Komunikaty

Uchwała Nr XL/199/06 Rady Gminy Wólka z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka.

 

 

                                      Uchwała Nr  XL/199/06

                                                 Rady Gminy w Wólce

                                          z dnia  27 stycznia  2006 roku

 

   w sprawie : Regulaminu  utrzymania czystości  i porządku na 

                                            terenie gminy Wólka

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm. ) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Jedn.tekst- Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ) Rada Gminy Wólka po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka „ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Wólka

 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVIII/181/97 Rady Gminy Wólka z dnia 13 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wólka

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący

                                                               Rady   Gminy

                                                        Wiesław Szajewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2017 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 470
18 kwietnia 2017 10:57 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)