Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, Nr106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

Przetarg Nieograniczony

Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, Nr106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839

Numer ogłoszenia: 273117 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, Nr106116L w miejscowości Świdnik Duży na odcinku od km 0+062 do km 1+839.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przebudowa drogi polega na wzmocnieniu i poszerzeniu istniejącej jezdni, budowie jednostronnego chodnika, utwardzeniu zjazdów, oczyszczeniu rowów odwadniających i budowie oświetlenia drogowego na części odcinka drogi poddawanego przebudowie. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości:
1. Przekrój drogi:
  - szerokość jezdni asfaltowej 5,5m (na przeważającym odcinku drogi)
  - pobocza gruntowe łącznej szer. od 1,5 do 2,0m (pobocze jednostronnie umocnione kruszywem na odcinku 418m - 391m2)
  - jednostronny chodnik z kostki szer. od 1,5 do 2,00m
  - opaska gruntowa chodnika szer. od 0,3 do 0,75m
  - długości przebudowywanego odcinka drogi 1777,49m
2. Profil konstrukcyjny jezdni na istniejącej drodze asfaltowej około 9916 m2:
  - warstwa wyrównawcza asfaltowa gr.4cm
  - siatka z włókien szklanych
  - zabezpieczenie siatki asfaltem gr.1cm
  - warstwa ścieralna asfaltowa gr.4 cm
3. Dodatkowa podbudowa na poszerzenie istniejącej jezdni około 1122 m2:
  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.17cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego gr.20cm
4. Profil konstrukcyjny chodnika około 2633 m2:
  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.10cm
  - pdsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
  - kostka betonowa gr. 6cm
  - obramowanie chodnika obrzeżami betonowymi na posypce cementowo piaskowej - 2582m
  - oddzielenie chodnika od jezdni krawężnikami na ławie betonowej - 1042m
5. Profil konstrukcyjny zjazdów przez chodnik około 145m2
  - warstwa odsączająca z piasku gr. 14cm
  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr.15cm
  - pdsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
  - kostka betonowa gr. 8cm
6. Zjazdy gruntowe do umocnienia kruszywem łamanym gr. 15 cm - 939m2
7. Powierzchnie zielone do humusowania i obsiania trawą 12578m2
8. Odwodnienie:
  - przepusty śr.80cm betonowe - 2m
  - przepusty śr. 80cm z rur HDPE - 17m
  - przepusty śr. 50cm z rur HDPE - 90m
  - przepusty śr. 40cm z rur HDPE - 77m
  - czyszczenie przepustów - 20m
  - ścieki trapezowe 38m
  - ścieki trójkątne 18m
  - ścieki podchodnikowe betonowe 62m
  - płyty ażurowe do umocnienia skarp 696m2
  - płyty betonowe do umocnienia dna rowów i skarp 322m2
10. Wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu:
  - pionowe znaki drogowych 35 szt.
  - oznakowanie poziome przejść dla pieszych masą termoplastyczną 5m2
  - stalowe bariery ochronne SP-04/2 - 208 m
  - ogrodzenie segmentowe i balustrady - łącznie 823m
11. Wycinka drzew około 169 szt. drzew wraz z usunięciem karpiny i wywiezieniem
12. Budowa oświetlenia ulicznego:
  - rozłącznik RSA 3/1 63A 1szt
  - podziemna linia kablowa zasilająca kablem YAKY4x35 - długość kabla 57 m
  - przewierty pod obiektami łącznie 16m
  - szafka oświetleniowa na fundamencie prefabrykowanym z wyposażeniem 1szt.
  - słupy oświetleniowe żelbetowe z wysięgnikiem i oprawą - 29 szt.
  - podziemna linia kablowa oświetlenia ulicznego YKY-Zo5x16 w rurach osłonowych DVK75 - długość kabla 1308 m
  - wykonanie uziomów
13. Przebudowa i zabezpieczenie istniejących linii elektroenergetycznych
  - wykonanie przekopów kontrolnych i w razie konieczności założenie rur osłonowych o łącznych długościach A160PS - 30m, A110PS - 36m
  - podwyższenie linii przez zmianę słupa z osprzętem na wyższy 2 szt.
  - przełożenie przewodów napowietrznych nieizolowanych do 50mm2 - 0,994 km
  - montaż przewodów napowietrznych nieizolowanych do 90mm2 - 0,994 km
14. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych polegająca na zabezpieczeniu rurą dwudzielną A110PS istniejących kabli przechodzących pod drogą i zjazdami - łącznie 132m
15. Dokonanie czynności (przygotowanie i przesłanie dokumentów, dostosowanie instalacji) wymaganych przez operatora sieci energetycznej umożliwiających włączenie zasilania do wybudowanego oświetlenia drogowego (tzw. umożliwienie odbioru przez zakład energetyczny).
16. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
17. Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy.
18. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:    40 000zł, słownie: czterdzieści tysięcy złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, Nr106116L w miejscowości Świdnik Duży.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o wartości minimalnej brutto 1 000 000,00 zł każda (jeden milion złotych każda), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest dysponowanie minimum po jednej osobie przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi branży drogowej oraz branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy minimum 5lat. (np. w przypadku wykonawców krajowych wymagane są osoby o uprawnieniach branży budowlanej specjalności drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów tych osób).
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 1 000 000 zł. (jeden milion złotych).
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w rozdział III. punkt 4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian isotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.
  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.
  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2010 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt - Przebudowa drogi gminnej nr 106115L, nr 106116L - współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Działanie - 5.5 Transport lotniczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2010 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1325
04 października 2010 16:37 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [stala_organizacja_ruchu.zip] do dokumentu.
04 października 2010 16:35 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [pozwolenia_na_budowe.pdf] do dokumentu.
04 października 2010 16:12 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika [plan_wyrebu_drzew.zip] do dokumentu.