Przetargi

Przetarg nieograniczony - Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg

 

Przetarg Nieograniczony

 Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg.
Numer ogłoszenia: 423626 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolka.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: - nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ćwiczenia czynią Mistrza - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka - drugi przetarg..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wólka. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz budżetu państwa. 
Numer projektu: POKL.09.01.02-06-249/11 
Zamówienie obejmuje: 
1. Opracowanie programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych i przedstawienie do akceptacji dyrektorowi placówki oświatowej, w której prowadzone są zajęcia. Program i plan pracy zajęć pozalekcyjnych musi być opracowany zgodnie z następującymi aktami prawnymi: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach (Dz.U. Nr 228, poz.1487), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm) 
2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ilości i miejscu przewidzianym dla danej części zamówienia według zaakceptowanego programu zajęć, przy czym godzina zajęciowa równa jest 45 minut pracy z uczniami. Czas przejazdu z dziećmi w przypadku zajęć pozaszkolnych (wycieczka, zajęcia na basenie) nie jest wliczany do czasu prowadzenia zajęć, a wynagrodzenie za czas poświęcony na przejazdy powinno być ujęte odpowiednio w zaoferowanej stawce za godzinę zajęciową. 
3. Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dzienniku zajęć i listach obecności, 
4. Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie zajęć, a w przypadku wyjazdów również podczas podróży. 
5. przeprowadzanie i analiza wstępnych i końcowych testów kompetencji, 
6. sporządzenie ocen opisowych postępów dla dzieci uczestniczących w zajęciach. 
7. Zajęcia realizowane będą w następujących placówkach: 
- Szkole Podstawowej w Sobianowicach, Sobianowice 32a, 20-258 Lublin 
- Szkole Podstawowej w Pliszczynie, Kolonia Pliszczyn 100, 20-258 Lublin 
- Szkole Podstawowej w Turce, Turka 294, 20-258 Lublin 
- Szkole Podstawowej w Świdniku Małym, Świdnik Mały 39, 20-258 Lublin 
- Szkole Podstawowej w Łuszczowie, Łuszczów Drugi 102, 20-258 Lublin 
- zajęcia na basenie rozpoczynają się i kończą w wymieniony wyżej placówkach oświatowych, z których zamawiający zapewnia przejazd w obie strony do basenu. 
8. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje zajęć: 
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy 
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych (w tym jednodniowy wyjazd do Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie) 
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie 
9. Godziny prowadzenia zajęć muszą być dostosowane do planu lekcji dzieci. Z tego względu przedmiot zamówienia jest podzielony na 18 części w taki sposób, że jeden nauczyciel może prowadzić zajęcia obejmujące maksymalnie 4 części zamówienia. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia powinien dysponować co najmniej jednym nauczycielem na każde 4 części zamówienia co jest uwarunkowane planem lekcji i możliwością dojazdu do różnych szkół.. 
10. Poniżej wymienione są poszczególne odrębne części zamówienia z podziałem na szkoły, liczbę godzin, grupy dzieci oraz planowaną liczbę dzieci w grupie. Liczby dzieci i godzin mogą ulec nieznacznym zmianom w przypadku, gdy któreś z dzieci wstępnie zakwalifikowanych do projektu zrezygnuje z udziału z powodu czynników nieprzewidywalnych. 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. W przypadku gdy dwie lub więcej części zamówienia są równoważne (ta sama liczba godzin, grup i miejsce) np. część 7, 8 i 9, złożenie oferty na jedną z tych części oznacza złożenie oferty bez wskazania numeru części, czyli na część 7 lub 8 lub 9. Analogicznie gdy wykonawca złoży ofertę na dwie części zamówienia a jest np. 3 równoważne części zamówienia to oznacza złożenie oferty na część 7 i 8 lub 7 i 9 lub 8 i 9. Równoważne części zamówienia będą rozpatrywane i porównywane jednocześnie. A więc w omówionym przykładzie jako najkorzystniejsze zostaną wybrane 3 najtańsze oferty ze wszystkich ofert złożonych na części 7 lub 8 lub 9. Oznacza to, że np. wykonawca składający ofertę na część 7 będzie realizował np. równoważną część 8 bo jego oferta jest druga w kolejności pod względem ceny. Numeracja ofert nie zaczyna się od nr 1 ponieważ na niektóre części zamówienia zostały podpisane umowy w pierwszym przetargu. 

