Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Pliszczynie

Przetarg Nieograniczony

Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Pliszczynie


Numer ogłoszenia: 191045 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Pliszczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Modernizacja 14 pomieszczeń Gimnazjum w Pliszczynie związanych z przygotowywaniem, magazynowaniem i spożywaniem posiłków o łącznej kubaturze 838,62m3 i powierzchni użytkowej 262,07m2 obejmująca między innymi:
Branża budowlana:
  - wymurowanie ścianek działowych i otynkowanie ok. 17m2
  - położenie glazury w sanitariatach kuchni i pomieszczeniach technologicznych oraz wokół umywalek w pomieszczeniu socjalnym ok. 97m2
  - wymiana drzwi wewnętrznych 8 szt.
  - zamurowanie bruzd i przebić w ścianach oraz uzupełnienie tynków (szczegóły w przedmiarze robót)
  - przygotowanie i dwukrotne malowanie ścian pomieszczeń farbami emulsyjnymi ok. 451 m2
  - przygotowanie i dwukrotne malowanie sufitów pomieszczeń farbami emulsyjnymi ok. 254m2
  - dwukrotne malowanie ścian pomieszczeń farbami lateksowymi ok. 50m2
  - dwukrotne malowanie grzejników ok. 33m2
  - dwukrotne malowanie stolarki okiennej i drzwiowej ok. 114m2
  - dwukrotne malowanie podokienników 12 szt.
  - żaluzja antywłamaniowa z montażem 1 szt.
  - wywiezienie gruzu ok. 3m3
Branża elektryczna:
  - montaż rozdzielni elektrycznej (w tym 10 wyłączników przeciwporażeniowych i 32 wyłączników nadprądowych)
  - puszki instalacyjne śr. 60mm - 46 szt.
  - puszki rozgałęziające - 50 szt.
  - łączniki świecznikowe 16 szt.
  - gniazda wtyczkowe 30szt
  - gniazda bryzgoszczelne 20 szt.
  - gniazda 3-biegunowe bryzgoszczelne 4 szt.
  - oprawy oświetleniowe świetlówkowe łącznie 69szt.
  - moduły oświetlenia awaryjnego 18 szt.
  - przewody kabelkowe 3x2,5 w bruzdach - 450m
  - przewody kabelkowe 3x1,5 w bruzdach - 528m
  - przewody kabelkowe 4x1,5 w bruzdach - 162m
  - przewody kabelkowe 5x w bruzdach - 60m
  - badania i pomiary instalacji
Branża sanitarna:
Instalacje wodne:
  - rurociągi wodociągowe stalowe ocynkowane w izolacji ok. 38 m
  - baterie umywalkowe, zmywakowe i czerpalne łącznie 13 szt.
  - zawory antyskażeniowe 2 szt.
Instalacje kanalizacyjne:
  - montaż separatora tłuszczu STO 3 na przyłączu kanalizacyjnym
  - wymiana instalacji kanalizacyjnej śr 110 mm ok. 3 m
  - wymiana wpustów podłogowych 8 szt.
  - montaż rurociągów kanalizacji śr. 50mm ok. 13 m
  - montaż umywalek, zlewozmywaków, zlewów żeliwnych łącznie 16 szt.
  - basen gastronomiczny 1 szt
Instalacje gazowe:
  - wykonanie instalacji gazowej stalowej śr. 20mm i 25 mm ok. 16 m
  - kuchnia gazowa z piekarnikiem i taboret kuchenny
Wentylacja sali konsumenckiej:
  - wykonanie czerpni dachowej powietrza 1 szt.
  - wykonanie instalacji c.o. stalowej spawanej do zasilania central wentylacyjnych ok. 23m
  - centrala wentylacyjna nawiewna z automatyką 1 szt.
  - wentylator dachowy 1szt.
  - kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne łącznie 6 szt.
  - przewody wentylacyjne z blachy stalowej izolowane wełną mineralną ok. 23m2
Wentylacja pomieszczeń zaplecza:
  - centrala wentylacyjna nawiewna z automatyką 1 szt.
  - wentylator dachowy 1szt.
  - wentylatory łazienkowe, kanałowe łącznie 3 szt.
  - okapy wentylacyjne 2 szt.
  - kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne łącznie 15 szt.
  - przewody wentylacyjne z blachy stalowej izolowane wełną mineralną ok. 33m2
Istniejące kanały wentylacyjne pionowe zakończone są na poddaszu. Obsadzenie wentylatorów dachowych i czerpni wiąże się z przejściem przez dach. Pokrycie dachowe wykonane jest z gontu bitumicznego.
2. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej oraz dokonanie czynności związanych ze zgłoszeniem zakończenia robót w nadzorze budowlanym i oddaniem modernizowanych pomieszczeń do użytkowania.
3. Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:    3 000zł, słownie: trzy tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Modernizacja stołówki szkolnej w Gimnazjum w Pliszczynie.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych w zakresie wykonywania (lub remontowania) budynków łącznie z instalacjami (lub samych instalacji) o wartości minimalnej brutto 50 000zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest dysponowanie minimum po jednej osobie przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jedna osoba może posiadać jeden lub więcej rodzajów uprawnień.
(np. w przypadku wykonawców krajowych wymagane są osoby o uprawnieniach branży budowlanej specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej (instalacje elektryczne), sanitarnej (wod-kan, c.o., gazowe i wetylacyjne) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów tych osób).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian isotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.
  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.
  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2010 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2010 16:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1978
16 lipca 2010 16:24 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
16 lipca 2010 16:19 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
16 lipca 2010 16:13 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.