Komunikaty

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka.

                             Załącznik do uchwały Nr XL/199/06

                 Rady Gminy Wólka z dnia 27  stycznia 2006 roku                                       

 

 

Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie Gminy Wólka

 

                                                    Rozdział 1

 

                                            Postanowienia ogólne

                            

 

§ 1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach znajdujących się na terenie gminy Wólka zwane są w dalszej części Zasadami.

Podstawy prawne Zasad :    

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

    gminach (( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 –  tekst jedn.)

     2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 – z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w Zasadach jest mowa o :

1.     odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

2.     nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

3.     odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

4.     właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością.

5.     zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

6.     odpadach obojętnych – należy przez to rozumieć odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym, a w szczególności popiół, żużel powstające w gospodarstwach domowych.

7.     odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, a w szczególności odpady powstające na terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania, odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, a także resztki spożywcze powstające w gospodarstwach domowych.

8.     odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach na odpady.

9.     jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Wójta Gminy zezwolenie na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi lub nieczystościami ciekłymi.

10. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego mieszkaniu lub na terenie nieruchomości (  psy, koty,  gołębie), utrzymywane przez człowieka nie w celu sprzedaży.

11. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych ( np. konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły, gołębie) w miejscach do tego przeznaczonych oraz psy, koty, gołębie i inne zwierzęta hodowlane celem sprzedaży na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

12.  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 –  tekst jedn.).

 

§ 3. Zasady obowiązują :

 

1.     właścicieli nieruchomości,

2.     kierowników budów,

3.     jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

4.     wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy,

5.     zarządy dróg.

 

§ 4. Gmina realizuje zadania związane z racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z „ Programem Ochrony Środowiska dla gminy Wólka „.

 

                                         

 

                                                 Rozdział 2

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości, a w szczególności do :

a)       zapewnienia systematycznego sprzątania terenu nieruchomości a w szczególności oczyszczania dojść do budynków, punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, systematycznego koszenia trawników i dzikiej roślinności oraz pielęgnacji drzew, krzewów i kwiatów,

b)       wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń we właściwym stanie sanitarnym,

c)       przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od momentu zawiadomienia o oddaniu do użytkowania sieci lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

d)       zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz przekazywania ich jednostce organizacyjnej do tego upoważnionej,

e)       uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz innych części służących do użytku publicznego, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,

f)         usuwania sopli lodu i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków nad chodnikami, ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego,

g)       realizacji innych obowiązków określonych w niniejszych Zasadach.

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt. 1 na terenie budowy należy do kierownika budowy.

1.     Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi,  w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własnościach lokali   ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 – z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z jednostką organizacyjną na odbiór odpadów komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania i okazywania uprawnionym do kontroli dowodów płacenia za usługi usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

2.     Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udzielania jednostce organizacyjnej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwaniu odpadów w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszych Zasadach.

 

 § 7.     1.        Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach

                    niezabudowanych działek ciąży na ich właścicielach.

2.              Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów a także umieszczania na nich plakatów, reklam i ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków bez uzyskania zgody właściciela obiektu.

3.              Zabrania się umieszczania na drzewach : plakatów, ogłoszeń, reklam i innych przedmiotów.

      § 8.     1.Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany 

                    przez odgarnięcie i usunięcie śniegu i lodu w miejsce nie 

                    powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów oraz podjęcie

                    działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość

                    chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika

                    niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

                 2. Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota lub innych   

                     zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i  z jezdni na chodnik.

                     Dopuszcza się możliwość odgarnięcia śniegu na pas chodnika

                     graniczący z jezdnią w taki sposób, aby nadmiar śniegu nie

                     spowodował zawężenia chodnika do szerokości mniejszej niż 1 m.

                    W przypadku bardzo dużych opadów śniegu zobowiązuje się zarząd

                    przyległej do chodnika drogi do usunięcia nadmiaru śniegu z

                     chodnika.

                 3.Obowiązki określone w pkt. 1 i 2 dotyczą właścicieli

    nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem   

     oczyszczania chodników oraz zarządy dróg.

 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

2. Obowiązek określony w pkt. 1 w rozumieniu przepisów ustawy dotyczy także zarządów dróg publicznych, znajdujących się na obszarze zabudowanym oraz,  w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

 

§ 10. 1. Zabrania się mycia samochodów poza myjniami w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności :

a)     na chodnikach, ulicach, zieleńcach, parkingach, placach, itp.,

b)    na terenach leśnych,

c)     w pobliżu zbiorników wodnych, rzek i strumieni.

2. Mycie samochodów, z wyjątkiem samochodów ciężarowych, poza myjniami może się odbywać na prywatnych terenach w odpowiednich miejscach z zachowaniem podstawowych wymogów porządkowych i sanitarnych.

