Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wólka z dn. 30.06.2016 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wólka, dnia 30.06.2016 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wólka uchwały Nr XLIX/302/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka przyjętego uchwałą Rady Gminy Wólka Nr XXXI/254/01 z dnia 6 listopada 2001r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami : Nr IX/51/07 z dnia 25 marca 2007r., Nr XXXVIII/246/09

z dnia 4 maja 2009r. oraz Nr XXVIII/173/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. .

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wólka, z siedzibą Jakubowice Murowane 8, 20-258 Wólka,

w terminie do dnia 29 lipca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

Wójt Gminy Wólka

 

Edwin Gortat

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.06.2016
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2016 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Zatorska
Ilość wyświetleń: 1016
04 lipca 2016 12:37 (Karolina Zatorska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)