Komunikaty

Protokół Nr XXXVIII/13 z posiedzenia Rady Gminy z dnia 8 listopada 2013 roku

 

                                                           Protokół  Nr XXXVIII/13

                                                          z posiedzenia Rady Gminy

                                                         z dnia 8 listopada 2013 r.

 

Obecni na posiedzeniu  radni   wg Listy obecności.

Na stan 15 obecnych było 14. Nieobecna radna Małaj Ewa.

 

                                   Porządek posiedzenia :

 

           

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.

 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków,

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady  o pracy między sesjami.

 6. Interpelacje i zapytania

 7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Wólka.

 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce za 2012 r.

 9. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wólka na lata 2008-2013 za 2012 rok.

 10. Raport nt. zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wólka i podjętych działań w 2012 roku,

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia rocznego programu współpracy Gm. Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014,

b) w sprawie przyjęcia "Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Wólka na lata
2014 – 2020”,

c) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Wólka na 2014 rok, na realizację projektu “Gmina Wólka – Dolina Inwestycji” o współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ,Priorytet II – Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy, ze środków EFRR,

d) przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Wólka na lata 2013-2015,

e) nabycia nieruchomości  ( Biskupie kolonia),

f) zmiany uchwały Nr XXV/150/12 z dnia 30.11.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat g) zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Wólka,

h) przyjęcia przez Gminę Wólka zadania zarządzania drogą (dawny odcinek publicznej drogi ul. Mełgiewskiej) występującą na działce Nr 2359/1 w Świdniku Dużym,

i) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej,

j) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014,

k) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka  na 2014 rok

l) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na   2014,

Ł) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

m) zmian wieloletniej prognozy finansowej.

  12. Odpowiedzi na    interpelacje i zapytania.

  13. Wolne wnioski.

   14.Zamknięcie obrad

 

Ad.1.Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń witając wszystkich zebranych. Stwierdził prawomocność  obradna stan 15 radnych obecnych było 14.

Ad.2.Do proponowanego porządku obrad wniosek formalny zgłosił Przewodniczący Rady proponując przerwanie sesji po punkcie 12 czyli „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania”  Uzasadniając wniosek wspomniał o planowanej uroczystości  związanej z oddaniem drogi Wólka-Świdnik Duży Pierwszy na którą zaproszeni zostali wszyscy radni i sołtysi jak również  udział swój zapowiedzieli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego , Starostwa Powiatowego i  Zarządu Dróg. W związku z powyższym zaproponował ,żeby  druga część obrad sesji odbyła się w dniu 10 listopada właśnie z udziałem gości zaproszonych. Radni nie wnieśli zastrzeżeń i wniosek Przewodniczącego przyjęty został jednogłośnie.

Ad.3.Protokoł z sesji  z dnia 12 września br.  przyjęty został 11 głosami za , przy 3 wstrzymujących się. Protokół z sesji z dnia 27 września br. przyjęty został 11 głosami za , przy 3 wstrzymujących się.

Ad.4.Informację z realizacji i uchwał przedstawił Wójt Pan Edwin Gortat. ( zał. do protokołu)

Ad.5 Informację o pracy między sesjami przedstawił Przewodniczący Rady oraz przewodniczący stałych komisji Rady.

Ad.6. Interpelacje i zapytania zgłosili radni :

 Radny Krzysztof Rycek pytał kiedy nastąpi realizacja drogi gminnej ( koło Państwa  Serwin)  czy będą podejmowania działania  naprawcze  na drodze powiatowej,

Radny Oleszczuk Krzysztof  prosił o informację dotyczącą  działań jakie podejmowane będą w sprawie  ewentualnego złożenia mandatu przez radną Ewę Małaj.

Radny Skrzypek  Rober pytał czy na terenie gminy pobierana jest opłata od osób handlujących przy cmentarzach, jeżeli nie to dlaczego ,a jeżeli pobierana to prosił o podanie kwoty .  Zwrócił uwagę na  zakręt przy łąkach w Sobianowicach który stanowi bardzo niebezpieczne miejsce. Proponował  rozwiązanie doraźne czyli wycięcie  krzaków co poprawi widoczność. Powiedział ,że  bezskutecznie  prosi już kolejny raz o pomalowanie przystanków miejscowości Turka  oraz  ustawienie  przy przystankach koszy na śmiecie.

Ad.7.Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń zapoznał radnych z pismem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Pana Sławomira Kuny dotyczącego analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2012.

 Przewodniczący Rady Pan Madoń powiedział ,że radni ,których oświadczenia zawierały błędy otrzymają informację na piśmie prosił ,żeby w nowych oświadczeniach unikać  wcześniej popełnionych błędów.

Radny Oleszczuk powiedział ,że na stronie  internetowej Urzędu Gminy nie ma oświadczeń radnych i nie można zweryfikować błędów wytkniętych przez Drugi Urząd Skarbowy . Jego zdaniem i kilku radnych tego rodzaju  błędów nie ma w ich oświadczeniach majątkowych.

