Komunikaty

Protokół XIV z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 16.10.2015

Protokół XIV

z posiedzenia Rady Gminy Wólka

z dnia 16.10.2015

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności

Na stan 15 radnych obecni wszyscy członkowie Rady

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :

Edwin Gortat – Wójt Gminy

Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy,

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka,

Sołtysi według załączonej listy obecności.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego stałych komisji Rady o pracy między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania.

  7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

   1. Informacja przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników,

   2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,

   3. przygotowanie i rozdanie kart do głosowania,

   4. głosowanie,

   5. odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej,

   6. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie,

   7. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

  8. Podjęcie uchwał w sprawie:

   1. zmian w budżecie gminy na 2015 r.

   2. wieloletniej prognozy finansowej.

   3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

   4. Wolne wnioski.

   5. Zamknięcie obrad.
 •  

   

   

   

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń witając wszystkich zebranych, stwierdził prawomocność obrad. Na stan 15 radnych, obecni wszyscy członkowie Rady Gminy Wólka.

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad.

Edwin Gortat Wójt Gminy, poprosił o wprowadzenie zmian w porządku obrad. Pierwszy wniosek dotyczył pkt. 3. Wójt zwrócił się z prośbą, aby nadać mu brzmienie „przyjęcie protokołów
z poprzednich sesji”. Drugi wniosek obejmował wprowadzenie do porządku obrad w pkt. c ) uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Lubelskiemu oraz w pkt. d) uchwały w sprawierealizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112458L klasy KDD-G od km 0+000 do km 2+013,00 w miejscowości Biskupie-Kolonia (etap I)” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad poprawki
 pkt 3 oraz  uchwał zaproponowanych  przez Wójta Gminy.

Za wprowadzeniem do porządku obrad powyższej uchwały byli wszyscy obecni radni.

Następnie porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji z dnia 9.9.2015 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji nadzwyczajnej
z dnia 3.10.2015 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Informację z realizacji uchwał przedstawił Wójt Gminy Edwin Gortat
(zał. do protokołu).

Ad.5 Informacje o pracy między sesjami przedstawił Przewodniczący Rady oraz wszyscy Przewodniczący stałych Komisji.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania.

Radni nie wnieśli interpelacji, ani zapytań.

Ad. 7. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku.

Ad. a) Przewodniczący Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników, Pan Michał Kornet odczytał  protokół z posiedzenia Zespołu oraz opinię dotyczącą kandydatów na ławników
(załącznik do protokołu).

Ad b) Radni przystąpili do powołania komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby powołać jedną komisję do wyboru ławnika do Sądu Okręgowego i do  Sądu Rejonowego Lublin- Wschód, i aby liczyła ona 3 osoby.

Radni nie wnieśli uwagi jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek. W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące osoby

1. Edyta Dobek

2. Mirosław Fil

3. Janusz Mamcarz

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji członka komisji skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego składu komisji skrutacyjnej.

Radni nie wnieśli uwagi i jednogłośnie przyjęli proponowany skład.

Komisja skrutacyjna została powołana w następującym składzie:

1. Edyta Dobek

2. Mirosław Fil

3. Janusz Mamcarz

 

Ad c ) Przewodniczący Rady Gminy poprosiła o przygotowanie kart do głosowania i ogłosił 5 min. przerwy.

Ad d ) Po przerwie Komisja Skrutacyjna zgłosiła gotowość do pracy. Przewodnicząca Komisji Pani Edyta Dobek, zapoznała radnych z zasadami głosowania. Następnie rozdano karty i przystąpiono do tajnego głosowania. Po zebraniu kart Przewodniczący Rady Gminy poprosił komisję o przeliczenie głosów i ogłosił kilkuminutową przerwę.

 Ad. e) Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała jako pierwszy protokół
z przebiegu wyborów na ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie, stwierdzający, że kandydat
Pan Eugeniusz Adam Filipek otrzymał 15 głosów.

             W związku z powyższym na ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie, wybrany został Pan Eugeniusz Adam Filipek.

Następnie Przewodnicząca Edyta Dobek odczytała drugi protokół z przebiegu wyborów
na ławnika Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, stwierdzający,
że kandydatki na ławnika w osobach:

Pani Ewa Elżbieta Dońka otrzymała 5 głosów,

Pani Iwona Agnieszka Skiba otrzymała 9 głosów

 W związku z powyższym na ławnika sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku wybrana została Pani Iwona Agnieszka Skiba.

Ad f) Przewodniczący Rady Gminy, odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XIV.81.2015 w sprawie wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Lublinie.
 została podjęta jednogłośnie.

Ad g) Przewodniczący Rady Gminy, odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XIV.82.2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 8..Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. a) Następnym projektem w porządku obrad była uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie.

