Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Wólka, dnia 23-12-2014 r. Numer sprawy: RI.271.19.2014.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem n

Zmiana terminu składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gminy Wólka

Jakubowice Murowane, 12-12-2014r. RI.271.19.2014.TM Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.432.900,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej

Wólka, dnia 26.11.2014 r. RI.271.18.2014.TM INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publiczn

Odpowiedź na trzecie zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu pod nazwą: "Zakup energii elektrycznej"

Wólka, dnia 19-11-2014 r. RI.271.18.2014.TM Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej. Numer ogłoszenia BZP: 372360 - 2014  

Odpowiedź na zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu pod nazwą: "Zakup energii elektrycznej"drugie

Wólka, dnia 17-11-2014 r. RI.271.18.2014.TM Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej. Numer ogłoszenia BZP: 372360 - 2014 ODPOWIEDZI NA

Odpowiedź na zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu pod nazwą: "Zakup energii elektrycznej"

Wólka, dnia 14-11-2014 r. RI.271.18.2014.TM Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej. Numer ogłoszenia BZP: 372360 - 2014

Przetarg Nieograniczony - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przetarg Nieograniczony ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 372360 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP: 271.3/FS. 2014 Jakubowice Murowane, 23.10.2014 r. &