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej .                                                                    Przewodniczący Komisji Samorządu i Oświaty Pan Krzysztof Oleszczuk przedstawił pozytywną opinię Komisji. Radni nie wnieśli uwag  i sprawozdanie przyjęte zostało jednogłośnie.

Ad.9.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Wólka na lata 2008 – 2013 za 2012 rok. Komisja Samorządu i Oświaty analizowała przedstawione materiały jej Przewodniczący Pan Krzysztof Oleszczuk przedstawił pozytywna opinię komisji. Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.10. Raport nt. zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wólka i podjętych działań w 2012 roku. Przewodniczący Komisji Samorządu i Oświaty przedstawił pozytywną opinię swojej komisji . Radni nie wnieśli uwag i  jednogłośnie przyjęli przedstawione materiały.

Ad.11.Podjęcie uchwał w sprawie:

Pierwszy projekt uchwały dotyczył przyjęcia rocznego programu współpracy Gm. Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014,

Przewodniczący Komisji Samorządu i Oświaty przedstawił pozytywna opinię swojej Komisji . Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII/228/13 podjęta została jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały dotyczył  przyjęcia "Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Wólka na lata 2014 – 2020. Przewodniczący Komisji Samorządu i Oświaty przedstawił pozytywną opinię swojej Komisji . Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII/229/13 podjęta została jednogłośnie.

 

Następny projekt uchwały dotyczył  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Wólka na 2014 rok, na realizację projektu “Gmina Wólka – Dolina Inwestycji”  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 ,Priorytet II – Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy, ze środków EFRR. Przewodnicząca Komisji Pani  Lucyna Chmielewska przedstawiła pozytywną opinię swojej komisji.  Radny Skrzypek Robert prosił o podanie więcej szczegółów.    Wójt Pan Edwin Gortat  powiedział ,że to zadanie ma na celu promowanie naszej gminy i naszych przedsiębiorców .  Należy iść w w tym kierunku. Podał za przykład gminę Mełgiew ,która skorzystała z tego projektu co miało przełożenie na  15 %  wzrostu nowych przedsiębiorców na terenie gminy a tym samym zwiększenie dochodów. Zdania radnych były podzielone , kilku  sceptycznie podchodziło do  kwestii  zasadności podejmowania uchwały .  Radny  Skrzypek  Robert powiedział ,że na stronie internetowej gminy Wólka wiele danych jest nie aktualnych. Jego zdaniem  należy właściwe wykorzystać istniejącą stronę internetową  a nie tworzyć nowy portal .Pan Edwin Gortat Wójt Gminy odpowiedział ,że  nowy portal pozwoli spojrzeć inaczej, głębiej i  szczegółowiej na propozycje gminy. Dodał ,że brak gminnego centrum obsługi inwestora  był głównym zarzutem w stosunku do gminy, dlatego też uruchomienie centrum  da szansę przedsiębiorcy na oszczędzenie czasu . Podkreślił ,że jest to jedyny konkurs. W następnym roku już nie będzie takiej możliwości  dlatego prosi o rozważenie jego argumentów i przyjęcie projektu uchwały. . Radny Oleszczuk i radny Skrzypek wyrażali opinię ,że tego rodzaju promocja jest zbyt  kosztowna i zupełnie zbędna. Radny  Oleszczuk Krzysztof   uznał ,że najlepszym rozwiązaniem będzie uporządkowanie  obecnej strony internetowej a nie wydawanie nowych środków, dlatego też jest  zdecydowanie przeciwny .Po wysłuchaniu stanowisk Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń poddał pod głosowanie projekt uchwały. Uchwała Nr XXXVII/230/13 została podjęta  9 głosach za, przy  4 przeciwnych  i 1 wstrzymującym się.
                                                                                                                       

Kolejny projekt uchwały dotyczył przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w gminie Wólka na lata 2013-2015. Przewodniczący Komisji Samorządu i Oświaty  Pan Krzysztof Oleszczuk przedstawił pozytywna opinię swojej Komisji. Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII/231/13 podjęta została jednogłośnie.

 

Następny projekt uchwały dotyczył nabycia nieruchomości  ( Biskupie kolonia). Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Ryszard Pietrzak przedstawił pozytywna opinię swojej Komisji Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII/232/13 podjęta została jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przyjęcia przez Gminę Wólka zadania zarządzania drogą (dawny odcinek publicznej drogi ul. Mełgiewskiej) występującą na działce Nr 2359/1 w Świdniku Dużym. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Ryszard Pietrzak przedstawił pozytywna opinię swojej Komisji Radni nie wnieśli uwag i uchwała Nr XXXVII/233/13 podjęta została jednogłośnie.

