Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA W LATACH 2017-2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE 09-10-2017.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WÓLKA W LATACH 2017-2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE 09-10-2017. Poniżej w załączniku podana została treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym...

Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wólka w latach 2017-2019

03/10/2017 S189 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Lublin: Usługi związane z odpadami 2017/S 189-387187 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8 Lublin 20-258 Polska Osoba...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki)

Wólka, dnia 19-09-2017r. Nr sprawy: RI.2632.2.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki) Komisja przetargowa w wyniku badania i oceny ofert dla poszczególnych części przetargu wybrała jako najkorzystniejsze oferty złożone...

Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanych maszyn budowlanych stanowiących własność gminy (koparko-ładowarki)

Jakubowice Murowane, dnia 01-09-2017 Nr sprawy: RI.2632.2.2017.TM Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych maszyn budowlanych (koparko-ładowarki) Gmina Wólka ogłasza pierwszy pisemny przetarg na sprzedaż używanych maszyn budowlanych stanowiących własność gminy. Przetarg ma charakter nieograniczony - każdy może wziąć udział...

Informacja o unieważnieniu postępowania. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

RI.271.10.2017 Jakubowice Murowane , dnia 18.08.2017 r. /Wykonawcy/ Informacja o unieważnieniu postępowania Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) –...

Informacje publikowane po otwarciu ofert - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

Wólka, 11-08-2017 Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.). Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi

Wólka, dnia 11-08-2017 r. Numer sprawy: RI.271.6.2017.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w m. Świdnik Duży Drugi gm. Wólka (bez przyłączy) - etap drugi 1. Działając na podstawie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: 1. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy. 2. Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 82 w m. Łuszczów Drugi.3. Oświetlenie drogi wewnętrznej zas. z lnn Pliszczyn 2 4. Oświetlenie drogi gminnej 107376L 5. Oświetlenie drogi gminnej 112460L na dz. nr 1216 w m-ści. Turka. 6. Budowa oświetlenia drogowego ul. Klonowej i ul. Akacjowej w m. Turka. RI.271.9.2017

RI: 271.9.2017 Lublin, dnia 27.07.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. .) – dalej ustawa, informuje o wyborze...

Przetarg nieograniczony. RI.271.10.2017: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14

Ogłoszenie nr 557104-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. Gmina Wólka: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+067,14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:Budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia(część 1)Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 343 w m. Bystrzyca(część 2)Przebudowa drogi gminnej nr 106107L m. Łuszczów Drugi(część 3)Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ew. 994 w m. Łuszczów Pierwszy (część 4) Modernizacja drogi gminnej nr 106096L w m. Rudnik (część 5)Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w m. Sobianowice (część 6)

RI: 271.8.2017 Lublin, dnia 27.07.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: GMINA WÓLKA, ul. Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. .) – dalej ustawa, informuje o wyborze...