Przetargi

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce ogłasza Przetarg nieograniczony na usługę pod nazwą Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym - część pierwsza szkoleń w ramach projektu systemowego Chwytaj Szansę

Przetarg Nieograniczony

Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym - część pierwsza szkoleń w ramach projektu systemowego Chwytaj Szansę.


Numer ogłoszenia: 151323 - 2010; data zamieszczenia: 11.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane, woj. lubelskie, tel. 81 751 00 87, faks 81 751 00 87 wew. 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.opswolka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym - część pierwsza szkoleń w ramach projektu systemowego Chwytaj Szansę..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Trening motywacyjno-psychologiczny z doradztwem zawodowym dla co najwyżej 18 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo korzystających z świadczeń pomocy społecznej lub członków ich rodzin ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie zebrana jest grupa 12 osób. Zamawiający prowadzi dalszą rekrutację. Ze względu na możliwość rezygnacji uczestnika z realizacji projektu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia grupy do przeszkolenia z zachowaniem ceny jednostkowej podanej w formularzu cenowym dla grupy 18 osobowej.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności umożliwiających szybkie i skuteczne znalezienie pracy, zdobycie umiejętności pisania dokumentacji aplikacyjnej, wzrost samooceny. Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia:
DORADZTWO ZAWODOWE
Zakres szkolenia:
1) pomoc przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych
2) przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
3) indywidualna opinia doradcy zawodowego dla każdego uczestnika szkolenia.

TRENING MOTYWACYJNO-PSYCHOLOGICZNY
Zakres szkolenia:
1) Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2) trening autoprezentacji
3) trening asertywności
4) trening radzenia sobie ze stresem
5) trening zarządzania czasem
6) trening motywacyjny
7) wzmacnianie motywacji uczestników do aktywnego poszukiwania pracy
Program szkolenia dla grupy musi być zrealizowany w łącznym wymiarze 40 godzin zegarowych (8 godz. zegarowych doradztwo zawodowe, 32 godz. zegarowe trening motywacyjno-psychologiczny) plus 2 godziny zajęć indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego i 2 godziny zajęć indywidualnych z treningu psychologicznego z każdym z uczestników szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Kurs powinien być zrealizowany w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych, przy czym dzienny wymiar zajęć nie może przekroczyć 7 godzin zegarowych.
Zajęcia muszą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, póz. 216).
Osoba prowadząca zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego - doradca zawodowy
Osoba prowadząca trening motywacyjno-psychologiczny - psycholog
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia napoje (zimne i gorące) oraz drobny poczęstunek (np. ciastka, drożdżówki) podczas przerw. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia na własność materiały szkoleniowe wspomagające tematykę szkolenia oraz materiały do robienia notatek (zeszyt i długopis) oznaczone zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobom skierowanym na szkolenie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. W przypadku konieczności dokonania ww. ubezpieczenia poniesiony przez instytucję szkoleniową wydatek na ten cel nie może zostać ujęty w kalkulacji kosztów i jednocześnie nie może mieć wpływu na cenę szkolenia. Wydatek ten będzie stanowił wówczas wkład własny instytucji szkoleniowej.
Miejsce szkolenia: Miasto Lublin lub teren Gminy Wólka. Szkolenie musi być zrealizowane w jednej grupie w jednakowym terminie: czerwiec - lipiec 2010r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 50% wartosci zamówienia podstawowego polegających na przeszkoleniu kolejnych osób.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że: posiada aktualny na 2010 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy dla siedziby jednostki szkoleniowej - wojewódzki urząd pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych Dz.U. Nr 236 póz. 2365), Zamawiający dokona sprawdzenia czy Wykonawca posiada aktualny na 2010r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia i stronę internetową rejestu instytucji szkoleniowych www.ris.praca.gov.pl. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Brak wpisu na liście rejestru spowoduje wyklucznie wykonawcy z udzialu w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - co najmniej 3 zamówienia polegające na wykonywaniu usługi szkolenia w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim (spełniającym przepisy BHP i Przeciw Pożarowe, oraz przystosowanymi do zajęć dydaktycznych) pomieszczeniem do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, których liczba i pojemność jest adekwatna do wielkości grupy szkoleniowej, na terenie Gminy Wólka w pobliżu urzędu gminy lub na terenie miast Lublin.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem iż wykładowcy przewidziani do prowadzenia zajęć teoretycznych muszą posiadać wykształcenie wyższe, natomiast instruktorzy zajęć praktycznych muszą posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Ponadto każdy wykładowca, instruktor musi posiadać minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej, przez którą należy rozumieć pracę w jednostkach szkolących, szkołach, uczelniach, instytucjach i innych placówkach polegającą na prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, seminariów, kursów, warsztatów, konferencji itp. Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej musi spełniać każda osoba wskazana przez Wykonawcę. Wymagany jest minimum jeden doradca zawodowy i minimum jeden psycholog.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzone zostanie opłaconą polisą ubezpieczeniową a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia OC w powyższym zakresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 60

2 - Program szkolenia - 20

3 - Miejsce szkolenia, warunki lokalowe - 15

4 - Posiadane certyfikaty jakości - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zawartej umowy:
- zmianę osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje odpowiadające co najmniej doświadczeniu i kwalifikacjom osoby wymienionej w ofercie,
- zmianę miejsca wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą porównywalne do warunków wskazanych w ofercie,
- zmianę terminu wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że zachowany zostanie przeciętny tygodniowy wymiar 35 godzin zegarowych szkolenia,
- zmniejszenia liczby uczestników szkolenia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2010 godzina 10:30, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, pokój nr 1, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Chwytaj Szansę współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2010 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 1922
11 czerwca 2010 14:21 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
11 czerwca 2010 14:14 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.