Przetargi

Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji SIWZ - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobianowice odcinek 477,11m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

 

Wólka, 26 kwietnia 2010

 

ZP. 341/05-1/2010

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobianowice  odcinek 477,11m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego.

 

 

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobianowice  odcinek 477,11m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobianowice  odcinek 477,11m - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego jeden z wykonawców w piśmie z dnia 23.04.2010 nadesłanym faksem dnia 23.04.2010 zadał następujące pytania:

„Wykonawca działając na podstawie art. 38 p.z.p. zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w szczególności do treści projektu umowy na zadanie „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sobianowice odcinek 477,11m – zabezpieczenie dna wąwozu lessowego”,
a mianowicie:

1. Na jakiej podstawie prawnej w projekcie umowy w §11 ust.1 określono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia?

2. W projekcie umowy  §12 kary umowne w świetle art. 3531 podlegają uzgodnieniu między stronami.”

 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie Zamawiający informuje, że wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustalono na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, (Dz.U.07.223.1655 j.t., z póź. zm.), który mówi o tym, że zabezpieczenie ustala  się w wysokości od 2 % do 10 %  ceny  całkowitej podanej w ofercie  albo  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania  zamawiającego wynikającego z umowy.

W odpowiedzi na drugie pytanie Zamawiający założył, że Wykonawca nawiązał do art. 3531 Kodeksu Cywilnego. Artykuł ten brzmi: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”
Zapisy dołączonego do specyfikacji wzoru umowy w zakresie kar umownych w niczym nie kolidują z zacytowanym wyżej art. 3531 Kodeksu Cywilnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2010 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2119
27 kwietnia 2010 10:38 (Tomasz Misiura) - Utworzenie dokumentu.