Przetargi

Przetarg nieograniczony - Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budową ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budową ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

Numer ogłoszenia: 220737 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad budową ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z póź. zm.) przy realizacji zadania pod nazwą Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna
1. W szczególności do zadań Inspektora Nadzoru należeć będzie:
- Współpraca z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych zapewniająca sprawną, zgodną z dokumentacja projektową i pozwoleniem na budowę realizację robót budowlanych
- Współpraca z Zamawiającym przy rozliczaniu inwestycji oraz rozliczaniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym potwierdzanie dokumentów Zamawiającego związanych z pozyskaniem i rozliczeniem środków na realizację zadania
- Udział w spotkaniach wymagających obecności przedstawiciela nadzoru inwestorskiego
- Wykonywanie zadań należących do inspektora nadzoru zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych.
- Opiniowanie zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych podwykonawców robót budowlanych.
- Opiniowanie zmian na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierowników Robót zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych, a nie wymienionych w ofercie.
- Kontrola pracy wszystkich służb wykonawcy robót budowlanych w zakresie zgodności z warunkami kontraktu.
- Obecność na budowie w czasie prowadzenia robót. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych.
- Ocena jakości wykonanych robót na podstawie wymagań zawartych w dokumentacji projektowej wraz z oceną jakości materiałów i kontroli postępu robót, a w szczególności:
a) dopuszczania do wbudowania materiałów i urządzeń pod kątem aprobat, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów oraz sposobu ich składowania i przechowywania;
b) zatwierdzania przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych Programów Zapewnienia Jakości i planu BIOZ
c) obmiaru wszystkich wykonanych robót oraz dokonywania niezbędnych wyliczeń potrzebnych do potwierdzenia płatności w zgodności ze sposobem i częstotliwością określoną w dokumentach kontraktowych na roboty budowlane;
d) weryfikacji rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych;
e) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
f) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
g) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich odkrytych wykopaliskach i kontroli wykonawcy robót budowlanych nad sposobem ich zabezpieczenia;
h) przekazywania wykonawcy robót budowlanych instrukcji i wskazówek uzgodnionych z Zamawiającym w sprawie postępowania z wykopaliskami;
i) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu;
j) udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawcy robót budowlanych w terminie 5 dni roboczych (w przypadkach wymagających zajęcia stanowiska przez Projektanta lub inne Podmioty, inspektor nadzoru poinformuje wykonawcę robót budowlanych o wydłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi);
k) spełnienia wymagań dokumentacji projektowej i prawa budowlanego w zakresie zmian w stosunku do dokumentacji technicznej;
l) opiniowania przesunięcia planowanych terminów realizacji robót - opóźnienia lub przyspieszenia w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu;
m) oceny wpływu zmian proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych na termin realizacji kontraktu;
n) oceny zakresu i wielkości szkód powstałych w wyniku działania lub zaniechania wykonawcy robót budowlanych
o) przygotowania kontraktu do odbioru częściowego i ostatecznego, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót, sprawdzenie i weryfikacja wszystkich egzemplarzy dokumentacji kolaudacyjnej budowy;
p) przygotowania i sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz uczestnictwo w kontroli robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego;
r) sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót;
s) poświadczenia terminu zakończenia robót;
t) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych po ich zakończeniu;
u)powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;
v)udziału rozliczeniach Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia;
w) kontroli wpływu oczekiwanych przyszłych wydarzeń na cenę kontraktową i datę zakończenia Kontraktu;
- Opiniowanie rozwiązań zamiennych w sytuacji, gdy zakres i wartość robót zamiennych objętych kontraktem nie wykracza poza zakres robót rozlicznych ryczałtowo.
- Informowanie Zamawiającego o ewentualnym naruszeniu postanowień Kontraktu.
- Reprezentowania interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w ramach udzielonych kompetencji.
- Ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji technicznej,
- Nadzorowanie wykonywanych robót dodatkowych i uzupełniających nie wykraczających poza zakres robót rozliczanych ryczałtowo.
- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru bez powodowania nieuzasadnionego przestoju w prowadzeniu robót przez wykonawcę robót budowlanych.
2. Roboty budowlane nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmują budowę czternastu dróg gminnych (ulic osiedlowych) w osiedlu Borek wraz z infrastruktura towarzyszącą o łącznej długości około 3852m, w tym około:
- nawierzchnie dróg asfaltowe 20442 m2
- nawierzchnie dróg z kostki 2378 m2
- nawierzchnie zjazdów i parkingów z kostki 5618m2
- nawierzchnie dróg do przebrukowania 416 m2
- nawierzchnie chodników z kostki 8232 m2
- powierzchnie zielone do humusowania i obsiania trawą 18795m2
- sieć kanalizacji deszczowej śr. 300mm - około 187 m
- przykanaliki śr. 200mm - około 183m
- studnie rewizyjne betonowe śr. 1200mm - 5szt
- studzienki ściekowe uliczne 60szt.
Pełny zakres robót nad którymi prowadzony będzie nadzór został szczególowo opisany w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.wolka.pl w zakładce przetargi pod nazwą Przetarg nieograniczony - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna
3. Wartość robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego wynosi netto 6 433 213,24 zł.
4. Planowany sposób realizacji inwestycji i prowadzenia rozliczeń obrazuje harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. do SIWZ) oraz wzór umowy, która będzie podpisana z wykonawcą robót budowlanych (zał. do SIWZ). W chwili ogłaszania niniejszego postępowania nie wyłoniono jeszcze wykonawcy robót budowlanych - trwa postępowanie przetargowe.
5. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, w związku z tym ze względów na sprzeczność interesów Wykonawca nadzoru inwestorskiego nie może być jednocześnie wykonawcą robót budowlanych ani z nim bezpośrednio powiązany.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych przedmiotem zamówienia, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań, w ciągu 30 dni od powiadomienia o nich Wykonawcy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji umowy wynikającą z winy Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie na roboty budowlane nad którymi prowadzony będzie nadzór..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:    3 000zł, słownie: trzy tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Nadzór inwestorski nad budową ulic w osiedlu Borek.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum jednej usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową dróg o wartości minimalnej usługi brutto 40 000zł w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wymagane jest dysponowanie minimum dwiema osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz minimum jedną osobą branży sanitarnej, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego minimum 5 lat.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
-w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych nad którymi prowadzony jest nadzór.
- w przypadku wystąpienia siły wyższej ( tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, anomalie pogodowe, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu prac.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2010 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin-Łęczna - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Działanie - 5.2 Lokalny układ transportowy- drogi gminne.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2010 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1373
16 sierpnia 2010 11:00 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
16 sierpnia 2010 10:52 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.