Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Wólka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.wolka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Wysmulski , adres e-mail: robert.wysmulski@wolka.pl .

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Robert Wysmulski - robert.wysmulski@wolka.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Gminy Wólka mieści się w jednym trzykondygnacyjnym budynku. Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd wraz z poręczą ułatwiający wejście do budynku. Dla osób mających problem z poruszaniem przeznaczone jest wejście główne do budynku. Szerokość drzwi wejściowych głównych - drzwi dwudzielne 2x90 cm w świetle. Drzwi są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na budynku nie znajdują się oznaczenia informujące o tym, które wejście jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem.

Dostosowanie schodów

Przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na I lub II piętrze budynku powinny zgłosić się do Biura podawczego znajdującego się na parterze (naprzeciw wejścia przystosowanego dla osób mających problemy z poruszaniem się), do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem Urzędu Gminy Wólka znajdują się wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Kasprzak
Ilość wyświetleń: 50
23 września 2020 12:12 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 12:06 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 11:39 (Arkadiusz Kasprzak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.