Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

Przetarg Nieograniczony

Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Wólka - trzeci przetarg.

 

Numer ogłoszenia: 495916 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - trzeci przetarg..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi o charakterze niepriorytetowym polegające na prowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wólka. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz budżetu państwa. Numer projektu: POKL.09.01.02-06-249/11 Zamówienie obejmuje: 1.1 Opracowanie programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych i przedstawienie do akceptacji dyrektorowi placówki oświatowej, w której prowadzone są zajęcia. Program i plan pracy zajęć pozalekcyjnych musi być opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz.U. Nr 228, poz.1487), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm) 1.2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ilości i miejscu przewidzianym dla danej części zamówienia według zaakceptowanego programu zajęć, przy czym godzina zajęciowa równa jest 45 minut pracy z uczniami. Czas przejazdu z dziećmi w przypadku zajęć pozaszkolnych (wycieczka, zajęcia na basenie) nie jest wliczany do czasu prowadzenia zajęć, a wynagrodzenie za czas poświęcony na przejazdy powinno być ujęte odpowiednio w zaoferowanej stawce za godzinę zajęciową. 1.3. Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dzienniku zajęć i listach obecności, 1.4. Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć. 1.5. Przeprowadzanie i analiza wstępnych i końcowych testów kompetencji, 1.6. Sporządzenie ocen opisowych postępów dla dzieci uczestniczących w zajęciach. 1.7. Zajęcia realizowane będą w następujących placówkach: - Szkole Podstawowej w Turce, Turka 294, 20-258 Lublin - zajęcia na basenie rozpoczynają się i kończą w wymieniony wyżej placówkach oświatowych, z których zamawiający zapewnia przejazd w obie strony do basenu oraz opiekuna dla dzieci na czas przejazdu. 1.8. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje zajęć: - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie 1.9. Godziny prowadzenia zajęć muszą być dostosowane do planu lekcji dzieci. 1.10. Poniżej wymienione są poszczególne odrębne części zamówienia z podziałem na szkoły, liczbę godzin, grupy dzieci oraz planowaną liczbę dzieci w grupie. Liczby dzieci i godzin mogą ulec nieznacznym zmianom w przypadku, gdy któreś z dzieci wstępnie zakwalifikowanych do projektu zrezygnuje z udziału z powodu czynników nieprzewidywalnych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. W przypadku gdy dwie lub więcej części zamówienia są równoważne (ta sama liczba godzin, grup i miejsce) np. część 24 i 25, złożenie oferty na jedną z tych części oznacza złożenie oferty bez wskazania numeru części, czyli na część 24 lub 25. Numeracja ofert nie zaczyna się od nr 1 ponieważ na niektóre części zamówienia zostały podpisane umowy pierwszym przetargu.
Część 13. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Turce. Trzy grupy od 2 do 5 dzieci. Łącznie 120 godzin (40+40+40).
Część 24 (równoważna z cz.25). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie. Zamawiający zapewnia własny transport i opiekę na czas dojazdu na basen. Cztery grupy od 9 do 12 dzieci. Łącznie 50 godzin (10+10+10+10+10).
Część 25 (równoważna z cz.24). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie. Zamawiający zapewnia własny transport i opiekę na czas dojazdu na basen. Cztery grupy od 9 do 12 dzieci. Łącznie 50 godzin (10+10+10+10+10)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każda część zamówienia na którą wykonawca składa ofertę. Kwoty wadium dla poszczególnych części zamówienia wynoszą odpowiednio:
- część trzynasta - 180,00zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100)
- część dwudziesta czwarta - 75,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
- część dwudziesta piąta - 75,00zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - indywidualizacja nauczania.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie minimum jedną osobą (nauczycielu) posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub licencjat w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Przy czym osoba ta musi posiadać doświadczenie zawodowe jako nauczyciel co najmniej 1 rok. Wykonawca spełni powyższe warunki jeśli załączy do oferty prawidłowo wypełniony wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne sa następujące zmiany: 1. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 2. jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 24
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 -Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty-, Poddziałanie 9.1.2 -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych- oraz budżetu państwa. Numer projektu: POKL.09.01.02-06-249/11.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Część 13. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Turce. Trzy grupy od 2 do 5 dzieci. Łącznie 120 godzin (40+40+40)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Część 24 (równoważna z cz.25). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający zapewnia własny transport i opiekę na czas dojazdu na basen. Cztery grupy od 9 do 12 dzieci. Łącznie 50 godzin (10+10+10+10+10)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Część 25 (równoważna z cz.24). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający zapewnia własny transport i opiekę na czas dojazdu na basen. Cztery grupy od 9 do 12 dzieci. Łącznie 50 godzin (10+10+10+10+10)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2012 22:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1246
07 grudnia 2012 13:23 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__indywidualizacja_nauczani a__trzeci_przetarg.zip] do dokumentu.
07 grudnia 2012 13:23 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__indywidualizacja_nauczani a__trzeci_przetarg.zip] z dokumentu.
06 grudnia 2012 22:30 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__indywidualizacja_nauczani a__trzeci_przetarg.zip] do dokumentu.