Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011 - drugi przetarg

Przetarg Nieograniczony

 Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011 - drugi przetarg

Numer ogłoszenia: 278263 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Gimnazjum w Pliszczynie w roku szkolnym 2010-2011 - drugi przetarg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wólka na podstawie biletów miesięcznych, obejmującej przywożenie i odwożenie do Gimnazjum w Pliszczynie i szkół podstawowych będących na trasie przejazdu w roku szkolnym 2010/2011 na następujących warunkach:
1. Trasy dowozu:
Trasa 1 (dojazd): Świdnik Duży - Wólka - Turka - Wólka - Pliszczyn - maks. 29 km z dojazdem spod gimnazjum (3 kursy w godzinach rannych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 54)
Trasa 1 (powrót): Pliszczyn - Wólka - Turka - Wólka - Świdnik Duży - maks. 29 km z dojazdem do gimnazjum (3 kursy w godzinach popołudniowych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 54)
Trasa 2 (dojazd): Łuszczów - Bystrzyca - Sobianowice - Łysaków - Pliszczyn - maks. 34km z dojazdem spod gimnazjum (3 kursy w godzinach rannych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49)
Trasa 2 (powrót): Pliszczyn - Łysaków - Sobianowice - Bystrzyca - Łuszczów - maks. 34km z dojazdem do gimnazjum (3 kursy w godzinach popołudniowych jednym autobusem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49)
2. Czas przejazdu nie jest jednakowy dla wszystkich kursów ponieważ:
- Trasa 1 - Podczas pierwszej porannej trasy jako pierwsza wsiada opiekunka przy ul. Mełgiewskiej (pierwsza poranna trasa może zaczynać się przy ul. Mełgiewskiej), a podczas ostatniej popołudniowej trasy jako ostatnia wysiada opiekunka w Wólce (ostatnia popołudniowa trasa może kończyć się w Wólce). Z tego powodu średnia długość trasy wynosi około 166 km dziennie.
- Trasa 2 - Podczas pierwszej porannej trasy jako pierwsza wsiada opiekunka w Turce (pierwsza poranna trasa może zaczynać się w Turce), a podczas ostatniej popołudniowej trasy jako ostatnia wysiada opiekunka w Turce (ostatnia popołudniowa trasa może kończyć się w Turce). Przystanek Łuszczów-Nowiny obsługiwany jest zazwyczaj 2 razy dziennie (1 dowóz i 1 powrót), a przystanek Bystrzyca obsługiwany jest zazwyczaj 4 razy dziennie (2 dowozy i 2 powroty)Z tego powodu średnia długość trasy wynosi około 166 km dziennie.
3. Usługa obejmuje przewóz 212 osób (uczniowie i opiekunowie wyznaczeni przez szkoły), z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej liczby o 10%.
4. Listę uczniów uprawnionych do przewozu z każdej szkoły, przekazywać będą do Wykonawcy co miesiąc dyrektorzy szkół, najpóźniej do dnia 20-ego miesiąca poprzedzającego, (za wyjątkiem pierwszego miesiąca).
5. Na podstawie list, o których mowa w punkcie poprzednim Wykonawca wystawi uczniom i przekaże Zamawiającemu za pokwitowaniem imienne bilety miesięczne uprawniające ucznia do przewozu, najpóźniej do dnia 25 m-ca poprzedzającego, (za wyjątkiem pierwszego miesiąca).
6. W przypadku pierwszego miesiąca świadczenia usługi listy uczniów oraz bilety mogą zostać przekazane później niż w terminach określonych w poprzednich punktach.
7. Wykonawca zapewnia stały dowóz dzieci w dni odbywającej się nauki szkolnej.
8. Wymienione powyżej linie przewozowe przeznaczone będą w pierwszej kolejności dla dzieci dojeżdżających do szkoły i ich opiekunów, a wykonawca zapewni dla nich miejsca siedzące (oparcia siedzeń z zagłówkami).
9. Kursy muszą odbywać się jednocześnie na trasie 1 i trasie 2.
10. Godziny kursów muszą być uzgodnione z dyrektorem gimnazjum.
11. Kursy nie mogą być odwołane.
12. Dodatkowo Wykonawca zapewnia dowóz dzieci w uzasadnionych przypadkach ( np. odpracowywanie dnia wolnego, choinka lub inne uroczystości szkolne, wyjazd do kina itp.) za dodatkową opłatą wg stawki za 1 km ustalonej z dyrektorem szkoły.
13. Autobusy dowożące dzieci muszą być wyposażone w opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni, a rok produkcji autobusów nie może być starszy niż 1990. Autobusy muszą posiadać układ przeciw blokowaniu hamulców ABS. Oparcia siedzeń muszą być wyposażone w zagłówki, przy czym zagłówek nie musi być oddzielny - mogą to być wysokie oparcia stanowiące razem zagłówkiem jednolitą całość. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie do przewozów tak zwanych autobusów miejskich.
14. Minimalna liczba miejsc siedzących w autobusie 54 (trasa I) i 49 (trasa II) oznacza, że liczba pasażerów nigdy nie przekroczy powyższych ilości. W przypadku mniejszej liczby uczniów podczas danego kursu wynikającej z planu lekcji, dopuszczalne jest wykorzystanie przez wykonawcę mniejszego autobusu spełniającego wszystkie pozostałe kryteria.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
   3 000zł, słownie: trzy tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - dowóz dzieci do gimnazjum.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum jednej usługi codziennego dowozu uczniów do gimnazjum przez minimum 5-miesięcy o wartości minimalnej usługi brutto 40 000zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie minimum 4 sprawnymi autobusami - w tym dwoma o minimalnej liczbie miejsc siedzących 54 i dwoma o minimalnej liczbie miejsc siedzących 49, a rok produkcji autobusów nie jest starszy niż 1990. Autobusy muszą posiadać układ przeciw blokowaniu hamulców ABS. Oparcia siedzeń muszą być wyposażone w zagłówki, przy czym zagłówek nie musi być oddzielny - mogą to być wysokie oparcia stanowiące razem zagłówkiem jednolitą całość.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2010 godzina 08:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2010 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1193
07 października 2010 14:59 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_dowoz_gimnazjum_drugi_prze targ.zip] do dokumentu.
07 października 2010 14:56 (Tomasz Misiura) - Dodanie dokumentu.