Przetargi

Odpowiedź na zapytanie zadane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym na budowę ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

 

Wólka, 13 sierpnia 2010

 

Odpowiedź na zapytanie zadane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym na budowę ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęcznaotrzymał  faksem  dnia 13.08.2010 następujące pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w piśmie nr WK 7033/27/2009 z dnia 19.11.2009 wszystkie kolizje wynikłe na etapie realizacji robót będą usuwane pod nadzorem zarządcy sieci.

 – Prosimy o wyjaśnienie na czy będą one stanowić robotę dodatkową czy Inwestor usunie je na własny koszt?

2. Zgodnie z pismem KSGN/OTE/68b/048/09 oraz zgodnie z częścią opisową projektu w pasie dróg planowanych do realizacji zlokalizowane są sieci gazowe do przebudowy i częściowo do zabezpieczenia.

 – W dokumentach załączonych do przetargu brak uzgodnionego projektu przebudowy sieci gazowej.

3. Zgodnie z pismem STTEERELU/UP-IT/15.10/09 określającym warunki przebudowy sieci teletechnicznych należy wykonać i uzgodnić projekt przebudowy.

– W dokumentach przetargowych brak uzgodnionego projektu a ważność w/w warunków technicznych kończy się w dniu 15 października 2010.

4. Do dokumentów przetargowych dołączono jedynie warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej, które nie stanowią podstawy do rozpoczęcia robót.

– brak uzgodnionego projektu przebudowy sieci elektroenergetycznych,

- brak umowy kolizyjnej – w jakim terminie zostanie ona przekazana Wykonawcy?

5. Zwracamy się z prośbą o przekazanie kopi pozwolenia na budowę, które nie zostało załączone do dokumentacji przetargowej.

 

 

W odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje, że:

 

Ad. 1

W przypadku prowadzenia robót i odkryciu urządzeń infrastruktury technicznej doziemnej nie spełniających wymagań określonych w warunkach technicznych, kolizja zostanie usunięta przez Wykonawcę robót za dodatkową opłatą. Z uwagi na projektowany ciąg dróg gminnych w nasypie „do góry” i niewielki zakres ingerencji z wykopami pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nie przewiduje się wystąpienia kolizji z doziemną siecią elektroenergetyczną czy telekomunikacyjną (zwiększenie naziomu w stosunku do stanu istniejącego).   

Ad. 2

Sieć gazową dn 250 PE oraz dn 50 PE zgodnie z dokumentacją branży drogowej na poprzecznych przejściach należy zabezpieczyć poprzez założenie rury osłonowej stalowej RO dwudzielnej (czynny gazociąg) wystającej poza krawężnik o 1,0 m. wraz z wykonaniem uszczelnień końców rur. Nie przewiduje się przebudowy sieci a jedynie jej zabezpieczenie.

Ad. 3

W żadnym razie nie zachodzi potrzeba przebudowy sieci telekomunikacyjnej w dokumentacji technicznej przewiduje się jedynie zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi typu PE o średnicy 110 mm zgodnie z warunkami znak STTEERELU/UP-lt/15.10/09 z dnia 15-10-2009 r.

Ad. 4

Nie zachodzi potrzeba przebudowy sieci elektroenergetycznej doziemnej.                           W dokumentacji projektowej poprzeczne przejścia pod drogą, zjazdami i chodnikami kabla linii elektroenergetycznej przewiduje się zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu PE o średnicy 110 -160 mm.

 

Przed wykonaniem zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej doziemnej tj. linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej należy wykonać odkrywki w celu sprawdzenia głębokości posadowienia sieci i określenia czy przechodzący kabel posiada rurę osłonową. Stwierdzony brak rury osłonowej na kablu daje podstawę do zabezpieczenia sieci zgodnie z dokumentacją techniczną i na warunkach zarządcy sieci.

 

Ad.5

Zamawiający dołącza kopię pozwoleń na budowę.

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2010 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1411
16 sierpnia 2010 12:38 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
16 sierpnia 2010 12:35 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
16 sierpnia 2010 12:34 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.