Przetargi

Przetarg Nieograniczony - Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem

Przetarg Nieograniczony

Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem

Numer ogłoszenia: 96867 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wólka , Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7464844, 7510060, faks 081 7465001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolka.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy nominalnej co najmniej 130kVA wraz z montażem obejmująca:
1. Agregat z osprzętem:
 - Generator o mocy nominalnej co najmniej 130 kVA, napięci Vn=3 x 400 V z układem automatycznej regulacji napięcia i obrotów;
 - przystosowany do pracy ciągłej z możliwością przeciążenia w ciągu jednej godziny cyklu dwunastogodzinnego;
 - silnik wysokoprężny (o zapłonie samoczynnym)
 - generator zabudowany, obudowa odporna na warunki środowiskowe (praca na zewnątrz budynku),
 - wyciszony, posiadający możliwość rozbudowy o układ automatycznego włączania i wyłączania;
 - wyposażony w układ prostownikowy utrzymujący akumulator rozruchowy agregatu w ciągłej gotowości, zasilany z sieci 230 V AC;
 - agregat wyposażony w przewód przyłączeniowy o długości co najmniej 15 m, dostosowany do mocy agregatu;
 - zbiornik paliwa na minimum 10 godzin pracy;
 - rok produkcji 2010;
 - gwarancja na co najmniej 24 miesiące
 - agregat zainstalowany na nowej przyczepie dwuosiowej, wyposażonej w hamulec najazdowy, posiadającej homologacje na drogi publiczne, przystosowanej do holowania za samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
 - całkowita masa agregatu wraz z przyczepką bez paliwa nie wiecej niż 1900 kg DMC
 - wymiary przyczepy wraz z agregatem nie większe niż: wysokość - 225 cm, szerokość - 190cm (związane jest to z wymiarami bramy wjazdowej).
2. Montaż agregatu w ujęciu wody w Wólce.
Agregat w ujęciu w Wólce zainstalowany będzie w wersji rozruch ręczny z przełącznikiem agregat - sieć 160 A / 400 V z możliwością garażowania i pracy wewnątrz budynku. W budynku, w którym użytkowany będzie agregat należy zainstalować wentylator nawiewny i wentylator wyciągowy o wydajności każdy 4000 m3/h. Ponadto należy zainstalować układ odprowadzenia spalin wykonany w rury kwasowej Peszla. Zamontować należy przełącznik agregat - sieć 160 A, a instalacje wykonać w obiekcie dwudrożną linią z przepięciem z zasilania głównego obiektu do przełącznika i z powrotem do rozdzielni z przewodu LY 50 mm2. Przyłączenia agregatu do wykonanej instalacji powinno być przez wtyk odbiorczy 125 A. Prace instalacyjno montażowe należy wykonać bez przerw w dostarczaniu wody, w godzinach małego rozbioru wody. Ujęcia wody wyposażone są w hydrofory zapewniające ciśnienie wody bez zasilania przez pewien czas, zależny od rozbioru wody. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać roboty instalacyjno montażowe w taki sposób i w takich godzinach aby zminimalizować spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.
3. Przystosowanie pozostałych obiektów do współpracy.
W ujęciach wody w Turce, w Sobianowicach, w Łuszczowie Drugim i w budynku Urzędu Gminy w Wólce agregat prądotwórczy będzie pracował na zewnątrz, więc instalacja elektryczna przyłącza generatora prądu wyglądać powinna w sposób następujący: Dwudrożną linią z przepięciem z zasilania głównego obiektu do przełącznika agregat - sieć i z powrotem do rozdzielni głównej. Kabel instalacji przyłącza zakończony wtykiem odbiorczym 125 A. Przełącznik 160 A a przewody elektryczne LY 50mm2
4. Testowe uruchomienie agregatu dla każdego obiektu
5. Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi agregatu - minimum 2 osób i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i schematu wykonanych instalacji.
6. Bezpłatny przegląd zerowy, o ile przegląd zerowy jest wymagany przez producenta agregatu.
7. Zapewnienie Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
8. Minimalna wymagana gwarancja na agregat i roboty instalacyjno-montażowe 2 lata
9. Przekazanie do odpowiedniego terytorialnie zakładu energetycznego instrukcji współpracy ruchowej
10. Wykonawca zabezpieczy obiekty ujęć wody przed dostępem osób nieupoważnionych w czasie trwania prac instalacyjno-montażowych. Ujęcia wody są obiektami chronionymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - dostosowanie innych obiektów do współpracy z agregatem.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.11.00-1, 50.91.11.20-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:    3 000zł, słownie: trzy tysiące złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 3.1. pieniądzu,
 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3.3. gwarancjach bankowych,
 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)
4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
  72193017092003006000950016 z dopiskiem: Wadium -agregat prądotwórczy.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wymagane jest doświadczenie w dostawach obejmujących sprzedaż i zamontowanie co najmniej 5 agregatów prądotwórczych mobilnych o mocy od 60kW do 200kW o wartości minimum 40000zł brutto każdy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w rozdział III pkt 4.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:
- Opóźnienia w udostępnieniu przez Zamawiającego budynków które będą zasilane agregatem.
- Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
- Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
- Wystąpienia innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.
Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wolka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Wólka, pok. 6,7
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2010 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Wólka, pok. 19-sekretariat
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2010 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Misiura
Ilość wyświetleń: 2229
26 kwietnia 2010 13:12 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.
26 kwietnia 2010 13:12 (Tomasz Misiura) - Usunięcie załącznika.
26 kwietnia 2010 10:01 (Tomasz Misiura) - Dodanie załącznika.