Przetargi

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i uaktualniony przedmiar robót - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane

 Wólka, 8 czerwca 2010

  

Wyjaśnienie zapytań

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubowice Murowane jeden z wykonawców w faksie z dnia 04.06.2010 odebranym przez zamawiającego dnia 07.06.2010 zadał następujące pytania:

Wykonawca w związku z zapoznaniem się z dokumentacja przetargową prosi o wyjaśnienie co następuje:

1.      Mając na uwadze ilość robót ziemnych należy przyjąć wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych w związku z powyższym jaki sposób wycenić zabezpieczenie ścian wykopów gdyż brak jest takiej pozycji w przedmiarze

2.      Czy inwestor w promieniu 2km dysponuje miejscem do składowania ziemi związanej z przerzutem oraz umożliwiające pozostawienie nadmiaru ziemi z podsypki obsypki oraz objętości rur i studni

3.      W jaki sposób wycenić obsypanie rur piaskiem gdyż w pozycji 10 znajduje się nakład jedynie na wykonanie podsypki brak jest natomiast nakładu na wykonanie obsypki

4.      W jaki sposób wycenić dowiezienie ziemi do wykopu ze składowiska tymczasowego gdyż w pozycji 12 jest mowa jedynie  o dodatkach za transport z 2km brak natomiast w pozycji kosztów związanych z załadowaniem samochodów ziemią ze hałdy np. KNR 2-01 0212-08?

5.       W jaki sposób skalkulować podłączenie budynków do budowanej kanalizacji oraz likwidacje kanałów i szamb gdyż brak pozycji dotyczących tych robót w przedmiarze?

 

W odpowiedzi na pytania Zamawiający informuje, że:

Ad.1. Przedmiar robót został uzupełniony o pozycję nr 5, co ułatwi wykonawcom oszacowanie wartości zabezpieczenia ścian wykopów.

Ad.2. Tak. Inwestor wskaże miejsce tymczasowego składowania ziemi i miejsce pozostawienia naddatków ziemi.

Ad.3. Przedmiar robót został uzupełniony o pozycję nr 12, co ułatwi wykonawcom oszacowanie wartości obsypania rur piaskiem.

Ad.4. W związku z tym że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy wykonawca musi samodzielnie wkalkulować koszty załadunku ziemi w koszt transportu.

Ad.5. Projekt zakłada podłączenie kanalizacji do istniejącej rury wyprowadzonej z budynku z pominięciem szamba lub przejściem przez szambo rurą i podłączenie do rury wyprowadzonej z budynku. Dlatego likwidacje kanałów i szamb nie są ujęte w przedmiarze robót.

 

Zamawiający jednocześnie przypomina, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy - cena oferty obejmuje cały przedmiot zamówienia, a więc koszty robót nie ujętych w kosztorysie (przedmiarze robót), a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Dlatego zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga dołączania kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy zgodny z ceną oferty jest żądany przed podpisaniem umowy jedynie od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Kosztorys jest potrzebny Zamawiającemu do pozyskania i obsługi kredytu oraz prowadzenia rozliczeń.

 

Do niniejszej informacji dołączony jest nowy uzupełniony przedmiar robót.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2010 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2047
08 czerwca 2010 14:18 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
08 czerwca 2010 14:18 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika.
08 czerwca 2010 13:53 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.