4.              Naprawy pojazdów mechanicznych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego w obrębie nieruchomości jeżeli czynności te nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko i nie są uciążliwe dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego gromadzenia następujących rodzajów odpadów :

1.        szkło i stłuczka szklana mieszana z wyjątkiem szyb okiennych i samochodowych,

2.        makulatura, np. karton mieszana z gazet z wyjątkiem opakowań papierowych po cemencie i środkach ochrony roślin,

3.        puszki i drobny złom,

4.        tworzywa sztuczne tj. butelki PET, folia bezbarwna, opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, chemii gospodarczej tj. opakowania po szamponach i kosmetykach,

5.        odpady wielkogabarytowe, odpady organiczne mogące być poddane biodegradacji.

 

                                                 Rozdział 3

 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

§ 12. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych tj. w odpowiednie pojemniki o minimalnej pojemności 120 l. lub worki o minimalnej pojemności 60 l. poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od jednostki organizacyjnej lub gminy lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z jednostką organizacyjną dokonującą wywozu.

 

§ 13.1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszych Zasadach, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z innych przepisów, w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 – z późn. zm. ).

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

 

§ 14. Odpady komunalne wielkogabarytowe np. wyrzucone meble, sprzęt gospodarstwa domowego powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z jednostką organizacyjną uprawnioną do odbioru tego rodzaju odpadów.

 

§ 15. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiednio oznakowane odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszych Zasadach lub wyłącznie do tego celu przeznaczone worki z tworzywa.

2. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszych Zasadach.

 

§ 16. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady organiczne powinny być w miarę możliwości kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.

2.Zabrania się spalania odpadów komunalnych w kotłowniach domowych, w obrębie nieruchomości, powodujących zanieczyszczenie powietrza.

 

§ 17. Kosze uliczne nie służą do gromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Kosze uliczne na drobne odpady takie jak : papierki po słodyczach, pudełka po papierosach, paragony fiskalne itp. Ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom                                          

1.     Powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla wszystkich użytkowników wymienionych terenów.

2.     powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie przez jednostkę organizacyjną.

3.     powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób,

4.     powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

 

§ 18. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki, worki i kosze na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania pojemników i koszy na odpady.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

3.Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów komunalnych ( także suchych odpadów roślinnych ).

§ 19.1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników jednostki organizacyjnej w taki sposób, aby nie powodowały nadmiernych uciążliwości.

2. Pojemniki i worki powinny być ustawiane w pobliżu granicy nieruchomości, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel jest obowiązany utrzymywać w czystości. W wyjątkowych sytuacjach ( np. osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne, zabudowa zlokalizowana w dużej odległości od granicy nieruchomości), ustawienie pojemników powinno być uzgadniane odrębnie z jednostką organizacyjną.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości. 

5.     Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do :

a)     wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz odpowiednią ilość toalet,

b)    oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż w ciągu 6 godzin,

c)     oczyszczenia terenów przyległych jeżeli występuje taka potrzeba  (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

 

                                    Rozdział 4

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 

§ 20. 1. Stałe odpady komunalne muszą być usuwane z nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z jednostką organizacyjną, z częstotliwością co najmniej 1 raz na dwa miesiące natomiast odpady wyselekcjonowane co najmniej 1 raz w miesiącu.

          2. Odpady wielkogabarytowe powinny być usuwane z nieruchomości w terminach uzgodnionych z jednostką organizacyjną.

3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością  i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, który spowodowałby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

3.     W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni, być dokonane przez uprawniony podmiot i udokumentowane.

 

§ 21. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom jednostki organizacyjnej dostęp do pojemników i worków w czasie ustalonym w umowie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników i zabranie worków bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

    2. Obowiązki określone w pkt. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

 

                                                   Rozdział 5

 

                        Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

 

§ 22. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe ma obowiązek zapewnić mu : pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

            2. Uwięź, na której trzymane jest zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.

           3. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby nie zakłócały ciszy domowej szczególnie w porze nocnej poprzez szczekanie, wycie lub głośne zachowanie.

 

§ 23.  Na właścicielach lub opiekunach psów ciążą następujące wymagania :

 

1.     Na terenie użytku publicznego psy lub inne zwierzęta, które ze swej natury uważane są za agresywne, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras uznanych za agresywną lub mieszańców tych ras, na smyczy z założonym kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Za miejsca publiczne na terenie gminy Wólka uznaje się:

-         ulice i chodniki, tereny szkolne,

-         place, trawniki, skwery, alejki, pasaże piesze,

-         parki,

-         korytarze i klatki schodowe w budynkach wielomieszkaniowych.

