Komunikaty

Protokół XIII z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 03.10.2015

Protokół XIII

z nadzwyczajnego posiedzenia

Rady Gminy Wólka

z dnia 3.10.2015


Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności

Na stan 15 radnych obecnych 13

Nieobecni: Dorota Sajdak, Jadwiga Kowalik

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :

Edwin Gortat – Wójt Gminy

Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy,

Wiesław Szajewski – Sekretarz Gminy,

Pracownicy Urzędu Gminy Wólka,


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

    1. wieloletniej prognozy finansowej.

  4. Zamknięcie obrad.


Ad 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń witając wszystkich zebranych. Stwierdził prawomocność obrad, na stan 15 radnych  obecnych 13. Następnie poinformował, że dzisiejsze posiedzenie, zwołane jest na wniosek Wójta, w związku z czym poprosił, Pana Edwina Gortata o uzasadnienie prośby o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Edwin Gortat Wójt Gminy, podziękował wszystkim za przybycie  na sesję. Uzasadniając swój wniosek powiedział, że prośba o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy podyktowana była koniecznością podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kontynuując Wójt wyjaśnił, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która została podjęta na poprzedniej sesji. Uwagi RIO dotyczyły w szczególności gospodarki niskoemisyjnej i związanych z tym zadań znajdujących się w wieloletniej prognozie finansowej. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że przedsięwzięcia i  wprowadzone kwoty są  „sztuczne” i nie zostały wykazane źródła finansowania, czyli przychodów, które mogły by zrównać wydatki po stronie gminy. Wójt poprosił Panią Agnieszkę Grobelską Skarbnika Gminy o szczegółowe wyjaśnienie zmian dokonanych w uchwale.


Ad. 2, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag i proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 3. Proponowany projekt dotyczył wieloletniej prognozy finansowej. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik Agnieszkę Grobelską o wyjaśnienia dotyczące proponowanej uchwały.

Pani Agnieszka Grobelska, odpowiadając na prośbę Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy przedstawiła wyjaśnienia dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Na początku swojej wypowiedzi Skarbnik Gminy powiedziała, że przeprowadzane zmiany
są „powrotem” do kwot wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2020 z przed sesji z dnia 9.9.2015 r. Dodała, że taka zmiana mogła nastąpić w wyniku zmniejszenia wartości przedsięwzięć lub wykreślenia niektórych z nich z wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Kontynuując Skarbnik Gminy omówiła wszystkie zmiany dokonane w uchwale, wraz z podaniem proponowanych kwot oraz usuniętych z wykazu przedsięwzięć. Następnie poprosiła o dokonanie dodatkowych poprawek do zaproponowanego projektu uchwały.

Wójt Gminy w związku z prośbą Pani Skarbnik wystąpił z oficjalnym wnioskiem o dokonanie dodatkowych poprawek do proponowanego projektu uchwały polegających na tym aby na stronie 5 załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć do wpf, w pkt. 1.3.2.3 pgn instalacja odnawialnych źródłeł energii ze szczególnym naciskiem na montaż mikro instalacji fotowoltaicznych, inwestycje wysokonakładowe, wprowadzić w rubryce ; limit 2016 kwotę 500 tys. i limit 2017 500 tys.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego wniosku.

Radni nie wnieśli uwag i wniosek o zmianę w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został podjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej Pana Marka Zatorskiego o opinię w sprawie proponowanego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad proponowanym projektem uchwały. Radni nie wnieśli uwag i uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Nr XIII.80.2015 została podjęta jednogłośnie.


Ad 4.  Przewodniczący Rady Gminy Wólka , zamknął obrady XIII sesji Rady Gminy Wólka

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

Agnieszka Rybka                                                                            Józef Madoń

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2015 20:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 772
19 października 2015 20:15 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2015 20:14 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2015 20:10 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)