Przetargi

Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji SIWZ - Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem

Wólka, 4 maja 2010

 

ZP. 341/06-1/2010

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem.

 

 

Dotyczy: Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem.

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem jeden z wykonawców w piśmie z dnia 29.04.2010 nadesłanym faksem dnia 30.04.2010 zadał następujące pytania:

 

1. W Pkt III SIWZ Zamawiający żąda posiadania dla przyczepy homologacji na drogi publiczne. Dokument ten nie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania w Urzędzie Komunikacji. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od powyższego zapisu na rzecz zapisu „komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania przyczepy we właściwym dla Zamawiającego Urzędzie Komunikacji”.

 

2. W Pkt III SIWZ Zamawiający żąda cyt. „całkowita masa agregatu z przyczepką bez paliwa nie więcej niż 1900 kg DMC”. Analiza rynkowa agregatów o mocy nie większej niż 130kVA w wersji obudowanej , wyciszonej wskazuje, że nie są dostępne agregaty o masie mniejszej niż 2000kg we wskazanym zakresie mocy i wyposażeniu. Do masy agregatu należy doliczyć masę całego zestawu przyczepy.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od powyższego zapisu na rzecz zapisu „całkowita masa agregatu wraz z przyczepką bez paliwa nie więcej niż 3500kg DMC”.

 

3. W Pkt III SIWZ Zamawiający żąda cyt. „wymiary przyczepy wraz z agregatem nie większe niż: wysokość - 225cm, szerokość – 190cm”. Analiza rynkowa agregatów o mocy nie większej niż 130kVA w wersji obudowanej , wyciszonej wskazuje, że nie są dostępne agregaty o wysokości mniejszej niż 190cm we wskazanym zakresie mocy i wyposażeniu. Do wysokości agregatu należy doliczyć wysokość przyczepy, dla której średnica kół do wymaganej masy zestawu wynosi minimum 65 cm. co uniemożliwia wykonanie przyczepy wraz z agregatem o wysokości 225cm.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od powyższego zapisu dotyczącego podanej wysokości.

 

4. W Pkt IV SIWZ termin wykonania zamówienia Zamawiający żąda cyt. „Do 14 dni”. Analiza rynkowa wskazuje na minimalny czas produkcji nowego agregatu prądotwórczego wraz z podwoziem jezdnym na 3 do 4 tygodni. Do powyższego zakresu prac należy uwzględnić prace elektryczne na 5 obiektach wskazanych przez Zamawiającego tj.: w ujęciach wody w Turce, w Wólce, w Sobianowicach, w Łuszczowie Drugim i w budynku Urzędu Gminy w Wólce.

W związku z powyższym proszę o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 5 tygodni.

 

5. W Pkt V SIWZ pkt 1.2 ppkt. 1.2.1. Zamawiający żąda cyt. „ doświadczenia w dostawach obejmujących sprzedaż i zamontowanie co najmniej 5 agregatów prądotwórczych mobilnych o mocy od 60kW do 200kW o wartości minimum 40000zł brutto każdy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie”.

Zapis taki stanowili w  rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nosi znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, który jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku sprzedaży, w szczególności rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów zwłaszcza tych którzy dokonali dostaw o zakresie mocy większej lub mniejszej niż żądana przez Zamawiającego a faworyzowanie klientów którzy dokonali dostaw agregatów o zakresie mocy wskazanym przez Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od powyższego zapisu na rzecz zapisu.: „doświadczenia w dostawach obejmujących sprzedaż i zamontowanie co najmniej 5 agregatów prądotwórczych mobilnych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie”

 

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania:

 

Ad. 1. 

W przypadku nowego pojazdu, w tym przyczepy samochodowej, Starostwo Powiatowe w Lublinie - Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa z siedzibą w Lublinie żąda wyciągu ze świadectwa homologacji jako załącznika do wniosku o zarejestrowanie pojazdu.

Wyciąg z homologacji można zastąpić oświadczeniem producenta jedynie w przypadku lekkich przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 700kg. Jest jednak małoprawdopodobne, że któryś z wykonawców zaproponuje tak lekki agregat prądotwórczy.

Jednak w takim przypadku zamawiający dopuści zastąpienie wyciągu ze świadectwa homologacji innymi dokumentami żądanymi przez Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa z siedzibą w Lublinie przy rejestracji nowego pojazdu.

 

Ad.2.

Zamawiający zażądał aby całkowita masa agregatu z przyczepką bez paliwa wynosiła nie więcej niż 1900 kg DMC ponieważ pojazd, którym zamawiający zamierza holować agregat nie może holować przyczep z hamulcem cięższych niż 1900 kg DMC.

Zamawiający nie zmieni tego zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ad.3.

Zamawiający zażądał takich wymiarów przyczepy z agregatem ponieważ ograniczona jest wielkość bramy wjazdowej do budynku. Zamawiający nie zmieni tego zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ad.4.

Z rozpoznania dokonanego przez zamawiającego podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2010 oraz z przeprowadzonych analiz wynika, że 14 dni jest wystarczającym okresem do dostarczenia i zamontowania agregatu prądotwórczego przez wykonawcę mającego doświadczenie w dostawach takich agregatów.

 

Ad.5.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamawiający może żądać wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający zażądał doświadczenia w dostawach tylko 5 agregatów w ciągu ostatnich 3 lat co stanowi mniej niż 1 agregat na pół roku. Zamawiający dopuścił też doświadczenie w dostawie agregatów o ponad połowę mniejszych tj. od 60 kW i o połowę większych tj. do 200kW. Wykonawca specjalizujący się dostawie agregatów prądotwórczych bez problemów spełni takie wymagania, chyba że dostawa agregatów jest jego poboczną

 działalnością. Ze względu na to, że agregat ma docelowo zasilać ujęcia wody dla mieszkańców gminy, Zamawiający nie może powierzyć tak odpowiedzialnego zadania firmie bez doświadczenia.

W związku z tym Zamawiający nie zmieni tego zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2010 15:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2225
04 maja 2010 15:13 (Tomasz Misiura) - Zmiana treści dokumnetu.
04 maja 2010 15:13 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.