Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

Przetarg Nieograniczony

 Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00

Numer ogłoszenia: 334658 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi od km rob. 0+000,00 do km rob. 1+053,55 polegająca na wykonaniu warstwy asfaltowej gr. 3cm na istniejącej nawierzchni i utwardzeniu poboczy kruszywem oraz modernizacja drogi wewnętrznej położonej na działce Nr 1431 w m. Turka od km 0+013,00 do km 0+135,00 polegająca na wykonaniu podbudowy z kruszywa, nawierzchni asfaltowej, poboczy ziemnych i zjazdów z kruszywa. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Mogące wystąpić w projekcie określenia zawierające w nazwie znaki towarowe są tylko przykładami - zamawiający dopuszcza przedmioty równoważne spełniające wymagania projektu. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości:
1. Droga wewnętrzna położona na działce Nr 1022 w m. Łuszczów Drugi
- długość odcinka drogi - 1053,55m
- szerokość jezdni- 3,5 m
- łączna szerokość poboczy - 1,5m
- roboty pomiarowe 1,05km
- mechaniczne usuniecie humusu o gr. do 15cm wraz z wywozem - 1213m2
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10cm - 1580m2
- oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową
- wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym - 383t
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3cm - 3690m2
- zamontowanie znaków drogowych na słupkach stalowych - 1szt.
2. Droga wewnętrzna położona na działce Nr 1431 w m. Turka
- długość odcinka drogi - 122,0m
- szerokość jezdni - 5,0 m
- łączna szerokość poboczy - 2,0m
- roboty pomiarowe 0,13km
- mechaniczne wykonywanie wykopów z transportem urobku na nasyp - 9m3
- mechaniczne formowanie nasypów z urobku uzyskanego z wykopów - 9m3
- mechaniczne wykonywanie wykopów z transportem i zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę - 231m3
- plantowanie skarp i korony nasypów - 200m2
- ułożenie rur osłonowych śr. 110mm na istniejącym kablu telekomunikacyjnym - 7m
- profilowanie koryta drogi 783m2
- oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5MPa grubości 20cm - 711m2
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 16cm - 674m2
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 3cm - 624m2
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3cm - 612m2
- humusowanie skarp gr.5cm i obsianie mieszanką traw - 284 m2
- utwardzenie zjazdów i części pobocza z kruszywem łamanym 0-31,5mm grubości 15cm - 72m2
3. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
4. Minimalna wymagana gwarancja i rękojmia 5 lat.
5. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.
6. Wymagany jest opóźniony termin płatności za wykonanie zadania:
- faktury do łącznej wartości brutto 42000,00 zł do zapłaty w roku 2011r.
- faktury na pozostałą wartość wystawione w 2012 roku z terminem płatności do 31-03-2012r. z możliwością przyspieszenia zapłaty w przypadku szybszego pozyskania przez Zamawiającego środków pieniężnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:    6 000zł, słownie: sześć tysięcy złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Modernizacja dróg w Łuszczowie Drugim i w Turce
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o wartości minimalnej brutto 200 000,00 zł każda (dwieście tysięcy złotych każda), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży drogowej, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy minimum 5lat.
  (np. w przypadku wykonawców krajowych wymagane są osoby o uprawnieniach branży budowlanej specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów tych osób).
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w sekcja III pkt 4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
- Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.
- Nie przedłożenia pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane) w dniu przekazania placu budowy.
- Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.
- Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
- Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
- Wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania zamówienia.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.
3. W przypadku braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w roku 2011r. np. ze względu na warunki pogodowe, sposób rozliczeń zostanie dostosowany do rzeczywistych terminów wykonania przedmiotów umowy lub etapów robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2011 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2011 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1222
13 października 2011 15:52 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [projekt_drogi_turka.zip] do dokumentu.
13 października 2011 15:49 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [projekt_drogi_luszczow_drugi.zip] do dokumentu.
13 października 2011 15:47 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_drogi_luszczow_i_turka.zip ] do dokumentu.