Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:
- opracowanie projektu budżetu,
- wykonywanie budżetu gminy,
- przygotowanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej i przedkładanie Wójtowi,
- prowadzenie funduszy celowych,
- rozliczanie dotacji,
- naliczanie podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie ewidencji i kontroli wpływów w tym zakresie,
- prowadzenie obsługi księgowej i kasowej gminy,
- prowadzenie ewidencji umorzeń i amortyzacji środków trwałych,
- współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Radą Gminy, Urzędem Skarbowym, Bankiem wykonującym obsługę kasową gminy,
- opracowanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
- wystawianie, upomnień za zaległości podatkowe i opłaty, tytułów wykonawczych oraz bieżąca ich aktualizacja,
- przygotowanie informacji z przebiegu egzekucji, w tym informowanie o przypadkach bezskuteczności egzekucji w zakresie prowadzonych spraw,
- współpraca i współdziałanie z organami egzekucyjnymi,
- dokonywanie odczytów liczników na wodę i ścieki oraz wystawianie faktur - egzekucja opłaty planistycznej prawomocnych decyzji,
- prowadzenie kontroli zarządczej,
- opracowywanie i przekazywanie plików do aktualizacji strony internetowej
- wykonywanie zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w zakresie zadań merytorycznych referatu, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
- współpraca z Referatem Promocji przy realizacji zadań z zakresu: promocji gminy i upowszechniania kultury, organizacji imprez gminnych, okolicznościowych i innych,
- prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej oraz wykonywanie zadań w zakresie realizacji przepisów o ochronie danych osobowych, a także w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów, tajemnicy służbowej oraz baz danych
w systemie informatycznym,

Stanowiska

Skarbnik Gminy pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Referatu

Główny Księgowy Urzędu Gminy

Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy

Inspektor ds. ewidencji księgowej dochodów, wydatków oraz sprawozdawczości jednostek oświatowych

Pomoc admistracyjna

Podinspektor ds. rachuby płac pracowników jednostek oświatowych, rozliczeń z ZUS i z Urędem Skarbowym PDOF

Inspektor ds. podatków od osób prawnych i podatków od: środków transportu od osób fizycznych i prawnych

Inspektor ds. wydatków budżetowych i naliczonego podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych

Inspektor ds. opłat za odpady komunalne, egzekucji opłat za odpady komunalne oraz weryfikacji dotacji udzielanych z budżetu gminy

Podinspektor ds.ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środkó trwałych w jednostkach oświatowych

Inspektor ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych

Inspektor ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego

Inspektor ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego jednostek pomocniczych od numeru 07 do 19

Inspektor ds.opłat i egzekucji za wodę i ścieki oraz naleznego podatu VAT

Inspektor ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6538
21 czerwca 2018 14:19 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych stanowiska: Pomoc admistracyjna.
21 czerwca 2018 14:19 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor ds.ewidencji księgowej wydatków szkół i przedszkoli, planowania dochodów i wydatków, rozliczeń dotacji oraz ewidencji środkó trwałych w jednostkach oświatowych.
21 czerwca 2018 14:18 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego.