Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony

 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka

Numer ogłoszenia: 401748 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu Gminy Wólka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 965.000,00 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka - na okres od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
1) Kredyt ma być udzielony w PLN
2) Planowany okres kredytowania od dnia następującego po dniu podpisania umowy do 30-11-2018 r.
3) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30.08.2014 r. (pierwsza rata płatna w dniu 31.08.2014 r.)
4) Uruchomienie kredytu w jednej transzy:
I transza: w dniu 29.12.2011 r. - 965.000,00 zł;
na podstawie wniosku Gminy Wólka w zależności od zapotrzebowania.
Szacowany termin wykorzystania kredytu - 31-12-2011 r.
5) Okres spłaty kapitału 31.08.2014 r. - 30.11.2018 r.
6) Spłata rat kapitałowych tj.:
do 31.08.2014 r.; do 30.11.2014 r. po 50.000,00 zł,
do 28.02.2015 r.; do 31.05.2015 r. po 50.000,00 zł,
do 31.08.2015 r.; do 30.11.2015 r. po 75.000,00 zł,
do 28.02.2016 r.; do 31.05.2016 r.; do 31.08.2016 r.; do 30.11.2016 r. po 75.000,00 zł,
do 28.02.2017 r.; do 31.05.2017 r. po 75.000,00 zł,
do 31.08.2017 r.; do 30.11.2017 r. po 30.000,00 zł,
do 28.02.2018 r. po 30.000,00 zł,
do 31.05.2018 r.; do 31.08.2018 r.; do 30.11.2018 r. po 25.000,00 zł,
7) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR dla 3 miesięcznych depozytów międzybankowych w PLN, aktualizowanej co kwartał na ostatni dzień kwartału, plus stała marża banku,
8) Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą kwartalnie na koniec ostatniego dnia każdego kwartału lub do 10 dnia miesiąca bezpośrednio następującego zależnie od preferencji Wykonawcy.
9) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
10) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Wólka nr 89 1930 1709 2003 0060 0095 0001,
11) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty;
13) O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty Zamawiający będzie powiadamiany nie później niż w dniu płatności.
14) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
15) Bank musi zapewnić udzielenie Zamawiającemu kredytu bez pobierania opłat i prowizji z tytułu:
- udzielenia kredytu,
- przedterminowej spłaty kredytu;
- opłaty administracyjnej za zarządzanie;
- niewykorzystanej kwoty kredytu;
- złożenia wniosku kredytowego;
- innych niewymienionych, wpływających na cenę określoną w ofercie (zapis ten powinien znaleźć się w treści umowy o kredyt)
16) Bank musi zrezygnować z wszelkich opłat związanych z realizacją umowy kredytowej w trakcie jej obowiązywania (zapis ten powinien znaleźć się w treści umowy o kredyt)
17) Informacje uzupełniające.
- Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu zawartej umowy kredytowej.
- Deklaracja wekslowa i weksel będą kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.
- Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, leasingu i innych np.faktoring.
- Możliwość zaciągnięcia kredytu zawarta jest w uchwale nr IV/8/11 Rady Gminy Wólka z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011 § 11 ust.2 (załącznik do SIWZ).
- Gmina Wólka posiada pozytywną opinię RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu (załącznik do SIWZ).
- Wieloletnia prognoza finansowa została załączona do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać aktualne Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, lub inny dokument na podstawie którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego, w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności.
    Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca złoży Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub inny dokument na podstawie którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego, a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
- zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej niż zapisanej w umowie, spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w tym prowizji oraz innych opłat;
- zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości poszczególnych transz kredytu;
- zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów uruchomienia poszczególnych transz kredytu;
- zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz innych opłat z tego tytułu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2011 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2011 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1205
29 listopada 2011 11:57 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [siwz_kredyt_965_tys.zip] do dokumentu.
29 listopada 2011 11:51 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.