Infrastruktury

Do zadań Referatu Infrastruktury należy w szczególności :
- prowadzenie spraw dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji własnych gminy,
- planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
- prowadzenie ewidencji i nadzoru dróg i wydawanie opinii,
- przygotowanie inwestycji własnych gminy do realizacji, nadzór nad realizacją
i przygotowanie do końcowego odbioru,
- prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych w działalności gminy,
przygotowywanie porozumień w zakresie budowy dróg, oświetlenia i chodników,
- prowadzenie spraw związanych z oświetleniem drogowym, współpraca z Zakładem
Energetycznym,
- organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
- współpraca z referatem Finansowym w sprawie, egzekucji należności oraz w zakresie
rozliczania wydatków i inwestycji,
- udział w pracach komisji odbiorowych oraz okresowych przeglądach,
- wyszukiwanie informacji na temat inwestycyjnych funduszy zewnętrznych, sporządzanie
wniosków o dofinansowanie i przedkładanie ich Wójtowi Gminy,
- rozliczanie pozyskanego wsparcia ze środków zewnętrznych,
udział w pracach komisji przetargowych na wyłonienie wykonawców,
- współpraca z wyłonionymi Wykonawcami,
- współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie inwestycyjnych funduszy zewnętrznych,
- współpraca z referatem Finansowym w zakresie rozliczania wydatków i inwestycji,
- prowadzenie kontroli zarządczej,
- opracowywanie i przekazywanie plików do aktualizacji strony internetowej i BIP,
- skuteczne informowanie Referatu Finansowego w zakresie spraw kierowanych
do egzekucji,
- współpraca z Referatem Promocji przy realizacji zadań z zakresu: promocji gminy
i upowszechniania kultury, organizacji imprez gminnych, okolicznościowych i innych,
- współpraca ze wszystkimi Referatami Urzędu Gminy w zakresie realizowanych zadań,
- wykonywanie zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w
zakresie zadań merytorycznych referatu, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
- współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu
kierowania bezpieczeństwem Gminy, w tym przygotowanie do wykonywania zadań
w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonowania stanowisku
kierowania,
- wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz
zagrożeniem środowiska, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania
i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
x) uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez Urząd Gminy,
y) prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz wykonywanie
zadań w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, a także w zakresie
odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów, tajemnicy służbowej oraz baz danych w
systemie informatycznym.

Stanowiska

Zastępca Wójta, pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu.

Inspektor ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi

Inspektor ds. drogownictwa

Inspektor ds. opłat i inwestycji

Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i transportu

Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 9225
13 października 2020 12:29 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych i transportu.
13 października 2020 12:20 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych .
13 października 2020 12:18 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie stanowiska: Robotnik gospodarczy.