Przetargi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce ogłasza Przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą: Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym - część druga szkoleń w ramach projektu systemowego Chwytaj Szansę

Przetarg Nieograniczony

Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym - część druga szkoleń w ramach projektu systemowego Chwytaj Szansę

Numer ogłoszenia: 167367 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane, woj. lubelskie, tel. 81 751 00 87, faks 81 751 00 87 wew. 45.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.opswolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym - część druga szkoleń w ramach projektu systemowego Chwytaj Szansę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla 5-6 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo korzystających z świadczeń pomocy społecznej lub członków ich rodzin, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie zebrana jest grupa 5 osób. Zamawiający prowadzi dalszą rekrutację. Ze względu na możliwość rezygnacji uczestnika z realizacji projektu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia grupy do przeszkolenia z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu cenowym dla grupy 6 osobowej.
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne, profesjonalne przygotowanie uczestników kursu do pracy w magazynach , hurtowniach , sklepach i innych podmiotach gospodarczych na stanowisku pracownika magazynu, hurtowni, sprzedawcy oraz zdobycie uprawnień w zakresie kierowania i obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym .
Program kursu w zakresie magazyniera powinien być wzorowany na modułowym programie szkolenia dla zawodu magazynier opublikowanym na stronie internetowej MPiPS - www.mpips.gov.pl.
Czas trwania kursu min. 140 godzin lekcyjnych z czego zajęcia praktyczne z obsługi komputera, komputerowych programów magazynowych powinny stanowić min. 25 godzin, min. 5 godzin należy przewidzieć na obsługę kas fiskalnych, natomiast na zajęcia z obsługi wózków jezdniowych min. 60 godzin. W ramach zajęć praktycznych należy uwzględnić co najmniej 10 godzinną praktykę w grupach do 5 osób w profesjonalnym funkcjonującym przedsiębiorstwie prowadzącym gospodarkę magazynową.
Zajęcia powinny się odbywać max 5 dni w tygodniu (pn-pt), bez dni ustawowo wolnych. Harmonogram należy skonstruować tak, aby tygodniowo wypadało co najmniej 30 godz. lekcyjnych zajęć.
Kurs powinien kończyć się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych . Natomiast w zakresie obsługi wózków jezdniowych powinien zakończyć się egzaminem państwowym z udziałem przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego. Osoby szkolone w zakresie obsługi wózków jezdniowych po pomyślnym zdaniu egzaminu państwowego powinny otrzymać dokument uprawniający do obsługi wózków jezdniowych . Dokumentem tym powinno być co najmniej zaświadczenie o jego ukończeniu, które w połączeniu z imiennym zezwoleniem wystawionym przez pracodawcę będzie uprawniało do obsługi wózków jezdniowych lub książeczka operatora maszyn roboczych. Osoby skierowane na kurs będą posiadały aktualne badania lekarskie w zakresie prowadzenia wózków jezdniowych . Jeżeli Wykonawca przewiduje praktyki w hurtowniach spożywczych , gdzie wymagana jest pracownicza książeczka zdrowia , koszty jej wyrobienia muszą być przewidziane w cenie kursu .
Osoba prowadząca - instruktor obsługi wózków widłowych spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263)
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia napoje (zimne i gorące) oraz drobny poczęstunek (np. ciastka, drożdżówki) podczas przerw. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia na własność materiały szkoleniowe wspomagające tematykę szkolenia oraz materiały do robienia notatek (zeszyt i długopis) oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom skierowanym na szkolenie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. W przypadku konieczności dokonania ww. ubezpieczenia poniesiony przez instytucję szkoleniową wydatek na ten cel nie może zostać ujęty w kalkulacji kosztów i jednocześnie nie może mieć wpływu na cenę szkolenia. Wydatek ten będzie stanowił wówczas wkład własny instytucji szkoleniowej.
Szkolenie musi być zrealizowane w jednej grupie w jednakowym terminie: sierpień - wrzesień 2010.
W proponowanej cenie należy uwzględnić koszt przeprowadzenia egzaminu w tym egzaminu państwowego w zakresie obsługi wózków jezdniowych , wydania zaświadczenia , książeczki operatora .
Miejsce szkolenia: Miasto Lublin..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: posiada aktualny na 2010 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy dla siedziby jednostki szkoleniowej - wojewódzki urząd pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Dz.U. Nr 236 póz.2365). Zamawiający dokona sprawdzenia na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl czy Wykonawca posiada aktualny na 2010r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia i stronę internetową rejestu instytucji szkoleniowych www.ris.praca.gov.pl. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Brak wpisu na liście rejestru spowoduje wyklucznie wykonawcy z udzialu w postępowaniu

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - co najmniej 3 zamówienia polegające na wykonywaniu usługi szkolenia w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia dla jednostek samorządu terytorialnego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi (spełniającymi przepisy BHP i Przeciw Pożarowe, oraz przystosowanymi do zajęć dydaktycznych) pomieszczeniem do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, których liczba i pojemność jest adekwatna do wielkości grupy szkoleniowej, na terenie Miasta Lublin.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, iż wykładowcy przewidziani do prowadzenia zajęć teoretycznych muszą posiadać wykształcenie co najmniej średnie, natomiast instruktorzy zajęć praktycznych muszą posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Ponadto każdy wykładowca/instruktor musi posiadać minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej, przez którą należy rozumieć pracę w jednostkach szkolących, szkołach, uczelniach, instytucjach i innych placówkach polegającą na prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, seminariów, kursów, warsztatów, konferencji itp. Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej musi spełniać każda osoba wskazana przez Wykonawcę
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzone zostanie opłaconą polisą ubezpieczeniową a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia OC w powyższym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                   

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1 - Cena - 50

·                  2 - program szkolenia - 20

·                  3 - miejsce szkolenia, warunki lokalowe - 20

·                  4 - posiadane certyfikaty jakości usług - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zawartej umowy:
- zmianę osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje odpowiadające co najmniej doświadczeniu i kwalifikacjom osoby wymienionej w ofercie,
- zmianę miejsca wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą porównywalne do warunków wskazanych w ofercie,
- zmianę terminu wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że zachowany zostanie przeciętny tygodniowy wymiar 35 godzin zegarowych szkolenia,
- zmniejszenia liczby uczestników szkolenia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2010 godzina 10:30, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Chwytaj Szansę współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 17:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2120
25 czerwca 2010 17:53 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 17:44 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.