Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie w sprawie wydania postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach działki nr 119 w m. Łuszczów Pierwszy, gm. Wólka planowanego do realizacji przez P.P.H.U. TRANSKOBET Roman Chudziak, Łuszczów Pierwszy 85, 20-258 Lublin.

Zawiadomienie R.O.S. 6220.1.6.2013.JK Wójta Gminy Wólka z dnia 8 maja 2013r. Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji...

Protokół Nr XXX/2013 z posiedzenia Rady Gminy Wólka z dnia 22 marca 2013 roku

Obecni na posiedzeniu radni wg lisy obecności. Na stan 15 radnych obecnych było 14. Nieobecna radna Dobek Edyta. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli : Wiesław Szajewski - Zastępca Wójta, Agnieszka Grobelska – Skarbnik Gminy, Ewa Flis Sekretarz Gminy Zuzanna Chrzanowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki, Pracownicy urzędu, Sołtysi. ...

CZTERNASTE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POLOŻONYCH W ŁUSZCZOWIE DRUGIM

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA CZTERNASTE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POLOŻONYCH W ŁUSZCZOWIE DRUGIM Wszystkie działki oferowane w przetargu położone są w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Drugi gm. Wólka, X Wydział Ksiąg Wieczystych...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 26 kwietnia 2013 r

Przewodniczący Wólka, dnia 15 kwietnia 2013 r. Rady Gminy &

Protokół Nr XXIX/2013 z posiedzenia Rady Gminy z dnia 01 marca 2013 roku

Protokół Nr XXIX/2013 z posiedzenia Rady Gminy z dnia 01 marca 2013 roku Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności. Na stan 15 obecnych było 13. Nieobecni radni : Edyta Dobek i Marek Kaleta. W posiedzeniu udział wzięli : Wójt Pan Edwin Gortat, Wiesław Szajewski Z-ca Wójta , Skarbnik Agnieszka Grobelska ,Kierownik OPS...

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy Wólka informuje, że trzynaste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż n/w działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Łuszczów Drugi, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I 00090312/5 organizowane w Urzędzie Gminy Wólka w dniu 04 kwietnia 2013r. przebiegały...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka w dniu 22 marca 2013 r.

Wólka, dnia 12 marca 2013 r. Przewodniczący Rady Gmin

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Wólka z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zgłaszania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację...