Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011

Przetarg Nieograniczony

Lublin: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011

Numer ogłoszenia: 284323 - 2010; data zamieszczenia: 13.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010-2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wólka do szkół w roku szkolnym 2010 -2011:
1. Dowóz podzielony jest na dwie trasy
  Trasa I
  Dowóz do szkoły 8 dzieci + 1 opiekuna trasą Wólka, Oś. Borek, Turka , Łysaków, Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Rudnik, - Lublin, ul. Spółdzielczości Pracy 65, ul. Bronowicka 21, ul. Głuska 5, ul. Doświadczalna - od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji. Godziny rozpoczynania lekcji przeciętnie 7:30-9:30 - zależnie od planu lekcji.
Dowóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wólka, a następnie dzieci, po czym dzieci rozwożone są do poszczególnych szkół. Opiekun odprowadza dzieci pod szkoły. Praca opiekuna kończy się w momencie odprowadzenia ostatniego dziecka, więc wykonawca nie ma obowiązku odwożenia opiekuna.
  Powrót ze szkoły 8 dzieci + 1 opiekuna trasą Lublin ul. Doświadczalna, ul. Głuska 5, ul. Bronowicka 21, ul. Spółdzielczości Pracy 65, Rudnik, Kolonia Pliszczyn, Pliszczyn, Łysaków, Turka , Oś. Borek - od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, w godzinach 14:00-17:00 -dostosowanych do planu lekcji.
Dowóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscu odbioru pierwszego dziecka w Lublinie, następnie zabierane są dzieci ze szkół, po czym dzieci rozwożone są w okolice domu. Praca opiekuna kończy się w momencie odprowadzenia ostatniego dziecka, więc wykonawca nie ma obowiązku odwożenia opiekuna.
Dzienna ilość kilometrów wykonywanych przez pojazd na trasie I nie przekracza 115km (bez dojazdu do miejscowości początkowej).
  Dzieci jadące na trasie I maja wystarczającą sprawność ruchową aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu. Pojazd dowożący dzieci na trasie I musi posiadać minimum 10 miejsc siedzących (jedno miejsce na zapas) + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami.
  Trasa II
  Dowóz do szkoły z internatem jednego dziecka na wózku inwalidzkim i opiekuna z miejscowości Rudnik do miejscowości Kębło w poniedziałki, w dni nauki szkolnej, w godzinach porannych zależnych od planu zajęć dziecka. Dzień dowozu może być zmieniony w przypadku gdy dzień dowozu jest dniem wolnym. Dowóz trwa do 3 godzin i odbywa się najczęściej w godzinach 6:30-9:30 lub 9:00-12:00. Dowóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wólka, a następnie dziecko w miejscowości Rudnik. Dziecko dowożone jest do ośrodka w miejscowości Kębło, a opiekun odwożony jest do miejscowości Wólka.
  Trasa II - powrót ze szkoły z internatem jednego dziecka na wózku inwalidzkim i opiekuna z miejscowości Kębło w piątki, w dni nauki szkolnej, w godzinach 13:30-17:00 zależnych od planu zajęć. Dzień dowozu może być zmieniony w przypadku, gdy dzień powrotu ze szkoły jest dniem wolnym. Dowóz odbywa się w ten sposób, że na początku trasy zabierany jest opiekun w miejscowości Wolka, a następnie dziecko w miejscowości Kębło. Dziecko dowożone jest w okolice domu w miejscowości Rudnik, a opiekun odwożony jest do miejscowości Wólka.
Dzienna ilość kilometrów wykonywanych przez pojazd na trasie II nie przekracza 90km (bez dojazdu do miejscowości początkowej). Dziecko jeżdżące na trasie II porusza się na wózku inwalidzkim i pozostaje na wózku również w czasie przejazdu.
Pojazd na trasie II musi być wyposażony w windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka razem z pasażerem oraz zapewniać bezpieczeństwo pasażera w czasie podróży. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do dziecka w czasie jazdy.
  W przypadku choroby dziecka lub pobytu w szpitalu kurs może zostać odwołany przez Zamawiającego. Wykonawca nie otrzyma zapłaty za taki kurs. W związku z tym ryzyko odwołania kursu musi być ujęte w uśrednionej cenie stawki dziennej.
2. Końcowe odcinki tras, w okolicach domów częściowo odbywają się po drogach nieutwardzonych, z utrudnieniami w postaci gałęzi ocierających się o pojazd.
3. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej.
4. W przypadku posiadania wolnych miejsc w pojeździe Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem ucznia wskazanego przez Zamawiającego lub dodatkowego opiekuna.
5. Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę.
6. W przypadku konieczności zorganizowania dodatkowego dowozu z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów niepełnosprawnych lub zmiany planu zajęć przewożonych uczniów zleceniobiorca zobowiązany będzie do uruchomienia dodatkowego przewozu według tych samych stawek za kilometr (stawka dzienna / szacowana liczba kilometrów).
7. Pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, a rok produkcji pojazdów nie może być starszy niż 1994.
8. W przypadku okresowej mniejszej liczby pasażerów (nieobecność części dzieci) wykonawca może użyć do przewozu pojazdu o odpowiednio mniejszej liczbie miejsc siedzących ale spełniającego pozostałe wymogi zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:    1500zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - dowóz dzieci niepełnosprawnych.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum jednej usługi codziennego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół przez minimum 8-miesięcy o wartości minimalnej usługi brutto 40 000zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie minimum dwoma sprawnymi pojazdami, których rok produkcji nie jest starszy niż 1994, w tym:
    - dla trasy I -pojazdem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 10 + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami.
    - dla trasy II -pojazdem wyposażonym w sprawną windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka inwalidzkiego razem z pasażerem. Pojazd musi posiadać co najmniej 1 miejsce dla pasażera przewożonego w wózku inwalidzkim i co najmniej 1 miejsce siedzące dla opiekuna + kierowca. Pojazd musi zapewniać opiekunowi swobodny dostęp do dziecka w czasie jazdy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2010 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1455
13 października 2010 12:59 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_siwz_dowoz_dzieci_niepelnosprawnych_20102011.zip] do dokumentu.
13 października 2010 11:29 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.