 

Następny projekt uchwały dotyczył ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Lucyna Chmielewska przedstawiła pozytywną opinię Komisji.  Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Ryszard Pietrzak przedstawił wniosek Komisji Rolnictwa a mianowicie  w § zmniejszyć stawkę z 15 % na 10 % natomiast  § 2 pozostawić bez zmian. Wójt Pan Edwin Gortat  odniósł się do wniosku Komisji i wyjaśnił ,że przyjmując tą stawkę, bilans wychodziłby na zero i nie byłoby sensu podejmowanie nowej uchwały  .  Dodał ,że projekt uchwały zawiera już zmniejszenie stawki obowiązującej w tym roku, prosił o przyjęcie projektu uchwały w formie jaką przedłożył. Zdaniem Przewodniczącego Komisji Pana Ryszarda  Pietrzaka stawka 10 % jest wystarczającą stawką ,pozwalającą  na  pokrycie  kosztów związanych  z jej naliczeniem . Wójt  odpowiedział ,że w tej kwestii się zgadza  lecz nie chodzi  tu tylko o pokrycie poniesionych kosztów lecz przynajmniej o  minimalny dochód.  Pan Ryszard Pietrzak pytał o koszty poniesione przez  urząd przy działce 100 m. Pani Elżbieta  Kołtun wyjaśniła ,że nie wolno tu przejmować  całej kwoty  tylko o wartość działki po podziale . Dodała ,że nie chodzi tu o pracę urzędnika tylko o rzeczoznawcy ,który na tym zarabia. Wójt Pan Edwin Gortat  jeszcze raz podkreślił ,że obecnie obowiązuje  stawka 20 % a radni otrzymali projekt uchwały w którym  proponuje zmniejszenie na 15 %  i jest to korzystniejsze rozwiązanie .                                                   

  Radny Pietrzak Ryszard  przyznał ,że Wójt proponuje zmniejszenie opłaty adiacenckiej, ale jego zdaniem można pójść dalej i wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników poprzez zmniejszenie stawki na 10 %.  Co  pozwoli na pozyskanie większej ilości nabywców  a tym samym zwiększenie sprzedaży. W tego rodzaju działaniu widzi tylko same korzyści dla gminy Wólka. Podtrzymał złożony wniosek i prosił Przewodniczącego Rady o jego przegłosowanie. Wójt kolejny raz wyjaśnił jaki cel przyświecał wprowadzeniu opłaty adiacenckiej. Krytycznie odniósł się do propozycji radnego Pietrzaka podkreślił ,że forma jaką on  proponuje nie będzie  spełniała swojego zadania ,prosił radnych  o jego  ocenę . Przewodniczący Komisji Pan Ryszard  Pietrzak powiedział ,że cyt.” Wójt nie przedstawił konkretów i  nie zgadzam się ,że 10 % wystarczy tylko na papier”. Powtórzył ,że  jego zdaniem  cyt.”10 % w zupełności zaspakaja potrzeby w urzędzie gminy i być może przynosi mały zysk.”                                                                                                                                                       Pani Skarbnik Agnieszka Grobelska  przypomniała radnym ,że na dzisiejszym posiedzeniu uchwalając podatki, tym samym planują i  określają dochody jakimi będzie dysponować gmina w  2014 roku.     Dodała ,że w załączniku do uchwały o wieloletniej prognozie na 2014 rok ,żeby zachować relację wynikającą  z ustawy o finansach publicznych, potrzeba jest nam 33 mil dochodów. W tej chwili  szacunkowo można określić ok.31 mil. Bardzo mocno  podkreśliła ,że zarówno Wójt jak i ona nie będą wpisywać liczb ,które nie mają pokrycia w rzeczywistości.  Wyraziła obawę, że  działania radnych mogą być  podyktowane tzw. jak to określiła . „dobroczynnością” a nie realnymi możliwościami wynikającymi z posiadanych środków.   

