Obywatelski

Do zadań Referatu Obywatelskiego należy w szczególności :
- współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony p. pożarowej gminy,
- prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej,
- prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,
- przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz dokonywanie zmian,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- wykonywanie zadań wynikających z funkcji organu prowadzącego placówki oświatowe,
- współpraca z dyrektorami szkół,
- współpraca z Referatem Promocji przy realizacji zadań z zakresu: promocji gminy i upowszechniania kultury, organizacji imprez gminnych, okolicznościowych i innych,
- promocja ochrony zdrowia,
- prowadzenie obsługi kancelaryjno-technicznej Rady Gminy i jej organów,
- administrowanie siecią komputerową urzędu,
- aktualizacja tekstowa i graficzna Biuletynu Informacji Publicznej,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- zadania wynikające z zadań Zarządu Oddziału Gminnego OSP wobec Związku OSP RP i Ochotniczych Straży Pożarnych,
- współdziałanie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- współdziałanie z upoważnienia Zarządu Gminnego Związku OSP RP z właściwymi organami gminy,
- prowadzenie zadań Zarządu Gminnego wobec Związku OSP i Ochotniczych Straży Pożarnych,
- udział w zebraniach OSP oraz przedstawianie na tych zebraniach ocen dotyczących działań ratowniczych,
- współdziałanie w organizacji gminnych zawodów pożarniczych,
- współpraca z naczelnikami OSP w zakresie doskonalenia ratowniczego, szkolenia ratowników OSP oraz organizowanie ćwiczeń i pokazów,
- zgłaszanie potrzeb w zakresie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz uzgadnianie formy i terminów realizacji tych szkoleń,
- współpraca z gminnym zespołem zarządzania kryzysowego w rozpoznawaniu zagrożeń występujących na terenie gminy oraz uczestniczenie w opracowywaniu niezbędnych dokumentów dotyczących działań zespołu.
- udział w tworzeniu systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych i informowania ludności,
- określanie potrzeb finansowych OSP z terenu gminy i zgłaszanie ich do projektu budżetu gminy,
- prowadzenie kontroli zarządczej,
- opracowywanie i przekazywanie plików do aktualizacji strony internetowej,
- skuteczne informowanie Referatu Finansowego w zakresie spraw kierowanych do egzekucji,
- wykonywanie zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zadań merytorycznych referatu, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
- prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz wykonywanie zadań w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, a także w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów, tajemnicy służbowej oraz baz danych w systemie informatycznym.

Stanowiska

Kierownik Referatu realizujący zadania z zakresu stanowiska pracy ds. oświaty

Komendant Gminny Ochrony Ppoż

Inspektor ds. informatyki

Inspektor ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego

Podinspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego

Inspektor ds. obsługi interesanta

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły

Kierowca autobusu

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6971
24 października 2019 11:52 (Arkadiusz Kasprzak) - Usunięcie stanowiska: Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr.
21 czerwca 2018 14:25 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły.
21 czerwca 2018 14:25 (Arkadiusz Kasprzak) - Dodanie stanowiska: Opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły.