Infrastruktury

Do zadań Referatu Infrastruktury należy w szczególności :
- nadawanie oraz dokonywanie zmian numeracji porządkowych nieruchomościom,
- wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,
gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność gminy (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, umowy najmu lokali ),
- wykonywanie spraw z zakresu prawa pierwokupu, obsługa kopii ewidencji gruntów,
- sporządzanie zeznań świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym,
- planowanie i realizacja zadrzewienia - wdrażanie zadań z zakresu ochrony środowiska, udział w opracowywaniu wniosków o dofinansowywanie zadań,
- wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
- prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji własnych gminy,
- planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
- wykonywanie zadań dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
- prowadzenie ewidencji i nadzoru dróg i wydawanie opinii,
- przygotowanie inwestycji własnych gminy do realizacji, nadzór nad realizacją i przygotowanie do końcowego odbioru,
- prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych w działalności gminy,
- przygotowywanie porozumień w zakresie budowy dróg, oświetlenia i chodników,
- prowadzenie spraw związanych z oświetleniem drogowym, współpraca z Zakładem Energetycznym,
- organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
- wyszukiwanie informacji na temat funduszy unijnych, sporządzanie wniosków i przedkładanie ich Wójtowi Gminy,
- współpraca z innymi instytucjami w zakresie funduszy zewnętrznych,
- prowadzenie ewidencji mienia gminy,
- sporządzanie deklaracji na podatki lokalne za gminę,
- koordynacja zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ,utrzymanie optymalnych warunków pracy urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i przepompowni,
- udział w komisjach odbioru i okresowych przeglądach urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych,
- organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
- dokonywanie kontrolnych odczytów wskazań wodomierzy, przeciwdziałanie i likwidacja nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej,
- koordynacja zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnomelioracyjnych koordynacja i ustalanie zadań w dziedzinie budowy urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę ,
- współpraca ze Społecznymi Komitetami Budowy Infrastruktury Wiejskiej, przygotowywanie porozumień, w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej,
- współpraca z referatem Finansowym w sprawie poboru, opłat za wodę i ścieki, egzekucji należności oraz rozliczaniu wydatków i inwestycji,
- prowadzenie kontroli zarządczej,
- opracowywanie i przekazywanie plików do aktualizacji strony internetowej
- skuteczne informowanie Referatu Finansowego w zakresie spraw kierowanych do egzekucji,
- współpraca z Referatem Promocji przy realizacji zadań z zakresu: promocji gminy i upowszechniania kultury, organizacji imprez gminnych, okolicznościowych i innych,
- wykonywanie zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zadań merytorycznych referatu, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
- prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz wykonywanie zadań w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, a także w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów, tajemnicy służbowej oraz baz danych w systemie informatycznym,

Stanowiska

Kierownik Referatu ralizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. budownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Inspektor ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi

Kierowca samochodu ciężarowego

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Robotnik gospodarczy

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Kierowca samochodu ciężarowego

Inspektor ds. drogownictwa

Inspektor ds. opłat i inwestycji

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego

Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej

Robotnik gospodarczy

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8613
24 października 2019 11:53 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Robotnik gospodarczy.
02 kwietnia 2019 15:35 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. funduszy zewnętrznych.
21 czerwca 2018 14:12 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych.