Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dnia 22.12.2010r o wydaniu postanowienia znak. R.OŚ.7624/8/3/2010.

Wólka, dnia 22.12.2010r.


Znak: R.OŚ.7624/8/4/2010

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Wólka

Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1277 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.12.2010r. Wójt Gminy Wólka wydał postanowienie znak. R.OŚ.7624/8/3/2010, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiat. nr 2101L Wólka Lubelska - Świdnik-Janowice; odc. km 0+010,7 -1+432,2 i 1+986,8 – 5+206,4”, oraz że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. W związku z powyższym z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie w tym z wydanym postanowieniem Wójta Gminy Wólka, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wólka pokój Nr 26, w godz. 7.30 – 15.30.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie opinią z dnia 15.11.2010r., znak: NZ-700.1/105/10 i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie postanowieniem z dnia 08.12.2010r., znak: RDOŚ-06-WOOŚ-6652-11-067-2/10/PP, zgodnie stwierdzili, iż dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski dotyczące zebranego materiału dowodowego strony postępowania mogą w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póź. zm.) do Urzędu Gminy w Wólce, 20-258 Lublin 62. w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

 

otrzymują:

1. sołtysi wsi Wólka, Świdniczek, Biskupie Kolonia, Świdnik Mały Wieś, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi

2. strona internetowa Urzędu Gminy Wólka www.wolka.pl

3.. a/a

 

do wiadomości:

1. wnioskodawca : Zarząd Powiatu Lublin, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2010 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 1076
22 grudnia 2010 14:20 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych dokumentu.
22 grudnia 2010 14:20 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych dokumentu.
22 grudnia 2010 14:19 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu.