Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Budowa chodnika w miejscowości Rudnik

Przetarg Nieograniczony

Budowa chodnika w miejscowości Rudnik
o łącznej długości 241,5m


Numer ogłoszenia: 143363 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w miejscowości Rudnik o łącznej długości 241,5m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Budowa chodnika w miejscowości Rudnik o łącznej długości 241,5m na docinkach od km 0+000,00 do km 0+158,00 i od km 0+243,50 do km 0+327,00 obejmująca:
  -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -0,24km
  - Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni i wywiezieniem - 6szt
  - Zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm - 416m2
  - Rozebranie nawierzchni zjazdu z płyt betonowych - 5m2
  - Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z wywiezieniem materiałów z rozbiórki - 180m
  - Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych - 27m
  - Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III - 39m3
  - Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 6 km - 30m3
  - Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV uzyskanego z wykopu z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km - 39 m3
  - Ręczne plantowanie skarp i korony nasypów - 119m2
  - Profilowanie koryta wraz z zagęszczeniem podłoża - 326m2
  - Warstwa odsączająca z piasku grubość warstwy 10cm - 276m2
  - Warstwa odsączająca z piasku grubość warstwy 12cm - 50m2
  - Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy 15 cm (zjazdy) - 41m2
  - Kostka brukowa kolorowa (zjazdy) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - 41m2
  - Krawężniki betonowe lecące 12x25 cm na ławie z betonu z betonu B-10 (zjazdy) - 30m
  - Krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 - 207m
  - Krawężniki odwadniające z bocznymi otworami wlotowymi na ławie betonowej z oporem z betonu B10 gr. 15 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z przykanalikiem z rury PVC o śr. 20 cm i długości 3,0 m - 6m
  - Chodniki z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - 276 m2
  - Obrzeża betonowe 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm - 182m
  - Umocnienie skarpy (wylot przykanalika) ściekiem trapezowym ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej - 2m
  - Humusowanie z obsianiem skarp mieszanką traw, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej - 119m2
2. Obsługa geodezyjna prowadzonych robót i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
3.Wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowanie na czas robót.
4. Minimalna wymagana gwarancja 36 miesięcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7, 45.23.33.40-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:    1500zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - Budowa chodnika w Rudniku.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum trzech robót polegających na budowie (przebudowie) chodnika lub drogi o nawierzchni z kostki brukowej o wartości minimalnej brutto 30 000zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wymagane jest dysponowanie minimum jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. w przypadku wykonawców krajowych - uprawnienia branży budowlanej specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów tej osoby)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian isotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
  - Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.
  - Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.
  - Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.
  - Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.
  - Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
  - Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2010 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2010 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2779
02 czerwca 2010 15:05 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
02 czerwca 2010 15:01 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.