Przestrzegała radnych przed podejmowaniem decyzji ,które są sprzeczne zarówno z ustawą o finansach publicznych jak i zdrowym rozsądkiem. Jeżeli nie będą zachowane relacje                                        (o których  dużo mówiła w ubiegłym  roku przy uchwalaniu budżetu)  skutkować to będzie  bardzo poważnymi konsekwencjami. Dodała ,że decyzja należy do radnych, ale nie mniej jednak prosiła o poważne potraktowanie jej ostrzeżenia i dokładne odnotowanie w protokole ,żeby nikt jej nie zarzucił ,że radni nie byli poinformowani o skutkach wynikający  z takiego podejścia do sprawy.                   Radny  Ryszard Pietrzak powiedział ,że zgadza się w tej kwestii z Panią Skarbnik ,że bez sensu jest wykonywać coś co nie przynosi dochodu.  Poprosił o informację jakie dochody były zaplanowane z opłaty adiacenckiej  w roku ubiegłym a jakie uzyskano .                                                                               Pani Skarbnik odpowiedziała ,że w roku ubiegłym  (2012)uzyskano dochody z 4 decyzji na kwotę 12 tys. zł . Z decyzjami ,które wydane zostały w tym roku i się uprawomocniły łącznie   uzyskano 150 tys. zł.                                                                                                                                                                   Pan Pietrzak Ryszard  prosił o podanie kwoty na jaką zaplanowano dochody z opłaty adiacenckiej . Pani Skarbnik odpowiedziała ,że dochody  zaplanowano na kwotę  650 tys. zł i nie potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie ma więcej decyzji. Zaznaczyła ,że tu  jak to określiła cyt.”jest taki wentyl bezpieczeństwa mający  na celu załatanie tym dochodem,  niedoboru”. Dodała ,że jeżeli spręży się Referat  Infrastruktury i wyda więcej decyzji to będziemy wstanie pozyskać duże dochody. Jeszcze raz apelowała do radnych ,żeby mieli świadomość ,że to od  ich decyzji zależy jak  pozyskać dochody i prawidłowo realizować budżet a  radni na bieżąco w sprawozdaniach są informowani o realizowaniu budżetu gminy. Pani  Elżbieta Kołtun Kierownik Referatu  odniosła się do tematu wydawania decyzji, wyjaśniając  ,że tu nie chodzi o sprężanie się, bo  nikt nie jest wstanie przewidzieć jaki będzie rzeczywisty  dochód . W ubiegłym roku wydano 90  decyzji podziałowych  w  dniu dzisiejszym podpisano 40 decyzję.   Jak nie ma decyzji nie ma opłaty. Trudno jest  określić ile osób w przyszłym roku  zdecyduje się na podział działek. Podkreśliła ,że  to wnioski mieszkańców decydują o tym czy pieniądze z tego tytułu będą czy też nie i nie jest to zależne od pracowników referatu.                                          Radny Oleszczuk Krzysztof   przypomniał ,że w roku ubiegłym on  był wnioskodawcą zmiany jaką proponuje obecnie Wójt , jednak decyzją radnych uchwalono wyższą stawkę .Jego  zdaniem dzisiejsza  ,propozycja  jest wyważona i być może spowoduje zwrócenie uwagi  mieszkańców  którzy  wyrażą zainteresowanie  podejmowaniem tego rodzaju decyzji .  Krytycznie odniósł się do propozycji większego obniżenia stawki i uznał to za działanie  bezzasadne . Wyraził opinię ,że radni winni myśleć o dochodach gminy i mieć na uwadze  dobro całej gminy . Wójt  Pan Edwin Gortat powiedział ,że podjęte  uchwały   można    zweryfikować i je  zmienić. Miedzy innymi szczegółowa  analiza tej uchwały  pozwoliła mu na wyjście naprzeciw oczekiwaniom  mieszkańców,  poprzez zmniejszenie stawki  opłaty adiacenckiej i właśnie  projekt dzisiejszej  uchwały  jest wynikiem tej analizy.               Radny Skrzypek Robert  rozważał  sytuację cyt.”  kiedy wybrane zostaną nowe władze ,bo należy pamiętać ,że  następny rok jest rokiem wyborczym i zaproponowane zostaną  wyższe stawki to będzie dopiero szok dla mieszkańców”. Wyraził opinię ,że ten projekt  uchwały w wersji przedstawionej przez Wójta jest wyważony . Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnego Pietrzaka czy podtrzymuje swój wniosek, otrzymał odpowiedź twierdzącą  i poddał  wniosek  pod glosowanie.  Za głosowało    2 radnych , przeciwnych było 10 i 2 wstrzymało się od głosu. Wniosek został odrzucony. Następnie poddany został  pod głosowanie projekt uchwały w wersji proponowanej  przez Wójta. Głosów  za oddało 10 radnych , przeciwnych było 2 i 2 wstrzymało się od głosu. Uchwała  Nr XXXIII/224/13 została podjęta.

 

Kolejny projekt uchwały dotyczył określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 , Wójt poinformował, że stawki proponowane są na poziomie roku ubiegłego nawet nie podniesiono  nawet o stopień inflacji. Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Ryszard Pietrzak i Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Lucyna Chmielewska przedstawili pozytywna opinie swoich komisji. Uchwała Nr XXXIII/225/13  przyjęta została jednogłośnie.

 

 

