mój Rynek m. Turka - współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2013 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1367
11 lutego 2013 13:06 Tomasz Misiura - Zmiana kolejności załączników.
11 lutego 2013 13:06 Tomasz Misiura - Dodanie załącznika [projekt__branza_sanitarna.zip] do dokumentu.
11 lutego 2013 13:05 Tomasz Misiura - Dodanie załącznika [projekt__branza_budowlana.zip] do dokumentu.