Przetargi

Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej

Przetarg nieograniczony

Zakup energii elektrycznej.


Numer ogłoszenia: 290959 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Postępowanie zostało podzielone na części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych. Gmina Wólka jest uprawniona do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia zamówienia w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych. Zamawiający przewiduje udzielenie niniejszego zamówienia z podziałem na części w rozumieniu art. 2 pkt. 6 pzp:
2. Część 1 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - oświetlenie uliczne:
a. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 1 203 106,00 kWh (w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wynosi 601 553,00 kWh, w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi 601 553,00 kWh).
b. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
3. Część 2 zamówienia - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ - pozostałe obiekty:
a. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2013 r. wynosi 815 008,00kWh (w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wynosi 407 504,00 kWh, w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi 407 504,00 kWh).
b. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.2.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
- aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
- zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ (część 1 zamówienia) oraz w załączniku nr 2 do SIWZ (część 2 zamówienia);
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Projekt umowy zawiera warunki dokonywania zmian umowy, o których mowa w art. 144 ustawy PZP:
1. Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym
2. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów (punktów poboru) wymienionych enumeratywnie w załączniku nr 1 do umowy, które będzie dokonywane na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zmiana nie może przekroczyć 15% punktów poboru

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wolka.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup energii elektrycznej do 47 obiektów - oświetlenie uliczne..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
a. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r. wynosi 1 203 106,00 kWh (w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wynosi 601 553,00 kWh, w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi 601 553,00 kWh).
b. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 7.1.2), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup energii elektrycznej do 31 obiektów określonych jako pozostałe obiekty (budynki, obiekty wodociągowe i kanalizacyjne, obiekty sportowe)..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
a. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2013 r. wynosi 815 008,00kWh (w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wynosi 407 504,00 kWh, w okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wynosi 407 504,00 kWh).
b. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa - do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2011 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1339
08 listopada 2011 10:51 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia__zakup_energii__gmina_wolk a.zip] do dokumentu.
08 listopada 2011 10:48 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.