Następny projekt uchwały dotyczył określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wólka  na 2014 rok,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Liczmański poinformował  radnych ,że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, wypracowano wniosek dotyczący wyodrębnienia w pozycji od budynku lub ich części w punkcie e „ od działalności gospodarczej” a dokładnie chodzi tu o garaże  należące do mieszkańców bloków .  Nie zgłasza wniosku, ponieważ otrzymał informację od Wójta Szajewskiego z której wynika,  że przepisy nie dają  możliwości wyodrębnienia garaży za które mieszkańcy płacą stawkę bardzo wysoką, bo 4,40 zł za m2,  taką jak  prowadzący działalność gospodarczą którzy z tego tytułu mają dochody. Natomiast pozostali mieszkańcy tego podatku nie płacą. I nikt z tego tytułu nie podnosi jak to określił cyt.” larum jak przy podnoszeniu nawet o stawkę minimalną podatków dotyczących innych podatników między innymi podatku rolnego”. Konieczne jest uświadomienie radnym , mówił Pan Liczmański cyt.”że dochodzimy do sytuacji patowej  którą  sygnalizuje Pani Skarbnik bo brakuje nam 2 mil i pytanie nasuwa się skąd je wziąć. W ubiegłym roku z wielkim trudem udało się to wszystko pospinać i sytuacja powtarza się. Jego zdaniem nie można mówić o jakichkolwiek obniżkach trzeba się zastanowić i pomyśleć o tym ,żeby o stopień inflacji podatki zwiększyć.” Powiedział ,że w tej chwili propozycja podwyższenia podatków ma wielu oponentów ,ponieważ radni już biorą pod uwagę rok przyszły ,rok wyborczy. żeby przed wyborcami pokazać się w świetle tych ,którzy okazali się wspaniali i nie podnieśli podatków. Jego zdaniem może okazać się to bardzo zgubne ,gdy dojdzie do sytuacji kiedy trzeba będzie znacznie podnieść podatki. Dodał ,że  sprawy podatków powinny być podejmowane ze spokojem rozwagą i przemyśleniem nie tylko mając na uwadze wybory. Wyraził pogląd ,że podatki lepiej podnosić małymi kwotami ,które nie będą odczuwalne, niż potem gwałtownie. Przypomniał poprzednią kadencję ,gdzie podatek rolny od lat  nie był podnoszony a potem trzeba było to uregulować .Proszę pamiętać , mówił radny Liczmański cyt.”że wszyscy mamy oczekiwania i pobożne życzenia. Komisja Rewizyjna przestrzegała  Wójta  przed podejmowaniem decyzji o dodatkowych inwestycjach ,które będą skutkować kłopotami z  ich realizacją. Zwrócił się do radnych o zastanowienie się nad dalszą dyskusją i podejmowaniem decyzji które mają kolosalny wpływ na dochody gminy. Do roli radnego należy podchodzić z umiarem i wyczuciem i mieć na uwadze odpowiedzialność za budżet a nie tylko patrzeć jak to ocenią wyborcy  Wyraził wątpliwość co do właściwej strategii którą przyjęli Wójtowie i pracownicy. Zastanawiał się czy jest rozsądna, rozważał możliwość podniesienia podatków przynajmniej o stopień inflacji.  Pan Szajewski wyjaśnił kwestię ustalenia podatku od nieruchomości w części która dotyczy sprawy naliczenia podatku od posiadanych garaży w blokach wielorodzinnych. Powiedział ,że konsultował to z kancelarią prawną i otrzymał informację ,że  Rada Gminy nie może wyodrębnić garaży i ustalić innej stawki niż dla lokalu wykorzystanego pod działalność  gospodarczą. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały .Za przyjęciem uchwały głosowało 13 ,przeciwnych nie było 1 głos wstrzymujący. Uchwała Nr XXXVIII/226/13 została podjęta.

Następny projekt uchwały dotyczył obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na   2014. Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Lucyna Chmielewska przedstawiła pozytywna opinię swojej komisji. Natomiast Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Ryszard Pietrzak w imieniu Komisji  przedstawił wniosek o zmniejszeniu stawki podatku o 5 % co daje kwotę 50,16 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Adam Liczmański zgłosił wniosek formalny o podwyższenie podatku rolnego o 5 %. Wójt Pan Edwin Gortat stał na stanowisku ,żeby przyjąć projekt uchwały w wersji którą przedłożył .                                                                    Przewodniczący  Ryszard Pietrzak powiedział ,że kwestia ustalenia ceny zboża była szeroko dyskutowana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Komisja przyjmując wniosek miała na uwadze obecnie obowiązującą niską cenę zboża ,co tym samym ma przełożenie na i tak trudną sytuację rolników. Środki potrzebne do produkcji znaczenie podrożały co jest nie bez znaczenia  i ma wpływ na  sytuację  finansową rolników. Powołał się na rozmowy z rolnikami ,którzy podzielali jego zdanie ,że podatek jest wysoki. Sądzi również ,że sołtysi roznoszący nakazy podatkowe pewnie też się spotykają  z taką opinią.  Dodał ,że z rozeznanie jakie posiada wynika, że podatek obowiązujący w gminie Wólka jest jednym z najwyższym w powiecie. Wniosek podyktowany był, mówił radny Pietrzak cyt.” uwzględnieniem tej sytuacji a co za tym idzie wyjście naprzeciw rolnikom ,bo jesteśmy gminą rolniczą” .Ma świadomość ,że oczekiwania w kwestii inwestycji zarówno  ze strony radnych jak i mieszkańców  są duże. Komisja mając to na uwadze nie proponuje większej obniżki tylko  ograniczyła się  do 5 %. Zwrócił się do radnych o poparcie wniosku który w imieniu Komisji przedstawił.

