Przetargi

Drugi Przetarg Nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg

Drugi Przetarg Nieograniczony

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg

 

Numer ogłoszenia: 328781 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka 2010-2011 - drugi przetarg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonie 2010-2011 z podziałem na rejony, przy czym każdy rejon stanowi odrębną część zamówienia. Warunki wykonywania usługi i rejony zostały opisane poniżej.

1.1. Rejony (części zamówienia):

II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Bystrzyca, Sobianowice,

łącznie 47,75 km dróg i 1,10 km chodników

III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik,

łącznie 25,60 km dróg i 0,70 km chodników

IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś,

łącznie 17,01 km dróg i 8,16 km chodników

1.2. Szczegółowy wykaz dróg oraz mapki poglądowe stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Liniami czerwonymi ciągłymi zostały oznaczone drogi przeznaczone do odśnieżania, a przerywanymi chodniki. W przypadku dużego zagęszczenia dróg na mapie zaznaczony został obrys obszaru (np. oś. Borek).

1.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do odśnieżania dodatkowych odcinków dróg, weryfikacji ich długości lub odśnieżania własnym sprzętem, będącym na stanie Urzędu Gminy.

1.4. Przez zimowe utrzymanie dróg należy rozumieć stałe, mechaniczne utrzymanie jezdni dróg w czasie akcji zimowego utrzymania, polegające na:

1.4.1. Pługowaniu, zgarnianiu śniegu i błota pośniegowego z całej szerokości jezdni i parkingów przy użyciu jednostek sprzętowych wyposażonych w pługi przez cały okres występowania opadów śniegu oraz po ich zakończeniu prowadzące do oczyszczenia ze śniegu i lodu w przeciągu trzech godzin od ustania opadów.

1.4.2 Posypywaniu solą (środkiem chemicznym) i piaskiem na całej szerokości jezdni lub zraszaniu solanką za pomocą jednostek sprzętowych, specjalnie do tego przystosowanych, skutkujące usunięciem z jezdni śliskości zimowej na drogach o nawierzchni asfaltowej i betonowej (kostka) oraz w razie konieczności na skrzyżowaniach i łukach dróg o nawierzchni utwardzonej tłuczniem.

1.4.3. W przypadku obfitych opadów śniegu  w pierwszej kolejności powinien być odśnieżony minimum jeden pas ruchu oraz wykonane mijanki na drogach w całym rejonie, tak aby cały rejon był przejezdny.

1.5. Przez zimowe utrzymanie chodników i kładek dla pieszych należy rozumieć stałe, mechaniczne (z dopuszczeniem ręcznego) utrzymanie nawierzchni chodników w czasie akcji zimowego utrzymania, polegające na:

1.5.1 Usuwaniu śniegu w trakcie trwania opadów, prowadzące do oczyszczenia ze śniegu i lodu w przeciągu trzech godzin od ustania opadów, całej szerokości chodników oraz kładek dla pieszych wraz ze spryzmowaniem śniegu w miejscach nie utrudniających ruchu pieszego (zabronione jest formowanie pryzm pod drzewami lub w ich najbliższym otoczeniu) przy użyciu pługów o masie własnej pojazdu do 2,5 tony i szerokości roboczej pługa do 1,5m.

W miejscach, w których zastosowanie pługów jest niemożliwe ze względu na szerokość chodnika lub obciążenie (kładki dla pieszych) wykonawca zobowiązany jest do ręcznego odśnieżania i ręcznego posypywania piaskiem.

1.5.2. Zapobieganiu śliskości poprzez posypanie oczyszczonej ze śniegu powierzchni piaskiem lub innym materiałem uszorstniającym (cała powierzchnia utrzymywana);

1.5.3 W razie potrzeby wywożenie spryzmowanego na chodnikach i placach śniegu w uzgodnieniu z Zamawiającym na wskazane przez niego miejsce;

1.6. W przypadku opadów nocnych i oblodzenia występujących po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu i oblodzenia powinno rozpocząć się nie później niż o 4:00

1.7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania w pierwszej kolejności odśnieżania interwencyjnego tj. odcinków dróg wskazanych telefonicznie przez Zamawiającego o każdej porze dnia i nocy.

1.8. W przypadku długotrwałych obfitych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona z zamawiającym.

1.9. Do wykonywania usługi wykonawca może używać następującego sprzętu:

1.9.1. W przypadku dróg:

- do odśnieżania - pojazdów z napędem na dwie osie wyposażonych w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiającym zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym w przypadku dróg o nawierzchni bitumicznej lub betonowej(kostka) pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz

- do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu - pojazdów typu ładowarka umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3

- do zwalczania śliskości zimowej - pojazdów wyposażonych w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy.

Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu.

1.9.2. W przypadku chodników:

- do odśnieżania - pojazdów o masie własnej do 2,5 tony z pługiem o szerokości roboczej do 1,5m z lemieszem gumowym

- do odśnieżania w miejscach gdzie ze względu na małą szerokość chodnika lub na kładkach nie można używać pojazdów odśnieżających należy używać narzędzi ręcznych

- do zwalczania śliskości zimowej - pojazdów o masie własnej do 2,5 tony wyposażonych w piaskarkę z regulacją szerokości posypywania odpowiednią do szerokości chodnika.

Dopuszczalne jest ręczne posypywanie piaskiem w miejscach gdzie nie ma możliwości wjazdu.

1.9.3. Do wywozu  śniegu wykonawca może stosować dowolne pojazdy samowyładowcze o tonażu nie przekraczającym dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu na danej drodze.

