Komunikaty

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 18 grudnia 2013 r

 

     Przewodniczący                                                           

                                                                                                 Wólka, dnia 3 grudnia 2013 r. 

      Rady   Gminy

        Wólka                                                                          

                                                                                                 

                                                                                         

                                               Z A W I A D O M I E N I E                       

                                                                                                   

 RG -0052.38.13                                                             

                                   

                                             Na podstawie art.20 ust. 1  ustawy o samorządzie gminnym z dnia   8 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz.U z 2013 r. poz. 594 z zm.) ­–zwołuję na dzień                             18 grudnia 2013 r.(środa) godz. 16.00 - sesję Rady Gminy Wólka
z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.

 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych komisji Rady  o pracy między sesjami.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Przyjęcie planu budżetu na rok 2014.

  a) opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu na 2014 rok,

  b) opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018,

  c) wnioski komisji – dyskusja,

  d) podjęcie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

  e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014.

           8.  Podjęcie uchwał w sprawie :   

              a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

  b) zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

  c) zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Wólka  na lata 2014-2015 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „Współpraca JST     jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”

  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach lubelskiego obszaru funkcjonalnego.

  e) przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN),Strategii Wykorzystania Energii oraz Planu Zaopatrzenia w Energię.

  9. Odpowiedzi na    interpelacje i zapytania.                         

           10. Wolne wnioski.                                                                  Przewodniczący

           11. Zamknięcie obrad.                                                               Rady Gminy

   

    Po sesji serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowe.            (-) Józef Madoń

   

  Posiedzenie Komisji Budżetowej                                                                                                                              ustalam na dzień 16.12. godz.8.00,                                                   

  Komisji Rolnej na dzień 16.12 godz. 9.30,                                    

  Komisji Samorządowej na 16.12. godz.10.30,            

  Komisji Rewizyjnej 16.12.godz.12.00.                                         

   

   

   

   

           

   

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2013 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 1029
04 grudnia 2013 13:37 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)