Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 30.11.2015r. znak: RI.6220.2.2015.JK o wydaniu przez Wójt Gminy Wólka decyzji znak: RI.6220.2.2015.JK w dniu 30.11.2015.r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lokalnej kanalizacji sanitarnej w m. Świdnik Duży Drugi, gm. Wólka, planowanego do realizacji przez Gminę Wólka, Jakubowice Murowan

OBWIESZCZENIE RI.6220.2.2015.JK

Wójta Gminy Wólka

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 30.11.2015r. Wójt Gminy Wólka wydał decyzję znak: RI.6220.2.2015.JK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lokalnej kanalizacji sanitarnej
w m. Świdnik Duży Drugi, gm. Wólka, planowanego do realizacji przez  Gminę Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

W związku z powyższym informuję, że z ww. decyzją  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce w pokoju nr 23, IIp. – w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i Bip Urzędu Gminy Wólka oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, a także w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)

- A/a, JK/JK tablica ogłoszeń, BIP Gminy Wólka, miejsce realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Wólka

 

                                              

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2015 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 622
30 listopada 2015 09:48 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2015 09:48 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)