Część 3. (równoważna z cz.4) 
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Dwie grupy po 4 dzieci. Łącznie 60 godzin (30+30). 
Część 4. (równoważna z cz.3) 
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Dwie grupy po 4 dzieci. Łącznie 60 godzin (30+30). 
Część 5. 
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Jedna grupa -4 dzieci. Łącznie 30 godzin. 
Część 7. (równoważna z cz.8 i cz.9) 
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym. Jedna grupa -3 dzieci. Łącznie 36 godzin. 
Część 8. (równoważna z cz.7 i cz.9) 
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym. Jedna grupa -5 dzieci. Łącznie 36 godzin. 
Część 9. (równoważna z cz.7 i cz.8) 
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym. Jedna grupa -3 dzieci. Łącznie 36 godzin. 
Część 11. 
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Sobianowicach. Cztery grupy od 3 do 4 dzieci. Łącznie 120 godzin (30+30+30+30). 
Część 12. 
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Pięć grup od 3 do 4 dzieci. Łącznie 150 godzin (30+30+30+30+30). 
Część 13. 
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Turce. Trzy grupy od 2 do 5 dzieci. Łącznie 120 godzin (40+40+40). 
Część 14. 
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym. Dwie grupy po 3 dzieci. Łącznie 72 godziny (36+36). 
Część 15. 
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Łuszczowie. Trzy grupy od 3 do 4 dzieci. Łącznie 130 godzin (40+45+45). 
Część 17. 
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Jedna grupa - 3 dzieci. Łącznie 30 godzin. 
Część 18 (równoważna z cz.19). 
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Dwie grupy po 3 dzieci. Łącznie 60 godzin (30+30). 
Część 19 (równoważna z cz.18). 
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Dwie grupy po 4 dzieci. Łącznie 60 godzin (30+30). 
Część 20. 
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Turce. Trzy grupy od 6 do 10 dzieci. Łącznie 108 godzin (48+30+30). 
Część 23. 
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Sobianowicach. Jedna grupa - 9 dzieci. Łącznie 30 godzin. 
Część 24 (równoważna z cz.25). 
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie. Miejsce prowadzenia zajęć: kolejno każda szkoła odpowiednio dla każdej grupy - miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć jest szkoła, z której zapewniony jest przez zamawiającego transport na basen. Cztery grupy od 9 do 12 dzieci. Łącznie 50 godzin (10+10+10+10+10). 
Część 25 (równoważna z cz.24). 
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie. Miejsce prowadzenia zajęć: kolejno każda szkoła odpowiednio dla każdej grupy (Sobianowice, Turka, Pliszczyn, Świdnik Mały, Łuszczów) - miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć jest szkoła, z której zapewniony jest przez zamawiającego transport na basen. Cztery grupy od 9 do 12 dzieci. Łącznie 50 godzin (10+10+10+10+10) 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej ani ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułęspełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułęspełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułęspełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie minimum po jednej osobie (nauczycielu) na każde 4 części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę posiadającej wykształcenie wyższe pedagogiczne lub licencjat w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Przy czym każda z tych osób musi posiadać doświadczenie zawodowe jako nauczyciel co najmniej 1 rok. 
  Wykonawca spełni powyższe warunki jeśli załączy do oferty wykaz osób które będą brały udział w realizacji zamówienia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułęspełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułęspełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne sa następujące zmiany: 
1. jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, 
2. jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 24
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 10:00, miejsce: 
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wólka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 -Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty-, Poddziałanie 9.1.2 -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych- oraz budżetu państwa. Numer projektu: POKL.09.01.02-06-249/11..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3. (równoważna z cz.4). Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Dwie grupy po 4 dzieci. Łącznie 60 godzin (30+30).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4. (równoważna z cz.3) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Dwie grupy po 4 dzieci. Łącznie 60 godzin (30+30).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Jedna grupa -4 dzieci. Łącznie 30 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część 7. (równoważna z cz.8 i cz.9) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym. Jedna grupa -3 dzieci. Łącznie 36 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część 8. (równoważna z cz.7 i cz.9) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym. Jedna grupa -5 dzieci. Łącznie 36 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część 9. (równoważna z cz.7 i cz.8) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym. Jedna grupa -3 dzieci. Łącznie 36 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Część 11. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Sobianowicach. Cztery grupy od 3 do 4 dzieci. Łącznie 120 godzin (30+30+30+30).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Część 12. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Pięć grup od 3 do 4 dzieci. Łącznie 150 godzin (30+30+30+30+30).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Część 13. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Turce. Trzy grupy od 2 do 5 dzieci. Łącznie 120 godzin (40+40+40).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Część 14. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym. Dwie grupy po 3 dzieci. Łącznie 72 godziny (36+36).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Część 15. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Łuszczowie. Trzy grupy od 3 do 4 dzieci. Łącznie 130 godzin (40+45+45).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Część 17. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Jedna grupa - 3 dzieci. Łącznie 30 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Część 18 (równoważna z cz.19). Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Dwie grupy po 3 dzieci. Łącznie 60 godzin (30+30).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Część 19 (równoważna z cz.18). Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Pliszczynie. Dwie grupy po 4 dzieci. Łącznie 60 godzin (30+30).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Część 20. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Turce. Trzy grupy od 6 do 10 dzieci. Łącznie 108 godzin (48+30+30).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Część 23. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: Szkoła Podstawowa w Sobianowicach. Jedna grupa - 9 dzieci. Łącznie 30 godzin.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Część 24 (równoważna z cz.25). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: kolejno każda szkoła odpowiednio dla każdej grupy (Sobianowice, Turka, Pliszczyn, Świdnik Mały, Łuszczów)- miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć jest szkoła, z której zapewniony jest przez zamawiającego transport na basen. Cztery grupy od 9 do 12 dzieci. Łącznie 50 godzin (10+10+10+10+10).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Część 25 (równoważna z cz.24). Zajęcia gimnastyki korekcyjnej na basenie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejsce prowadzenia zajęć: kolejno każda szkoła odpowiednio dla każdej grupy (Sobianowice, Turka, Pliszczyn, Świdnik Mały, Łuszczów) - miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć jest szkoła, z której zapewniony jest przez zamawiającego transport na basen. Cztery grupy od 9 do 12 dzieci. Łącznie 50 godzin (10+10+10+10+10).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2012 21:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1317
29 października 2012 21:20 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__indywidualizacja_nauczani a_drugi_przetarg.zip] do dokumentu.
29 października 2012 21:09 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.