Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE RI.6220.3.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 13 kwietnia 2018r. o wszczęciu postępowania na wniosek p. Tomasza Żmuda, Łysaków 20, 20-258 Lublin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przystosowaniu istniejącego zaniżenia terenu dla potrzeb wykonania stawu rybnego o powierzchni całkowitej 2,98ha na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2525 w miejscowości Łysaków, gmina Wólka

OBWIESZCZENIE RI.6220.3.2018.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 13 kwietnia 2018r. Działając na podstawie: art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art.74 ust. 3, pkt 1 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.