Przewodniczący Rady Pan Madoń Józef zadał retoryczne pytanie cyt.”co Pan Pietrzak zrobi jak zostanie wybrany na Wójta”,

 Radny Ryszard Pietrzak odpowiedział cyt. „Proszę Pana to nie Pańska sprawa, nie wiem czy Pan mówi to oficjalnie, bo ja będę wiedział co mam zrobić. Na pewno tego nie zrobię ,że  jak obiecam komuś ,że nie będę podwyższać podatków, a zaraz w następnym roku robię to i nie będę zwalniał nauczycieli a zrobię to  na pewno tego robić nie będę bo jak dam słowo to będę się trzymał tego słowa”. Ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Pietrzaka  Pan Szajewski powiedział że zupełnie nie potrzebnie na takim forum wywołany został ten temat, ponieważ zarówno na plus czy też minus kwota nie jest znacząca . Dodał ,że praktyką nie dopuszczalną jest mijanie się z prawdą,  każdy powinien swoje wypowiedzi opierać na prawdzie.  Zaprzeczył ,że w roku 2012 podatki zostały podwyższone. Przyznaje ,że ceny zbóż i środki ochrony roślin rzeczywiście zostały podniesione i koszty z tego tytułu są duże.  GUS podając średnią cenę żyta ( 69,28 zł), mówił Pan Szajewski, bierze pod uwagę dwa kwartały roku 2013  i wszystkie uwarunkowania jakie się wydarzyły w kraju. W 2013 roku od stycznia do grudnia to zboże dopiero będzie sprzedawane. Dodał, że Wójt Pan Edwin Gortat miał na względzie trudną sytuację w rolnictwie,  dlatego też  przedstawiając projekt uchwały, nawet nie uwzględnia inflacji.  Z informacji uzyskanej w referacie podatkowym mówił Pan Szajewski,  na terenie naszej gminy mamy 3 tys. gospodarstw, gdzie  średnie gospodarstwo rolne to jest 2 ha. Natomiast jest 30 rolników ,którzy mają więcej niż 10 ha co stanowi 1 %

Podał definicję przyjmowaną w określeniu rolnika czy też  gospodarstwa  rolnego. (tj.osoba która ma 0,87 ha przeliczeniowego). Podatek w tej wysokości najbardziej dotyczyć będzie osób mających ponad 10 ha. Podkreślił stanowczo  ,że należy mówić o faktach, a nie używać rolnika jako tarczy do rozgrywania partykularnych interesów. Dodał ,że doskonale wie jak ciężka jest praca rolnika ,bo pochodzi ze wsi i pracował na roli od najmłodszych lat.  Przypomniał ,że podatek został podwyższony w roku 2011 kiedy średnia cena zboża  z 35 zł podniesiona została przez GUS na 72 zł,  ale od tej pory nikt podatków nie podnosił. Wyjaśnił ,że jeżeli  cena zboża  jaką ogłosi GUS będzie niższa niż obecnie obowiązuje w gminie , to Rada będzie musiała ją  obniżyć.  Wielokrotnie mówił, że  podejmując  działania na rzecz społeczności trzeba  być odpowiedzialnym i mieć świadomość odpowiedzialności  za podejmowane decyzje. Podkreśli bardzo mocno ,że obecny Wójt Pan Edwin Gortat nie zrobił nigdy czegoś, co do czego nie miał 100 % przekonania ,że to  co  robi  jest zgodne z jego sumieniem.                                                                                                                                        Ustosunkowując się do kwestii nauczycieli  stanowczo oświadczył cyt., „żaden z  nauczycieli z terenu naszej gminy nie został zwolniony.” Poinformował ,że  w trakcie tej kadencji powstało  pełnowymiarowe przedszkole w Turce , Świdniku, Sobianowicach i Pliszczynie.  Powstaje również przedszkole w Łuszczowie. W każdym z tych przedszkoli jest 2 nauczycieli i jedna pomoc .

W przedszkolu w Sobianowicach jest 15 dzieci, w Świdniku 15 dzieci a w Pliszczynie jest 25 dzieci i w ten sposób 55 rodzin ma dwa lata za darmo opiekę nad dzieckiem. Do obowiązków  rodziców tych dzieci należy utrzymywanie kontaktów z nauczycielami  oraz   interesowanie się całokształtem nauczania ich dzieci w przedszkolu. Z informacji jaką przedstawił Pan Szajewski wynika ,że kadra nauczycielska się zwiększyła a nie zmniejszyła.

Wypowiedź  przedmówcy uznał za co najmniej za jak to określił „bolącą”.                                                                                                                                                                                  Zwrócił się prośbą do radnych o podjęcie uchwały w wersji przedstawionej przez Wójta ,dodał ,że bardzo wnikliwie analizowali i konsultowali dzisiejszą propozycję. Przypomniał wypowiedź jednego z sołtysów,( na sesji kiedy podnoszony był podatek)  który trafnie zauważył ,że cyt.” najlepszym rozwiązaniem było podwyższyć podatek o niewielką kwotę ,która dla gospodarstwa byłaby małym obciążeniem a nie od razy taki skok.”                                                                                                                                                        Zwrócił się do wnioskodawców, a szczególnie  do radnego Liczmańskiego o przemyślenie wniosku .                                                                                                                                                         Radny Liczmański  Adam powiedział ,że nie bardzo rozumie stanowiska jakie  przedstawił  Pan Szajewski .Jego zdaniem alternatywa którą,  przedstawił jest stosowna do  zaistniałej sytuacji .                  Dodał ,że każdy ma prawo do wyrażenia własnego zdania i przedstawienie swojej opinii.                                                      Radny Pietrzak Ryszard  zwrócił się do Przewodniczącego Rady o skrupulatne odnotowanie w protokole  zarówno jego wypowiedzi jak i też wypowiedzi Wójta. Po wysłuchaniu stanowisk radnych  Przewodniczący Rady Pan Madoń zwrócił się do wnioskodawców  z zapytaniem, czy podtrzymują zgłoszone wnioski .                                                                                                                                         Radny Pietrzak  Ryszard zwrócił uwagę ,żeby nie personalizować wniosku ,ponieważ  jest to  stanowisko Komisji ,które przedstawił jako jej przewodniczący.                                          Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie pierwszy wniosek Komisji Rolnictwa zgłoszony przez Przewodniczącego Ryszarda Pietrzaka  czyli  obniżenie podatku o 5 %.                                                                            Wniosek poparło  5 radnych ,przeciwnych  było 8 i 1 wstrzymał  się od głosu .                                                     Za wnioskiem radnego Adama Liczmańskiego ( podwyższenie podatku o 5 %) głosowało 3 radnych , przeciwnych było 11 i 1 wstrzymał się od głosu. Zarówno pierwszy jak i drugi wniosek został odrzucony. Projekt uchwały przedłożony przez Wójta przyjęty został 9 głosami za, przy 5 przeciwnych .Uchwała Nr   XXXVIII/227/13  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na   2014 została podjęta.

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w budżecie gminy na 2013. Pani Agnieszka Grobelska Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła proponowane zmiany. Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Lucyna Chmielewska przedstawiła pozytywną opinię swojej Komisji,  radni nie zgłosili uwag i uchwała Nr XXXVIII/228/2013 podjęta została jednogłośnie.  Ostatni projekt uchwały dotyczył wieloletniej prognozy finansowej. Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Lucyna Chmielewska przedstawiła pozytywną opinię swojej Komisji  Radni nie zgłosili uwag i uchwała                                          Nr XXXVIII/229/2013 podjęta  została jednogłośnie.

Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Wójt Pan Edwin Gortat.

 W tym roku nastąpi realizacja drogi gminnej koło Państwa  Serwin i czy będą podejmowania działania  naprawcze  na drodze powiatowej.

 Sprawa złożenia ewentualnego mandatu przez radną Ewę Małaj, Wójt  pisma nie widział ale wie ,że takowe wpłynęło i będą podejmowane działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na terenie gminy inkasenci mają obowiązek  pobierania opłata od osób handlujących przy cmentarzach,

 Pani Skarbnik dodała ,że za III kwartały tego roku od osób handlujących pobrano 3.800 zł opłat .  Radny Skrzypek Robert  dopytywał się , czy to jest całość opłaty pobieranej na terenie gminy.                   Pani Skarbnik odpowiedziała że tak,  Pan Skrzypek ponowił pytanie o opłatę pobieraną przy cmentarzu.  W Bystrzycy wyjaśnił sołtys jest pobierana opłata za handel prowadzony przy cmentarzu w wysokości 15 zł.  Radny Skrzypek zastanawiał się w jaki sposób można zmotywować inkasentów czy też sołtysów do pobierania opłat. Pani Skarbnik opowiedziała ,że  od kwoty zebranej inkasenci mają 12 % zysku.                                                                                                                                                                                                  Zakręt przy łąkach w Sobianowicach jest to bardzo niebezpieczne miejsce proponuje wycięcie  krzaków,żeby poprawić widoczność,  Wójt powiedział ,że przyjmuje tą sprawę do realizacji . W kwestii malowania przystanków , powiedział że były one malowane już dwukrotnie i tu wtrącił uwagę Pan Skrzypek, który z cała stanowczości stwierdził ,że przystanek będący przy szkole w Turce w tym roku w ogóle nie był malowany. Dotyczy to również przystanku ,który jest w tzw. ”wierzbach” jadąc w stronę Lublina .Wójt wyjaśnił ,że przystanki były częściowe malowane , całościowo żaden z przystanków nie był malowany. Zdaniem radnego Skrzypka należałoby jednak dbając o wizerunek gminy i pomalować przystanki w całości.  Wójt odpowiedział ,że przystanki sukcesywnie są niszczone przez wandali,  dotyczy również koszy które są wyrywane i niszczone.  Zdaniem radnego Skrzypka mimo szkód  robionych przez wandali należy do skutku kosze ustawiać. Wójt Pan Gortat powiedział, że w każdy piątek  grupa pracowników z gminy  jeździ  po terenie gminy usuwa zniszczenia i naprawia szkody oraz sprząta przystanki.  Radny Skrzypek nie do końca zgodził się z  informacją Wójta i zaprosił do obejrzenia przystanków na  trasie Lublin -Turka pod kątem ich sprzątania. Wywiązała się polemika na ten temat ,Pani Kołtun powiedział że  otrzymała informację ,że przystanki zostały uprzątnięte.                                                                                                                                                                   Radny Skrzypek stwierdził, że być może pracownicy wyjechali z zamiarem sprzątania ale tego nie zrobili . Następnie Wójt powiedział ,że nie ma punktu „wolne wnioski” ale w tym punkcie udzieli informacji  dot. Szlaku Jana III Sobieskiego którego temat wypłynął na posiedzeniu Komisji Samorządu i Oświaty .   Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim został opracowany na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w segmencie turystyki w podregionie Szlaku Jana III Sobieskiego.

