Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 13.03.2015 r. w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkac

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Wólka

z dnia 13.03.2015 r.

 

w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2015 pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 10 ust. 1 i 2 uchwały XLIX/300/14 Rady Gminy Wólka z dnia 7 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia nr 16/2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wólka, zwracam się do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadania pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

Kandydatów do komisji konkursowej organizacje zgłaszają na piśmie wg. wzoru stanowiącego załącznik  do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 18 marca 2015 r., z tym że jedna organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

       Do komisji wejdą dwie osoby spośród osób zgłoszonych przez organizacje. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch kandydatów, wybór dokonany zostanie w drodze losowania. Jeżeli pomiędzy zgłoszonym kandydatem, a organizacją, która złożyła ofertę zaistniałaby sytuacja budząca zastrzeżenia co do jego bezstronności, jest on zobowiązany
do poinformowania o powyższym Wójta Gminy i będzie podlegał wyłączeniu z prac komisji. Do składu komisji nie wchodzą osoby wskazane przez organizację jeżeli organizacje te zgłosiły ofertę na realizację ww. zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2015 00:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 739
17 marca 2015 11:16 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie załącznika [zgloszenie_do_komisji_konkursowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2015 00:00 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie załącznika [2015_03_13_15_26_37.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2015 00:00 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)