Aktualności

Sesja Rady Gminy w dniu 7 czerwca 2011 r.

     Przewodniczący                                                    Wólka dnia 26 maja 2011 r.  

      Rady   Gminy  

        Wólka                                                             Pan/i/

                                                                             

RG-0002/9/2011                                                    

                                                                 

                                                               

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

            

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 9 marca 1990 r. tekst jednolity (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) -  zwołuję na dzień  7 czerwca br. godz.  16.00 -   sesję Rady Gminy Wólka  z   proponowanym porządkiem obrad:

                                                             

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego .

3) Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.                                                                                                                                      

6) Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

7) Informacja Przewodniczącego Rady i przewodniczących stałych komisji o pracy między sesjami.

8) Interpelacje i zapytania

9) Sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Wólka w latach 2008 -2013,

10) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce za 2010 rok

11) Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmiany uchwały Nr IX/52/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. o przystąpieniu do          opracowania zmiany w aktualnie obowiązujących planach zagospodarowania  przestrzennego,

b) powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,                                                

c) zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

12) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2011 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 1398
27 maja 2011 13:35 (Arkadiusz Kasprzak) - Zmiana danych dokumentu.
27 maja 2011 13:35 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie dokumentu.