Przetargi

Drugi Przetarg Nieograniczony - Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka

Przetarg Nieograniczony

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka - drugi przetarg

 

Numer ogłoszenia: 121307 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka - drugi przetarg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka obejmująca:
1. Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych z dostosowaniem do wymogów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych.
2. Projekt zmiany studium zostanie opracowany w skali 1:10 000.
3. Ostateczny projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazany zamawiającemu w 5 egzemplarzach papierowych (w tym jeden umożliwiający ekspozycję i jeden umożliwiający kopiowanie) oraz w wersji elektronicznej zapis na płycie CD 2 szt. (opis w formacie .doc, mapy w formacie jpg i tif w skali 1:10 000 rozdzielczości 300dpi)
4. Wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych z dostosowaniem do wymogów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych.
5. Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zostanie opracowany w skali 1:2 000 na aktualnych podkładach sytuacyjno-wysokościowych zakupionych przez wykonawcę na własny koszt.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w przypadku braku możliwości ich zakupienia (około 20% powierzchni gminy głównie terenów niezabudowanych).
7. Ostateczny projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazany zamawiającemu w 5 egzemplarzach papierowych (w tym jeden umożliwiający ekspozycję i jeden umożliwiający kopiowanie) oraz w wersji elektronicznej zapis na płycie CD 2 szt. (opis w formacie .doc, mapy w formacie jpg i tif w skali 1:2 000 rozdzielczości 300dpi)
8. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności i koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i opublikowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego (wykonanie projektów i przeprowadzenie całej procedury tj. analiza wniosków, uzgodnienia, wyłożenia, dyskusja publiczna, korekty, przygotowanie wszelkich pism, uchwał, wykonanie ekofizjografii oraz wszelkich niezbędnych opracowań, prognoz, opinii, kompletacja dokumentacji, przekazanie do publikacji w dzienniku urzędowym itp.) za wyjątkiem publikacji ogłoszeń w prasie i przesyłania zawiadomień.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje również koszty korekty ewentualnych pomyłek popełnionych przez Wykonawcę oraz ewentualnych odszkodowań jakie Zamawiający będzie musiał zapłacić z powodu pomyłek popełnionych przez Wykonawcę. Roszczenia z tego tytułu wobec Wykonawcy nie ulegają przedawnieniu.
10. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dodatkowych egzemplarzy projektów zmian studium i zmian planu na poszczególnych etapach prac:  
10.1.minimum 1 egz. papierowy + 1 egz. na płycie CD wstępnej koncepcji zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wstępnej koncepcji zmian planu zagospodarowania przestrzennego po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję urbanistyczo-architektoniczną.  
10.2. minimum 1 egz. papierowy + 1 egz. na płycie CD dla każdego wyłożenia projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego  
10.3. minimum 20 dodatkowych egzemplarzy na płytach CD dla radnych przy przekazaniu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego do zatwierdzenia przez Radę Gminy Wólka.
11. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 72,75 km2
12. Zamawiający udostępni aktualne plany zagospodarowania.
Około 30% powierzchni terenu gminy, w tym większość terenów przeznaczonych pod zabudowę naniesionych jest na szczegółowe mapy planu zagospodarowania w skali 1:2000 w wersji papierowej i elektronicznej (tiff, jpg).
Pozostałe tereny naniesione są na mapę planu zagospodarowania w wersji papierowej w skali 1:10 000. Poglądowe mapy (zmniejszone) oraz opis aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13. Dotychczas zostało zebrane około 400 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu.
14. Zamawiający przewiduje możliwość opóźnienia płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. maksymalna wartość faktur do zapłaty w 2010 roku nie może przekroczyć 150 000zł brutto, ewentualne płatności powyżej tej kwoty do zapłaty w latach 2011-2012.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
   3 000zł., słownie: trzy tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  3.1. pieniądzu,
  3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  3.3. gwarancjach bankowych,
  3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
   72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium - plan zagospodarowania.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wymagane jest doświadczenie w wykonaniu minimum jednego projektu planu zagospodarowania lub zmian planu zagospodarowania o wartości minimalnej brutto 100 000zł ogłoszonego w dzienniku urzędowym województwa w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wymagane jest dysponowanie minimum jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie usługi posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania planu zagospodarowania potwierdzone przynależnością do Izby Urbanistów lub odpowiedniej izby krajów Wspólnoty Europejskiej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w sekcja III pkt 4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.
2. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec zmianie w przypadku:
2.1. Znacznych przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
2.2. Znacznych przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn zależnych od instytucji biorących udział w procesie tworzenia, uchwalania i publikacji przedmiotu zamówienia, a na które Zamawiający ani Wykonawca nie mają wpływu.
2.3. Zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących przedmiotu zamówienia, które weszły w życie po podpisaniu umowy, a które mają znaczny wpływ na termin wykonania.

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wolka.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2010 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 3019
12 maja 2010 15:23 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
12 maja 2010 15:05 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
12 maja 2010 15:01 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.