2.     W pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielomieszkaniowych takich jak : korytarze, klatki schodowe prowadzenie psa może mieć miejsce wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

3.     Właściciele psów są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także w innych miejscach publicznych.

4.     Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

5.     Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu rozdrażnienia w wyniku czego mogą one stać się niebezpieczne dla ludzi lub innych zwierząt.

6.     Właściciel lub opiekun psa jest zobowiązany :

a)     szczepić psa przeciw wściekliźnie przestrzegając obowiązujących w tej sprawie przepisów prawa,

b)    okazywać dowód szczepienia osobom upoważnionym,

c)     ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa.

7.     Utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną lub mieszańców tej rasy wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Wólka.

8.     Właściciel, który pozostawi psa lub inne zwierzę domowe bez dozoru i opieki w miejscu publicznym, poniesie sankcje przewidziane prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego dozoru.

9.     Psy i inne zwierzęta domowe pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą traktowane jako bezpańskie, wychwytywane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu opieki weterynaryjnej ponosi właściciel niezależnie od sankcji wymienionych w pkt. 8.

10. Właściciel nieruchomości ( posesji ), posiadający psa zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwość wydostania się psa poza jej granice oraz do umieszczenia na ogrodzeniu nieruchomości tablicy informującej o zagrożeniu wynikającym z utrzymywania na nieruchomości psa.

11. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe zobowiązane są do ich grzebania w przypadku padnięcia.

 

                                                    Rozdział 6

 

   Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

                                              produkcji rolniczej

 

§ 24. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych spod produkcji rolniczej :

a)     budownictwa wielorodzinnego,

b)    skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego.

2.      W nieruchomościach położonych na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się utrzymywanie w pomieszczeniach wyłącznie poza budynkiem mieszkalnym drobnych zwierząt takich jak : drób, króliki, ( w celach sprzedaży ) w ilościach nie większych niż 20 sztuk pod warunkiem, że nie będą stwarzały uciążliwości właścicielom nieruchomości sąsiednich i osobom z nimi zamieszkującym.

3.      Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane przez właścicieli gospodarstw rolnych wówczas, gdy na nieruchomości znajduje się siedziba gospodarstwa rolnego, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszych Zasadach.

4.      Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do :

a)     gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem,  w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszych Zasad i nie powodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu oddalonych co najmniej 30 m. od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi. Odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie może powodować zawilgocenia ścian budynków, ich fundamentów i murów.

b)    Sprzątania odchodów tych zwierząt pozostawionych podczas ich przeprowadzania przez ulicę i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku.

c)     Nie powodowania przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny być utrzymywane w należytej czystości i porządku.

d)    Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno–epidemiologicznych.

e)     Grzebania lub przekazywania uprawnionym w tym celu jednostkom padłych zwierząt gospodarskich.         

 

5.      Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich :

a)     wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

b)    w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony.

c)     Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m. od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, położonym w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m. od dróg publicznych.

d)    Wprowadza się bezwzględny zakaz wypasania zwierząt na terenach rekreacyjnych, zieleni wiejskiej i w parkach.

 

8. Zasady nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich:

a)     utrzymywanych na terenach pracowniczych ogrodów działkowych,

b)    przebywających w zakładach weterynaryjnych,

c)     pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych.

 

                                                     Rozdział 7

 

               Deratyzacja na terenie gminy i sposób jej przeprowadzania

 

§ 25.    1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.

             2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczególności takich jak : węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.

             3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów  (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.

             4. Wprowadza się obowiązek powszechnej deratyzacji przynajmniej raz w roku na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach rolniczych położonych na terenie gminy.           

                                               

                                                       Rozdział 8

 

                     Egzekwowanie przestrzegania niniejszej uchwały

 

§ 26. 1.  Uprawnionym do kontroli niniejszych Zasad są :

a)     działający na pisemne upoważnienie Wójta Gminy Wólka pracownicy Urzędu Gminy,

b)    funkcjonariusze Policji,

c)     za okazaniem legitymacji służbowej przedstawiciele organów Inspekcji Ochrony Środowiska i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz innych jednostek, które mają w swoich zadaniach ochronę środowiska naturalnego.

 2. Nieprzestrzeganie obowiązków określonych w Zasadach podlega karom przewidzianym w art. 77, 117 i 145 Kodeksu wykroczeń oraz określonym w przepisach ustaw: Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o ochronie zwierząt.

 

§ 27. Wójt Gminy Wólka przekaże do publicznej wiadomości treść niniejszych Zasad, poprzez rozplakatowanie ich na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy Wólka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Uzasadnienie

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy i zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego regulamin jest podstawowym aktem prawnym określającym obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie gminy, związane z utrzymaniem porządku i czystości.

    Szczegółowe wymagania dotyczące treści regulaminu określa art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach        ( Dz. U. nr 132, poz. 622 – ze zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2017 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 771
18 kwietnia 2017 10:58 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)