Przetargi

Przetarg nieograniczony - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

Przetarg Nieograniczony

Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna

Numer ogłoszenia: 211619 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin - Łęczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa czternastu dróg gminnych (ulic osiedlowych) w osiedlu Borek wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości około 3852m. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości:
1. Przybliżone długości ulic: Berberysowa 180 m, Jesionowa 362m, Grabowa 675m, Jagodowa 147m, Jeżynowa 145m, Jaworowa 139m, Konwaliowa 115m, Wiązowa 236m, Olchowa 102m, Poziomkowa 304, Akacjowa 805m, Wrzosowa 159m, Malinowa 140m, Lipowa 337m
2. Przekroje poprzeczne dróg.
Drogi w większości są drogami klasy D(dojazdowa) o szerokości jezdni 5m na odcinkach prostych. Wyjątkiem jest ul. Grabowa zaprojektowana jako klasy L (lokalna) o szerokości jezdni 6 na odcinkach prostych.
Podstawowy przekrój drogi obejmuje:
- jezdnię szerokości 5 m (ul. Grabowa 6m)
- jednostronny pas zieleni o szerokości od 1,5m do 3m przeznaczony do humusowania i obsiania trawą.
- jednostronny chodnik o szerokości 2m umieszczony za pasem zieleni
( wyjątki: ul. Poziomkowa bez chodnika, fragmenty niektórych ulic nie mają chodników lub mają chodnik obustronny np. ul. Berberysowa)
- obustronna opaska gruntowa w większości przypadków o szerokości od 0,5m do 0,65m oraz obustronne skarpy o różnej szerokości zależnej od ukształtowania terenu przeznaczone do humusowania i obsiania trawą.
3. Profile konstrukcyjne jezdni.
Podstawowy profil konstrukcyjny jezdni obejmuje:
- warstwa mrozochronna z piasku gr.10cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr.15cm
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
- jezdnia obramowana jest obustronnie krawężnikami betonowymi na ławie betonowej i podsypce cementowo piaskowej.
Wyjątki:
- na ul. Berberysowej warstwa mrozochronna z piasku gr.12cm oraz podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem gr. 12cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm
- na Berberysowej i części ul. Konwaliowej nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm na posypce cementowo-piaskowej (lub grysowej) zamiast wierzchnich warstw asfaltowych
- W miejscach gdzie planowane są rowy odwadniające (część ul. Malinowej i Grabowej) i zatoki parkingowe nie ma krawężników.
4. Profile konstrukcyjne chodników:
Podstawowy profil konstrukcyjny chodnika obejmuje:
- podbudowa z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem gr. 10cm
- podsypka cementowo-piaskowa (na Berberysowej podsypka piaskowa) gr. 3cm
- kostka betonowa gr. 6cm
- chodnik oddzielony jest od pasa zieleni obrzeżem betonowym na podsypce cementowo-piaskowej
5. Profile konstrukcyjne zjazdów i parkingów:
Na niektórych odcinkach ulic pasy zieleni zastąpione są lub pomniejszone są przez zatoki parkingowe o różnej szerokości. Oprócz tego projekt obejmuje ponad 190 zjazdów indywidualnych o szerokości przeważnie 4m, przy czym zjazdy sąsiadujące są łączone w większa całość.
Podstawowy profil konstrukcyjny zjazdów i parkingów obejmuje:
- warstwa odsączająca z piasku gr.14cm (ul. Berberysowa 24cm)
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem gr.15cm (ul. Berberysowa - z kruszywa łamanego)
- podsypka cementowo piaskowa (na Berberysowej podsypka grysowa) gr. 3cm
- kostka betonowa gr. 8cm
- zatoki parkingowe oddzielone są od pasów zieleni i chodników krawężnikami betonowymi na ławie betonowej i podsypce cementowo piaskowej
- zjazdy oddzielone są od pasów zieleni obrzeżami betonowymi na ławie betonowej i podsypce cementowo piaskowej.
6. Odwodnienie
Odwodnienie obejmuje budowę pełnej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Berberysowej, budowę studzienek ściekowych i przykanalików włączanych do istniejącej kanalizacji dla części pozostałych ulic oraz budowę rowów odwadniających dla części ulic Grabowej i Malinowej:
- sieć kanalizacji deszczowej śr. 300mm - około 187 m
- przykanaliki śr. 200mm - około 183m
- studnie rewizyjne betonowe śr. 1200mm - 5szt
- studzienki ściekowe uliczne 60szt
- rowy odwadniające około 100m2
- skarpy prowadzące do rowów przy ul. Malinowej obłożone są płytami ażurowymi razem około 183 m2
- w miejscach gdzie zaprojektowane są rowy nie ma krawężników a pobocze umocnione jest kruszywem łamanym
7. Kolizje i regulacje infrastruktury podziemnej
W pasie zaprojektowanych dróg gminnych istnieją urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, linie telefoniczne, linie energetyczne eNN i eSN, gazociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Powyższe kolizje należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zarządców poszczególnych sieci oraz dokonać regulacji pionowej studzienek rewizyjnych.
8. Przybliżone ilości nawierzchni:
- nawierzchnie dróg asfaltowe 20442 m2
- nawierzchnie dróg z kostki 2378 m2
- nawierzchnie zjazdów i parkingów z kostki 5618m2
- nawierzchnie dróg do przebrukowania 416 m2
- nawierzchnie chodników z kostki 8232 m2
- powierzchnie zielone do humusowania i obsiania trawą 18795m2
9. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
10. Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy.
11. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.21.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:    100 000zł, słownie: sto tysięcy złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o wartości minimalnej brutto 2 000 000,00 zł każda (dwa miliony złotych każda), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest dysponowanie minimum po jednej osobie przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi branży drogowej oraz branży sanitarnej posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy minimum 5lat.
(np. w przypadku wykonawców krajowych wymagane są osoby o uprawnieniach branży budowlanej specjalności drogowej oraz sanitarnej (sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej) i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów tych osób).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 3 000 000 zł. (trzy miliony złotych).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w rozdział III. punkt 4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian isotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.
  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.
  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2010 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt - Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82 Lublin-Łęczna - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Działanie - 5.2 Lokalny układ transportowy- drogi gminne.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2010 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1573
06 sierpnia 2010 15:16 (Tomasz Misiura) - Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
06 sierpnia 2010 15:16 (Tomasz Misiura) - Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
06 sierpnia 2010 15:15 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.