Szlak Jana III Sobieskiego to idea rozwijana konsekwentnie od 2008 roku – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i przedstawicieli biznesu, obejmujące swoim zasięgiem geograficznym obszar od Oleska (miejsce narodzin króla) po Wiedeń (miejsce największej wiktorii Jana III Sobieskiego).

Szlak Jana III Sobieskiego obejmuje swoim zasięgiem sześć gmin województwa lubelskiego: gminy wiejskie – Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice, Gorzków oraz gminę miejsko-wiejską – Piaski. Liderem partnerstwa wybrano gminę Mełgiew.

Obszar ten jest jednolity pod względem społeczno-gospodarczym, kulturowym, historycznym i przyrodniczym. Koncepcja Szlaku JIIIS bazuje na wielokulturowym potencjale podregionu i jest naturalną konsekwencją odkrycia, że dziedzictwo Sobieskiego zachowało się w wielu miejscach, i że miejsca te można połączyć.

Cel programu to rozwój regionu poprzez wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem lokalnych potencjałów i zasobów, a także tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich.

Całkowita wartość projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” wynosi
7 578 435 CHF, z czego prawie 3 500 000 CHF przeznaczono na subdotacje.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię ze środków Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform. Realizacja programu wpisuje się w założenia obszaru tematycznego: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.

Unikatowość/innowacyjność Programu:

1.Rozwój kapitału ludzkiego 2.Wsparcie finansowe – dokapitalizowanie regionu 3. Zapewnienie wysokiej jakości 4.Promocja regionu i lokalnych potencjałów
5. Długofalowe programowanie rozwoju regionu.

Wszystkie dotacje będą udzielane w formie zaliczki, otrzymanej po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent będzie musiał zabezpieczyć jedynie część środków – odpowiednio 30%, 40% i 10 % wartości projektu, tj. wkład własny. Czas realizacji subprojektów to minimalnie 3, a maksymalnie 12 miesięcy.
O przyznaniu dotacji decydować będzie niezależny Komitet Przyznawania Dotacji w skład, którego wchodzić będą zewnętrzni eksperci.

Przykładowe rodzaje działań na które będzie można otrzymać dofinansowanie:

Tworzenie lub dostosowanie na terenie Szlaku oferty noclegowej
i gastronomicznej. Tworzenie na terenie Szlaku oferty usług turystycznych
i okołoturystycznych Szlaku Jana III Sobieskiego (np. wypożyczalnie rowerów, przejażdżki konne, organizacja wycieczek w podregionie, wioski tematyczne, lokalne muzea). Tworzenie na terenie Szlaku oferty wydarzeń turystyczno - kulturalnych Szlaku Jana III Sobieskiego (np. rekonstrukcje historyczne, wystawy). Wsparcie przetwórstwa m.in. przetwarzania i konserwowania mięs, owoców  i warzyw, przetworów mlecznych, mącznych oraz pierwotnych produktów rolnych, produkcji wyrobów ze szkła, drewna, słomy, gliny, kamienia, produkcja gier i zabawek.

Wszystkie produkty i usługi muszą nawiązywać do dziedzictwa rodu Sobieskich i/lub czasów życia Jana III Sobieskiego. Akcje promujące ideę Szlaku znajdują się na stronie internetowej Gminy Wólka
i Facebooku Gminy Wólka

 Na tym pierwsza część obrad została zakończona .                                                                                  Druga część  sesji odbyła się w dniu  10 listopada  2013 .                                                                                                                                                                     W tym dniu  nastąpiło uroczyste oddanie do użytku drogi powiatowej Wólka – Świdnik Duży .                                                   W uroczystości udział wzięli przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana Pan  Tomasz Szołtek Zastępca Dyrektora Departamentu-Organizacyjnego, Przedstawiciele Starostwa Powiatu Lubelskiego Pan Robert Wójcik Wicestarosta Powiatu Lubelskiego, Pan  Sławomir Zygo – Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego oraz Janusz Watras Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie , Stanisław Wydrych Zastępca Dyrektora Mota-Engeil Central- Europe S.A Poświęcenia drogi dokonał ks. Dziekan Mirosław Zając proboszcz Parafii pw.Św.Trójcy w Wólce.             Po uroczystości oficjalnej odbyło się spotkanie na którym głos  zabrał Wicestarosta Pan Robert Wójcik  oraz Wójt  Pan Edwin Gortat i Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń. W  krótkim wystąpieniu serdecznie podziękowali wszystkim którzy przyczynili się do wykonania tej inwestycji .

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokółowała                                                                                               Przewodniczący

Wiesława Jakimiak                                                                                        Rady Gminy

Józef Madoń

                                                                                                                     

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2013 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 1394
19 grudnia 2013 11:32 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)