Na prośbę Wójta Gminy głos zabrał Sekretarz Gminy, zgłaszając oficjalny wniosek
o wprowadzenie dodatkowych zmian w powyższej uchwale wynikających z konieczności przeniesienia między działami kwoty 16 468 zł  w związku z otrzymanym pismem od dyrektorów szkół z prośbą o dokonanie przesunięć.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie

Radni nie wnieśli dalszych uwagi i uchwała Nr XIV.83.2015 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2015 r.
wraz z przyjętymi poprawkami, została podjęta jednogłośnie.

Ad b) Kolejnym projektem była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie.

Radni nie wnieśli dalszych uwag i uchwała Nr XIV.84.2015 sprawie wieloletniej prognozy finansowej została podjęta jednogłośnie.

 

 

 

Ad c) Kolejnym punktem w porządku obrady był projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Lubelskiemu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną opinię komisji w tej sprawie

Radni nie wnieśli uwagi i uchwała Nr XIV.85.2015 w sprawie w udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Lubelskiemu została  podjęta jednogłośnie.

 

Ad.d) Ostatnim projektem przedstawionym na sesji była uchwała dotycząca realizacji zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112458L w miejscowości Biskupie-Kolonia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Marek Zatorski przedstawił pozytywną opinię komisji
w tej sprawie.

Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XIV.86.2015 w sprawie realizacji zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112458L klasy KDD-G od km 0+000 do km 2+013,00
w miejscowości Biskupie-Kolonia (etap I)” w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9. Odpowiedzi interpelacje i zapytania.

Brak wolnych wniosków i zapytań.

Ad. 10. Wolne wnioski.

Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, zwracając się z zapytaniem na jakim etapie jest sprawa wiat przystankowych.

Na pytanie odpowiedział Wójt Gminy, informując, że czekamy na przetarg, który ma ogłosić Gmina Mełgiew.

 Radny Krzysztof Kozieł, zapytał, kiedy to może nastąpić.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie posiada na chwilę obecną takiej informacji.

Głos zabrała Radna Magdalena Udrycka, pytając o sprawię „lewoskrętu i drogi”. Dodała,
że mieszkańcy dzwonią i pytają o wyjazd w kierunku Lublina. Przychyliła, się również do pytania Radnego Kozieła dotyczącego wiat przystankowych i koszy na śmieci.

Głos zabrał Radny Krzysztof Kozieł, zwrócił uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych
i kierowców na przebudowanej w ramach programu GAMBIT drodze krajowej. Dodał, że brak pobocza powoduje, że podczas przechodzenia konduktu żałobnego podczas pogrzebu, kierowcy łamią przepisy, wyprzedzając lewym pasem, za „strzałkami” i „wysepkami”, narażając pieszych
na niebezpieczeństwo. Radny poprosił, aby podjąć wspólne działania zmierzające do min. wybudowania poboczy i lewoskrętów. Powiedział, że „liczy na wsparcie Wójta i władz gminy”.

Głos zabrał Sekretarz Gminy Wiesław Szajewski poruszając kwestię, dotyczącą lewoskrętu oraz bezpieczeństwa na drodze krajowej. Zaznaczył, że podjęto szereg działań zmierzających
do wybudowania lewoskrętu. Dodał, że gmina, co najmniej dwukrotnie występowała do Generalnej Dyrekcji w tej sprawie, jednak GDDKiA odpowiedziała, że „pozwolenie na lewoskręt będzie możliwe tylko i wyłącznie z drogi krajowej jadąc od Długiego skręcając w tzw. drogę „zawólcze” w lewo, pod warunkiem że gmina zrobi jednokierunkowy ruch na drodze tzw „zawółcze”, czyli odprowadzi wszystkich mieszkańców, aby dojeżdżali do powiatówki, a później powiatówką wjeżdżali na drogę”. Sekretarz powiedział, że było by to gorsze rozwiązanie od tego, które w tej chwili funkcjonuje i dlatego gmina na to nie wyraziła zgody. Podkreślił, że wykonawcą byłą GDDKiA mając decyzję i pozwolenie. Dodał, że zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, jednak zgodnie z ustaleniami z Panią Radną Udrycką, gmina będzie dążyć do tego, aby poprawić bezpieczeństwo po prawej stronie drogi krajowej „od przejścia do kościoła, a dalej przedłużając do samej „serwisówki” zjeżdżając z węzła, ponieważ wszyscy Ci, którzy mieszkali po prawej stronie jadą w kierunku Długiego nie mają bezpiecznego przejścia”

            W dalszej części swojej wypowiedzi Sekretarz odniósł się do „programu GAMBIT, wyrażając zadowolenie z prac wykonanych przez GDDKiA na drodze krajowej mimo, odmowy wykonania korekty. Stwierdził, że problem bezpieczeństwa został częściowo rozwiązany, a gmina podejmie dalsze działania w tej sprawie. Kontynuując nawiązał do wypowiedzi Radnego Kozieła zwracając uwagę, że gmina nie ponosi winy za zachowania kierowców łamiących przepisy.

Ad. 11. Przewodniczący Rady Gminy, zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy Wólka.

 

 

 

Protokołowała                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

 

Agnieszka Rybka                                                                            Józef Madoń

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2015 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 889
24 listopada 2015 11:21 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 listopada 2015 11:18 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)