1.10. Pojazdy podczas wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem muszą wysyłać żółte ostrzegawcze sygnały świetlne.

1.11. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia materiały szorstkie (piasek) oraz środki chemiczne (sól, solanka) do zwalczania śliskości zimowej i organizuje ich składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

1.12. Środki i sprzęt  używane odśnieżania i usuwania śliskości zimowej nie mogą powodować obrażeń ludzi, uszkodzeń pojazdów (np. kamienie wyrzucane przez piaskarkę) lub powodować zniszczenia dróg, chodników i pasów zieleni.

1.13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

1.14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia wykonywanej przez siebie i podwykonawców.

1.15. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

1.16. Wykonawca we własnym zakresie będzie pozyskiwał prognozy pogody z kilku źródeł  i wykorzystywał ją do planowania odśnieżania

1.17. Wykonawca będzie patrolował drogi we własnym rejonie w sezonie zimowym pod kątem zapewnienia właściwego utrzymania.

1.18. Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną z Zamawiającym w ciągu całej doby i bezpośrednią łączność z operatorami pługów.

1.19. Wykonawca przekazuje do Zamawiającego telefonicznie lub faksem meldunki każdego dnia roboczego z zakresu prac (łącznie z pracami interwencyjnymi) wykonanych w ostatniej, minionej dobie (lub po weekendzie z ostatnich dób) wraz z wyliczonym kosztem tych prac w poszczególnych dobach, jeśli jakiekolwiek prace były wykonywane.

1.20. Wykonawca we własnym zakresie sporządzi dla każdego miesiąca pisemne zestawienie przepracowanych godzin i uzyska od co najmniej jednej z osób wskazanych przez zamawiającego pisemne potwierdzenie ilości przepracowanych godzin w danym rejonie dla każdego dnia. Zestawienie musi zawierać co najmniej następujące informacje:

-datę

-liczbę przepracowanych godzin dla każdego sprzętu danego dnia

- potwierdzenie liczby przepracowanych godzin przez osoby upoważnione przez zamawiającego. W przypadku rejonów obejmujących kilka sołectw może zaistnieć konieczność potwierdzania u więcej niż jednej osoby.

1.21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zaplecza technicznego (bazy) w odległości gwarantującej natychmiastowe podjęcie i wykonywanie akcji zimowego utrzymania w danym rejonie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi dla poszczególnych rejonów stanowiących odrębne części zamówienia:

rejon II - Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Bystrzyca, Sobianowice,

wadium 1000,00zł słownie: jeden tysiąc złotych

rejon III - miejscowości: Pliszczyn, Łysaków, Rudnik,

wadium 500,00zł słownie: pięćset złotych

rejon IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś

wadium 500,00zł słownie: pięćset złotych

Wykonawca powinien wnieść wadium na każdy rejon, na który składa ofertę składa ofertę.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 3.1. pieniądzu,

 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3.3. gwarancjach bankowych,

 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:

  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z części przedmiotowego postępowania.

10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest dysponowanie minimum po jednym:

- pługu drogowym (pojazd mechaniczny z napędem na dwie osie wyposażony w pług sterowany o szerokości roboczej minimum 2,5m umożliwiającym zgarnianie śniegu na pobocze, przy czym w przypadku dróg o nawierzchni bitumicznej lub betonowej pług musi być wyposażony w gumowy lemiesz)

- ładowarce (pojazd mechaniczny typu ładowarka do odśnieżania w przypadku obfitych opadów śniegu umożliwiający zgarnianie i ładowanie śniegu, o pojemności łyżki ładującej około 1m3)

- piaskarce drogowej lub solarce (pojazd mechaniczny wyposażony w piaskarkę umożliwiającą równomierne pokrywanie co najmniej jednego pasa ruchu piaskiem i solą przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnego posypywania poboczy. Do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywana solarka tj. pojazd mechaniczny wyposażony w urządzenie zraszające jezdnię roztworem soli o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu)

na każdy rejon na który wykonawca składa ofertę

oraz minimum jednym:

- pługu chodnikowym (pojazd mechaniczny o masie własnej do 2,5 tony z pługiem o szerokości roboczej do 1,5m z lemieszem gumowym)

- piaskarce chodnikowej (pojazdów mechaniczny o masie własnej do 2,5 tony wyposażony w piaskarkę z regulacją szerokości posypywania odpowiednią do szerokości chodnika)

- pojeździe mechanicznym do wywozu śniegu (pojazd mechaniczny samowyładowczy) niezależnie od ilości rejonów na które wykonawca składa ofertę.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.

2. Zamawiający dopuszcza za zgodą zamawiającego możliwość przeliczenia stawek godzinowych w przypadku konieczności zastosowania przez wykonawcę sprzętu o znacznie innej wydajności odśnieżania niż sprzęt początkowo deklarowany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2010 godzina 10:00, miejsce:

Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon odśnieżania II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Bystrzyca, Sobianowice..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon II - miejscowości: Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi, Bystrzyca, Sobianowice łącznie 47,75 km dróg i 1,10 km chodników.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon odsnieżania III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon odsnieżania III - miejscowości: Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysaków, Rudnik, łącznie 25,60 km dróg i 0,70 km chodników.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon odsnieżania IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon odsnieżania IV - miejscowości: Turka oś. Borek i Turka -wieś, łącznie 17,01 km dróg i 8,16 km chodników.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1353
18 listopada 2010 15:11 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [drugi_przetarg__specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_zimowe_utr zymanie_drog.zip] do dokumentu.
18 listopada 2010 15:04 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.